آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 418,501 1,446,324,347,520 Rls. 34,436,294 $
2 12 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 81,731 236,869,947,510 Rls. 5,639,761 $
3 4 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 127,073 198,070,000,000 Rls. 4,664,854 $
4 12 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 47,367 153,647,627,090 Rls. 3,658,277 $
5 2 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84109000 اجزاء و قطعات توربين ها و چرخهاي هيدروليک، همچنين تنظيم کننده ها 42,115 111,188,922,600 Rls. 3,009,010 $
6 5 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 40,955 108,516,553,560 Rls. 2,461,251 $
7 2 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 55,065 96,170,998,517 Rls. 2,578,380 $
8 9 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 23,194 81,257,371,888 Rls. 1,934,699 $
9 8 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 45,105 76,347,293,898 Rls. 1,817,792 $
10 11 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 32,593 72,343,611,992 Rls. 1,722,467 $
11 5 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 8,413 56,483,614,616 Rls. 1,344,848 $
12 6 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 29051610 دوا تيل هگزا نول 998,093 53,663,136,667 Rls. 1,277,694 $
13 2 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 23,008 45,180,504,324 Rls. 1,075,726 $
14 5 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,438,670 44,879,405,266 Rls. 1,043,213 $
15 8 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 42,006 39,800,108,426 Rls. 947,621 $
16 10 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 29,502 35,369,782,904 Rls. 842,138 $
17 11 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 38,022 32,750,930,021 Rls. 779,784 $
18 5 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 20,343 27,476,177,619 Rls. 626,167 $
19 6 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 17,213 27,434,701,460 Rls. 653,207 $
20 9 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 23,388 25,842,928,405 Rls. 615,308 $
21 7 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 28,081 25,246,871,892 Rls. 601,116 $
22 11 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 38160090 ساير 506,258 23,434,686,528 Rls. 557,969 $
23 7 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 4,234 22,776,623,712 Rls. 542,301 $
24 10 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84136090 ساير تلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي، پره اي وپره پيستوني و حلزوني 4,969 20,327,823,621 Rls. 483,996 $
25 1 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 20,700 19,379,123,756 Rls. 514,105 $
26 10 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 23,559 13,343,556,436 Rls. 317,704 $
27 11 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 10,027 12,201,184,595 Rls. 290,504 $
28 8 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 68061090 ساير 1,434 9,133,283,438 Rls. 217,459 $
29 4 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 3,988 8,398,537,490 Rls. 197,334 $
30 10 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 10,160 6,033,728,160 Rls. 143,660 $
31 8 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 84314100 سطل، بيل، چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429و8430 7,300 3,569,233,500 Rls. 84,982 $
32 6 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 68061010 توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته­ها از الیاف سرامیک به شکل تخته. پتو و اشکال همانند 16,712 2,441,092,555 Rls. 58,121 $
33 5 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 13,500 1,392,514,750 Rls. 32,309 $
34 1 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 834 317,070,253 Rls. 8,501 $
35 8 1397 بندر امام خمینی (ره) آلمان 38160090 ساير 1,200 81,166,312 Rls. 1,933 $
مجموع کل
3,137,694,461,281 ريال
مجموع کل
75,180,485 دلار
[1]