آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 4,482,023 1,119,966,160,797 Rls. 26,665,862 $
2 4 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 1,853,004 946,007,692,302 Rls. 22,279,445 $
3 2 1397 بندر امام خميني چين 31043000 سولفات پتاسيم 36,704,448 799,170,938,082 Rls. 19,027,879 $
4 1 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 3,066,130 773,173,578,556 Rls. 20,523,533 $
5 3 1397 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 8,805,041 614,242,675,363 Rls. 15,252,399 $
6 2 1397 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 20,454,956 567,962,821,827 Rls. 13,522,924 $
7 2 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000,000 514,302,759,783 Rls. 12,245,304 $
8 1 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 26,802,000 447,000,000,000 Rls. 11,210,209 $
9 2 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 494,902 432,166,884,725 Rls. 10,289,688 $
10 3 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,226,960 284,017,328,601 Rls. 6,746,942 $
11 4 1397 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,333,126 262,785,500,509 Rls. 6,188,713 $
12 3 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,736,000 250,453,022,685 Rls. 5,939,832 $
13 3 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 296,355 243,967,643,508 Rls. 5,798,209 $
14 4 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,550,000 216,729,000,000 Rls. 5,067,308 $
15 2 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,559,170 180,557,837,337 Rls. 4,667,926 $
16 4 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,472,904 156,023,238,388 Rls. 3,651,048 $
17 1 1397 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 11,258,000 127,509,834,861 Rls. 3,035,949 $
18 4 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 5,000,000 117,738,000,000 Rls. 3,653,511 $
19 2 1397 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 73,613 108,979,220,000 Rls. 2,921,773 $
20 1 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,096,595 90,942,650,199 Rls. 2,419,339 $
21 3 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,907,847 76,811,713,131 Rls. 1,827,565 $
22 4 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,365,708 46,209,521,048 Rls. 1,163,379 $
23 1 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,198,800 32,705,410,918 Rls. 778,700 $
24 2 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 79,329 26,240,760,000 Rls. 624,780 $
25 2 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 700,000 26,183,522,400 Rls. 623,417 $
26 4 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 700,000 25,932,060,000 Rls. 613,486 $
27 3 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 699,774 24,713,031,730 Rls. 587,770 $
28 3 1397 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 731,095 24,493,283,631 Rls. 580,891 $
29 2 1397 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 260,113 24,053,309,784 Rls. 644,878 $
30 3 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 184,550 23,535,430,800 Rls. 560,367 $
31 4 1397 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 687,666 21,286,838,563 Rls. 497,705 $
32 2 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 281,043 17,422,249,810 Rls. 414,814 $
33 2 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 726,868 17,095,932,000 Rls. 407,046 $
34 1 1397 بندر امام خميني چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 582,900 16,667,043,960 Rls. 442,167 $
35 1 1397 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 537,220 16,280,458,408 Rls. 431,911 $
36 4 1397 بندر امام خميني چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 93,000 15,239,549,070 Rls. 358,915 $
37 3 1397 بندر امام خميني چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 130,118 14,590,391,576 Rls. 347,390 $
38 4 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 400,553 14,151,052,279 Rls. 336,289 $
39 3 1397 بندر امام خميني چين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,857 12,345,354,000 Rls. 293,937 $
40 2 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 508,680 12,322,306,944 Rls. 293,388 $
41 3 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 508,680 12,322,306,944 Rls. 293,388 $
42 1 1397 بندر امام خميني چين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 156,000 11,765,757,213 Rls. 312,197 $
43 2 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 361,516 11,706,605,942 Rls. 278,729 $
44 4 1397 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 51,445 11,228,632,505 Rls. 264,455 $
45 3 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 404,200 10,349,975,475 Rls. 245,959 $
46 2 1397 بندر امام خميني چين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 239,412 10,222,466,070 Rls. 250,495 $
47 1 1397 بندر امام خميني چين 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 153,000 9,375,837,312 Rls. 248,782 $
48 2 1397 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 37,714 8,237,272,320 Rls. 218,524 $
49 4 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 126,707 7,712,416,196 Rls. 181,254 $
50 3 1397 بندر امام خميني چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,076 7,438,571,654 Rls. 197,341 $
51 3 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 106,953 6,777,753,840 Rls. 160,951 $
52 4 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 135,200 6,746,991,525 Rls. 159,467 $
53 1 1397 بندر امام خميني چين 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 22,500 6,193,362,549 Rls. 164,337 $
54 1 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 106,650 6,021,479,200 Rls. 159,747 $
55 1 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 137,545 5,638,993,007 Rls. 149,970 $
56 1 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 199,940 5,389,644,362 Rls. 142,984 $
57 3 1397 بندر امام خميني چين 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 8,744 5,213,451,071 Rls. 137,849 $
58 3 1397 بندر امام خميني چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,376 5,048,152,510 Rls. 121,185 $
59 2 1397 بندر امام خميني چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 173,900 4,923,178,876 Rls. 117,219 $
60 3 1397 بندر امام خميني چين 73182900 ساير 334 4,322,052,000 Rls. 102,906 $
61 4 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 91,516 4,279,704,550 Rls. 100,090 $
62 4 1397 بندر امام خميني چين 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 200,000 4,240,991,380 Rls. 99,158 $
63 4 1397 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 9,720 4,200,503,539 Rls. 98,696 $
64 4 1397 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 91,500 4,197,045,310 Rls. 98,847 $
65 3 1397 بندر امام خميني چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 46,915 4,139,100,000 Rls. 98,550 $
66 2 1397 بندر امام خميني چين 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 9,519 4,095,000,000 Rls. 97,500 $
67 1 1397 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 92,561 3,750,064,440 Rls. 99,317 $
68 1 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 91,600 3,701,855,066 Rls. 98,940 $
69 3 1397 بندر امام خميني چين 84141090 مدادتراش و تيغه آن 2,771 3,634,243,515 Rls. 86,191 $
70 3 1397 بندر امام خميني چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,264 3,627,078,000 Rls. 86,359 $
71 4 1397 بندر امام خميني چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 8,080 3,559,789,194 Rls. 84,216 $
72 3 1397 بندر امام خميني چين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 350 3,400,488,822 Rls. 90,213 $
73 3 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 68,291 3,133,461,046 Rls. 74,465 $
74 3 1397 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 66,498 3,049,856,437 Rls. 72,428 $
75 2 1397 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 67,600 2,969,537,070 Rls. 78,778 $
76 2 1397 بندر امام خميني چين 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,400 2,959,745,400 Rls. 70,470 $
77 3 1397 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 68,874 2,912,100,679 Rls. 69,100 $
78 4 1397 بندر امام خميني چين 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 17,700 2,539,170,624 Rls. 59,801 $
79 2 1397 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 10,078 2,507,789,995 Rls. 59,709 $
80 1 1397 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 198,090 2,500,343,393 Rls. 66,827 $
81 3 1397 بندر امام خميني چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 390 2,295,174,000 Rls. 54,647 $
82 3 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 45,840 2,287,048,528 Rls. 54,269 $
83 2 1397 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 47,048 2,120,284,936 Rls. 50,483 $
84 4 1397 بندر امام خميني چين 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 54,744 2,115,385,564 Rls. 49,821 $
85 2 1397 بندر امام خميني چين 38249980 غربال مولکول? (مولکولارس?و) بر پا?ه زئول?ت 1,950 2,110,864,000 Rls. 56,000 $
86 2 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 45,850 2,089,505,792 Rls. 49,750 $
87 3 1397 بندر امام خميني چين 90321000 ترموستات 60 1,673,198,966 Rls. 44,389 $
88 2 1397 بندر امام خميني چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 150 1,582,356,426 Rls. 41,979 $
89 1 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 17,080 1,369,157,027 Rls. 36,594 $
90 4 1397 بندر امام خميني چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 21,500 1,355,362,800 Rls. 32,064 $
91 2 1397 بندر امام خميني چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 11,100 1,348,960,200 Rls. 36,405 $
92 2 1397 بندر امام خميني چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 1,203,154,786 Rls. 31,919 $
93 1 1397 بندر امام خميني چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 17,766 1,150,197,336 Rls. 30,513 $
94 1 1397 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22,800 1,103,738,880 Rls. 29,184 $
95 2 1397 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 24,000 1,061,242,000 Rls. 25,268 $
96 2 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 22,950 1,045,893,312 Rls. 24,902 $
97 1 1397 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 12,101 910,701,190 Rls. 24,165 $
98 3 1397 بندر امام خميني چين 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 7,000 890,192,543 Rls. 21,195 $
99 2 1397 بندر امام خميني چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 7,038 874,684,656 Rls. 20,826 $
100 2 1397 بندر امام خميني چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 6,965 862,554,000 Rls. 20,537 $
مجموع کل
8,997,458,433,548 ريال
مجموع کل
219,268,892 دلار