آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 3,543,655 1,789,984,629,624 Rls. 41,191,257 $
2 7 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 3,944,476 1,256,735,126,623 Rls. 29,921,762 $
3 2 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 4,482,023 1,119,966,160,797 Rls. 26,665,862 $
4 4 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 1,853,004 946,007,692,302 Rls. 22,279,445 $
5 2 1397 بندر امام خميني چين 31043000 سولفات پتاسيم 36,704,448 799,170,938,082 Rls. 19,027,879 $
6 1 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 3,066,130 773,173,578,556 Rls. 20,523,533 $
7 6 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 2,321,472 755,054,094,967 Rls. 17,953,931 $
8 7 1397 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 24,935,000 689,000,000,000 Rls. 16,401,330 $
9 6 1397 بندر امام خميني چين 31031100 دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 45,936,000 657,820,000,000 Rls. 15,662,380 $
10 3 1397 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 8,805,041 614,242,675,363 Rls. 15,252,399 $
11 6 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,440,837 599,426,316,865 Rls. 14,272,058 $
12 2 1397 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 20,454,956 567,962,821,827 Rls. 13,522,924 $
13 2 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000,000 514,302,759,783 Rls. 12,245,304 $
14 5 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 32,055,000 479,000,000,000 Rls. 11,112,631 $
15 1 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 26,802,000 447,000,000,000 Rls. 11,210,209 $
16 2 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 494,902 432,166,884,725 Rls. 10,289,688 $
17 3 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,226,960 284,017,328,601 Rls. 6,746,942 $
18 5 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 7,051,521 276,259,954,837 Rls. 6,414,840 $
19 4 1397 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,333,126 262,785,500,509 Rls. 6,188,713 $
20 6 1397 بندر امام خميني چين 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 13,617 255,117,000,000 Rls. 6,074,225 $
21 3 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,736,000 250,453,022,685 Rls. 5,939,832 $
22 3 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 296,355 243,967,643,508 Rls. 5,798,209 $
23 4 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,550,000 216,729,000,000 Rls. 5,067,308 $
24 7 1397 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 21,970,000 213,843,840,000 Rls. 5,095,449 $
25 7 1397 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 6,944,820 204,000,000,000 Rls. 4,846,200 $
26 2 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,559,170 180,557,837,337 Rls. 4,667,926 $
27 7 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 985,243 176,240,192,275 Rls. 4,197,328 $
28 4 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,472,904 156,023,238,388 Rls. 3,651,048 $
29 7 1397 بندر امام خميني چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 324,990 132,000,000,000 Rls. 3,137,664 $
30 7 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 191,623 128,000,000,000 Rls. 3,053,081 $
31 1 1397 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 11,258,000 127,509,834,861 Rls. 3,035,949 $
32 4 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 5,000,000 117,738,000,000 Rls. 3,653,511 $
33 2 1397 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 73,613 108,979,220,000 Rls. 2,921,773 $
34 1 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,096,595 90,942,650,199 Rls. 2,419,339 $
35 5 1397 بندر امام خميني چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 55,229 82,004,637,177 Rls. 1,931,338 $
36 3 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,907,847 76,811,713,131 Rls. 1,827,565 $
37 6 1397 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 7,000,000 67,753,350,000 Rls. 1,613,175 $
38 5 1397 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,343,731 60,346,311,638 Rls. 1,384,409 $
39 6 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,761,108 60,177,022,441 Rls. 1,469,827 $
40 6 1397 بندر امام خميني چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 1,890,980 59,361,458,824 Rls. 1,346,370 $
41 6 1397 بندر امام خميني چين 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 1,798,332 57,226,865,557 Rls. 1,297,956 $
42 5 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 1,973,490 56,157,529,338 Rls. 1,279,797 $
43 5 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,497,495 52,581,970,997 Rls. 1,198,253 $
44 7 1397 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 529,644 49,061,274,454 Rls. 1,168,126 $
45 5 1397 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,034,000 47,999,341,138 Rls. 1,090,933 $
46 6 1397 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,499,476 46,447,569,170 Rls. 1,105,894 $
47 4 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,365,708 46,209,521,048 Rls. 1,163,379 $
48 7 1397 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 66,975 40,051,038,300 Rls. 953,596 $
49 5 1397 بندر امام خميني چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 1,241,670 39,056,886,231 Rls. 893,355 $
50 6 1397 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 372,310 37,341,565,353 Rls. 990,624 $
51 5 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 1,065,400 34,156,550,551 Rls. 791,254 $
52 7 1397 بندر امام خميني چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,295,065 33,222,236,345 Rls. 763,730 $
53 5 1397 بندر امام خميني چين 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 513,666 33,101,794,699 Rls. 754,371 $
54 1 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,198,800 32,705,410,918 Rls. 778,700 $
55 6 1397 بندر امام خميني چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,685,268 29,456,848,971 Rls. 671,305 $
56 5 1397 بندر امام خميني چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,685,268 29,402,935,023 Rls. 670,076 $
57 2 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 79,329 26,240,760,000 Rls. 624,780 $
58 2 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 700,000 26,183,522,400 Rls. 623,417 $
59 4 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 700,000 25,932,060,000 Rls. 613,486 $
60 6 1397 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 838,340 25,522,665,357 Rls. 607,683 $
61 5 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 710,125 24,758,699,438 Rls. 565,760 $
62 3 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 699,774 24,713,031,730 Rls. 587,770 $
63 3 1397 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 731,095 24,493,283,631 Rls. 580,891 $
64 2 1397 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 260,113 24,053,309,784 Rls. 644,878 $
65 5 1397 بندر امام خميني چين 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 510,000 24,050,847,240 Rls. 548,104 $
66 7 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 687,325 23,640,788,880 Rls. 562,877 $
67 3 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 184,550 23,535,430,800 Rls. 560,367 $
68 4 1397 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 687,666 21,286,838,563 Rls. 497,705 $
69 7 1397 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 640,210 20,164,408,180 Rls. 480,105 $
70 5 1397 بندر امام خميني چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 251,480 17,466,216,476 Rls. 401,522 $
71 2 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 281,043 17,422,249,810 Rls. 414,814 $
72 2 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 726,868 17,095,932,000 Rls. 407,046 $
73 1 1397 بندر امام خميني چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 582,900 16,667,043,960 Rls. 442,167 $
74 1 1397 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 537,220 16,280,458,408 Rls. 431,911 $
75 6 1397 بندر امام خميني چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,763 15,512,994,000 Rls. 369,357 $
76 4 1397 بندر امام خميني چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 93,000 15,239,549,070 Rls. 358,915 $
77 3 1397 بندر امام خميني چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 130,118 14,590,391,576 Rls. 347,390 $
78 7 1397 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,087,499 14,551,187,400 Rls. 346,457 $
79 5 1397 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 442,580 14,461,949,982 Rls. 329,846 $
80 4 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 400,553 14,151,052,279 Rls. 336,289 $
81 3 1397 بندر امام خميني چين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,857 12,345,354,000 Rls. 293,937 $
82 2 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 508,680 12,322,306,944 Rls. 293,388 $
83 3 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 508,680 12,322,306,944 Rls. 293,388 $
84 1 1397 بندر امام خميني چين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 156,000 11,765,757,213 Rls. 312,197 $
85 2 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 361,516 11,706,605,942 Rls. 278,729 $
86 4 1397 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 51,445 11,228,632,505 Rls. 264,455 $
87 6 1397 بندر امام خميني چين 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 300,000 10,504,530,000 Rls. 250,108 $
88 3 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 404,200 10,349,975,475 Rls. 245,959 $
89 7 1397 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 44,993 10,264,649,346 Rls. 239,996 $
90 2 1397 بندر امام خميني چين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 239,412 10,222,466,070 Rls. 250,495 $
91 1 1397 بندر امام خميني چين 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 153,000 9,375,837,312 Rls. 248,782 $
92 2 1397 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 37,714 8,237,272,320 Rls. 218,524 $
93 7 1397 بندر امام خميني چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 75,256 7,979,301,758 Rls. 189,983 $
94 5 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 130,771 7,902,980,900 Rls. 181,157 $
95 4 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 126,707 7,712,416,196 Rls. 181,254 $
96 3 1397 بندر امام خميني چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,076 7,438,571,654 Rls. 197,341 $
97 6 1397 بندر امام خميني چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 40,685 6,810,598,740 Rls. 162,157 $
98 3 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 106,953 6,777,753,840 Rls. 160,951 $
99 4 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 135,200 6,746,991,525 Rls. 159,467 $
100 7 1397 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 141,373 6,507,080,320 Rls. 154,930 $
مجموع کل
17,613,347,833,986 ريال
مجموع کل
421,846,697 دلار