آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 4,482,023 1,119,966,160,797 Rls. 26,665,862 $
2 2 1397 بندر امام خميني چين 31043000 سولفات پتاسيم 36,704,448 799,170,938,082 Rls. 19,027,879 $
3 1 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 3,066,130 773,173,578,556 Rls. 20,523,533 $
4 3 1397 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 8,805,041 614,242,675,363 Rls. 15,252,399 $
5 2 1397 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 20,454,956 567,962,821,827 Rls. 13,522,924 $
6 2 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000,000 514,302,759,783 Rls. 12,245,304 $
7 1 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 26,802,000 447,000,000,000 Rls. 11,210,209 $
8 2 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 494,902 432,166,884,725 Rls. 10,289,688 $
9 3 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,226,960 284,017,328,601 Rls. 6,746,942 $
10 3 1397 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,736,000 250,453,022,685 Rls. 5,939,832 $
11 3 1397 بندر امام خميني چين 84194090 سا?ر 296,355 243,967,643,508 Rls. 5,798,209 $
12 2 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,559,170 180,557,837,337 Rls. 4,667,926 $
13 1 1397 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 11,258,000 127,509,834,861 Rls. 3,035,949 $
14 2 1397 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 73,613 108,979,220,000 Rls. 2,921,773 $
15 1 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,096,595 90,942,650,199 Rls. 2,419,339 $
16 3 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,907,847 76,811,713,131 Rls. 1,827,565 $
17 1 1397 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,198,800 32,705,410,918 Rls. 778,700 $
18 2 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 79,329 26,240,760,000 Rls. 624,780 $
19 2 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 700,000 26,183,522,400 Rls. 623,417 $
20 3 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 699,774 24,713,031,730 Rls. 587,770 $
21 3 1397 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 731,095 24,493,283,631 Rls. 580,891 $
22 2 1397 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 260,113 24,053,309,784 Rls. 644,878 $
23 3 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 184,550 23,535,430,800 Rls. 560,367 $
24 2 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 281,043 17,422,249,810 Rls. 414,814 $
25 2 1397 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 726,868 17,095,932,000 Rls. 407,046 $
26 1 1397 بندر امام خميني چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 582,900 16,667,043,960 Rls. 442,167 $
27 1 1397 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 537,220 16,280,458,408 Rls. 431,911 $
28 3 1397 بندر امام خميني چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 130,118 14,590,391,576 Rls. 347,390 $
29 3 1397 بندر امام خميني چين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,857 12,345,354,000 Rls. 293,937 $
30 2 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 508,680 12,322,306,944 Rls. 293,388 $
31 3 1397 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 508,680 12,322,306,944 Rls. 293,388 $
32 1 1397 بندر امام خميني چين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 156,000 11,765,757,213 Rls. 312,197 $
33 2 1397 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 361,516 11,706,605,942 Rls. 278,729 $
34 3 1397 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 404,200 10,349,975,475 Rls. 245,959 $
35 2 1397 بندر امام خميني چين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 239,412 10,222,466,070 Rls. 250,495 $
36 1 1397 بندر امام خميني چين 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 153,000 9,375,837,312 Rls. 248,782 $
37 2 1397 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 37,714 8,237,272,320 Rls. 218,524 $
38 3 1397 بندر امام خميني چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,076 7,438,571,654 Rls. 197,341 $
39 3 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 106,953 6,777,753,840 Rls. 160,951 $
40 1 1397 بندر امام خميني چين 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 22,500 6,193,362,549 Rls. 164,337 $
41 1 1397 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 106,650 6,021,479,200 Rls. 159,747 $
42 1 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 137,545 5,638,993,007 Rls. 149,970 $
43 1 1397 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 199,940 5,389,644,362 Rls. 142,984 $
44 3 1397 بندر امام خميني چين 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 8,744 5,213,451,071 Rls. 137,849 $
45 3 1397 بندر امام خميني چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,376 5,048,152,510 Rls. 121,185 $
46 2 1397 بندر امام خميني چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 173,900 4,923,178,876 Rls. 117,219 $
47 3 1397 بندر امام خميني چين 73182900 ساير 334 4,322,052,000 Rls. 102,906 $
48 3 1397 بندر امام خميني چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 46,915 4,139,100,000 Rls. 98,550 $
49 2 1397 بندر امام خميني چين 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 9,519 4,095,000,000 Rls. 97,500 $
50 1 1397 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 92,561 3,750,064,440 Rls. 99,317 $
51 1 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 91,600 3,701,855,066 Rls. 98,940 $
52 3 1397 بندر امام خميني چين 84141090 مدادتراش و تيغه آن 2,771 3,634,243,515 Rls. 86,191 $
53 3 1397 بندر امام خميني چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,264 3,627,078,000 Rls. 86,359 $
54 3 1397 بندر امام خميني چين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 350 3,400,488,822 Rls. 90,213 $
55 3 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 68,291 3,133,461,046 Rls. 74,465 $
56 3 1397 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 66,498 3,049,856,437 Rls. 72,428 $
57 2 1397 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 67,600 2,969,537,070 Rls. 78,778 $
58 2 1397 بندر امام خميني چين 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,400 2,959,745,400 Rls. 70,470 $
59 3 1397 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 68,874 2,912,100,679 Rls. 69,100 $
60 2 1397 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 10,078 2,507,789,995 Rls. 59,709 $
61 1 1397 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 198,090 2,500,343,393 Rls. 66,827 $
62 3 1397 بندر امام خميني چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 390 2,295,174,000 Rls. 54,647 $
63 3 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 45,840 2,287,048,528 Rls. 54,269 $
64 2 1397 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 47,048 2,120,284,936 Rls. 50,483 $
65 2 1397 بندر امام خميني چين 38249980 غربال مولکول? (مولکولارس?و) بر پا?ه زئول?ت 1,950 2,110,864,000 Rls. 56,000 $
66 2 1397 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 45,850 2,089,505,792 Rls. 49,750 $
67 3 1397 بندر امام خميني چين 90321000 ترموستات 60 1,673,198,966 Rls. 44,389 $
68 2 1397 بندر امام خميني چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 150 1,582,356,426 Rls. 41,979 $
69 1 1397 بندر امام خميني چين 38249940 پاک­کننده­ها? صنعت? 17,080 1,369,157,027 Rls. 36,594 $
70 2 1397 بندر امام خميني چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 11,100 1,348,960,200 Rls. 36,405 $
71 2 1397 بندر امام خميني چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 1,203,154,786 Rls. 31,919 $
72 1 1397 بندر امام خميني چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 17,766 1,150,197,336 Rls. 30,513 $
73 1 1397 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22,800 1,103,738,880 Rls. 29,184 $
74 2 1397 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 24,000 1,061,242,000 Rls. 25,268 $
75 2 1397 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 22,950 1,045,893,312 Rls. 24,902 $
76 1 1397 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 12,101 910,701,190 Rls. 24,165 $
77 3 1397 بندر امام خميني چين 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 7,000 890,192,543 Rls. 21,195 $
78 2 1397 بندر امام خميني چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 7,038 874,684,656 Rls. 20,826 $
79 2 1397 بندر امام خميني چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 6,965 862,554,000 Rls. 20,537 $
80 3 1397 بندر امام خميني چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 105 761,292,000 Rls. 18,126 $
81 2 1397 بندر امام خميني چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 1,173 760,284,000 Rls. 18,102 $
82 2 1397 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 10,559 572,004,403 Rls. 13,619 $
83 3 1397 بندر امام خميني چين 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 4,218 562,660,489 Rls. 13,397 $
84 1 1397 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3,016 336,972,568 Rls. 8,939 $
85 1 1397 بندر امام خميني چين 84824000 رولربيرينگ سوزني. 2,646 226,170,000 Rls. 6,000 $
86 2 1397 بندر امام خميني چين 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 12,000 203,280,000 Rls. 4,840 $
87 3 1397 بندر امام خميني چين 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,268 169,146,224 Rls. 4,027 $
88 1 1397 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,858 96,519,932 Rls. 2,561 $
89 3 1397 بندر امام خميني چين 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2 79,396,695 Rls. 1,883 $
90 2 1397 بندر امام خميني چين 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 103 25,200,000 Rls. 600 $
91 3 1397 بندر امام خميني چين 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 2 17,934,000 Rls. 427 $
مجموع کل
7,126,990,848,513 ريال
مجموع کل
174,323,745 دلار
[1]