آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 270,652,834 2,212,283,260,830 Rls. 58,903,628 $
2 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 114,470,895 2,054,757,694,559 Rls. 49,401,500 $
3 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 37,500,000 1,195,829,500,320 Rls. 30,136,723 $
4 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 122,930,335 1,150,184,879,713 Rls. 27,495,308 $
5 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,800,000 582,000,000,000 Rls. 60,137,728 $
6 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 43,755,000 470,074,316,932 Rls. 11,192,246 $
7 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 29,522,000 292,000,000,000 Rls. 7,739,098 $
8 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 12,500,000 188,846,340,000 Rls. 5,073,372 $
مجموع کل
8,145,975,992,354 ريال
مجموع کل
250,079,603 دلار
[1]