آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 199,908,009 3,544,460,338,554 Rls. 84,402,276 $
2 7 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 239,453,290 2,439,685,194,375 Rls. 58,037,407 $
3 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 132,001,090 2,369,803,549,562 Rls. 56,224,884 $
4 4 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 118,701,195 2,262,401,000,000 Rls. 53,347,197 $
5 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 125,470,895 2,249,739,250,559 Rls. 54,043,918 $
6 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 270,652,834 2,212,283,260,830 Rls. 58,903,628 $
7 6 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 187,869,307 1,895,108,588,722 Rls. 44,664,877 $
8 5 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 83,650,185 1,685,647,467,075 Rls. 38,737,021 $
9 6 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 87,647,775 1,680,509,000,000 Rls. 39,718,888 $
10 5 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 41,700,000 1,452,757,467,500 Rls. 34,201,002 $
11 4 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 160,852,390 1,409,731,463,814 Rls. 33,458,471 $
12 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 138,480,335 1,289,840,755,786 Rls. 30,820,448 $
13 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 37,500,000 1,195,829,500,320 Rls. 30,136,723 $
14 6 1397 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 30,000,000 998,970,500,000 Rls. 23,785,000 $
15 4 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 27,600,000 972,204,000,000 Rls. 22,792,243 $
16 7 1397 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 39,788,000 818,498,006,696 Rls. 19,483,453 $
17 6 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 18,380,997 658,109,587,500 Rls. 15,669,261 $
18 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,800,000 582,000,000,000 Rls. 60,137,728 $
19 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 15,380,000 514,379,266,560 Rls. 12,247,125 $
20 5 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 46,200,000 479,000,000,000 Rls. 11,036,641 $
21 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 43,755,000 470,074,316,932 Rls. 11,192,246 $
22 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 17011300 از نيشکر 16,200,000 353,654,910,000 Rls. 8,420,355 $
23 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 31,883,996 305,765,726,687 Rls. 7,289,175 $
24 7 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 8,500,000 299,000,000,000 Rls. 7,135,002 $
25 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 29,522,000 292,000,000,000 Rls. 7,739,098 $
26 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 12,500,000 188,846,340,000 Rls. 5,073,372 $
27 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 14,585,000 149,801,261,146 Rls. 3,554,594 $
28 7 1397 بندر امام خميني سوئيس 17031000 ملاس ها? ن?شکر 327,000 2,403,450,000 Rls. 57,225 $
مجموع کل
32,772,504,202,618 ريال
مجموع کل
832,309,258 دلار
[1]