آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 132,001,090 2,369,803,549,562 Rls. 56,224,884 $
2 4 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 118,701,195 2,262,401,000,000 Rls. 53,347,197 $
3 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 125,470,895 2,249,739,250,559 Rls. 54,043,918 $
4 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 270,652,834 2,212,283,260,830 Rls. 58,903,628 $
5 4 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 160,852,390 1,409,731,463,814 Rls. 33,458,471 $
6 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 138,480,335 1,289,840,755,786 Rls. 30,820,448 $
7 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 37,500,000 1,195,829,500,320 Rls. 30,136,723 $
8 4 1397 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 27,600,000 972,204,000,000 Rls. 22,792,243 $
9 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,800,000 582,000,000,000 Rls. 60,137,728 $
10 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 15,380,000 514,379,266,560 Rls. 12,247,125 $
11 2 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 43,755,000 470,074,316,932 Rls. 11,192,246 $
12 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 17011300 از نيشکر 16,200,000 353,654,910,000 Rls. 8,420,355 $
13 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ذرت دامي 31,883,996 305,765,726,687 Rls. 7,289,175 $
14 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 29,522,000 292,000,000,000 Rls. 7,739,098 $
15 1 1397 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 12,500,000 188,846,340,000 Rls. 5,073,372 $
16 3 1397 بندر امام خميني سوئيس 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 14,585,000 149,801,261,146 Rls. 3,554,594 $
مجموع کل
16,818,354,602,196 ريال
مجموع کل
455,381,205 دلار
[1]