آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 124,451,780 2,318,199,426,696 Rls. 55,024,486 $
2 6 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ذرت دامي 188,654,174 2,000,442,121,339 Rls. 46,806,877 $
3 3 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ذرت دامي 164,260,292 1,645,288,256,614 Rls. 39,179,561 $
4 4 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ذرت دامي 158,529,000 1,605,290,927,054 Rls. 37,819,780 $
5 1 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ذرت دامي 159,585,839 1,312,000,000,000 Rls. 35,085,029 $
6 2 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ذرت دامي 144,897,385 1,309,492,307,110 Rls. 33,153,648 $
7 5 1397 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 61,324,000 1,232,000,000,000 Rls. 27,944,007 $
8 3 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 41,520,000 974,661,828,764 Rls. 23,162,116 $
9 7 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 30,823,380 864,712,838,320 Rls. 20,584,903 $
10 4 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 24,297,761 685,449,469,996 Rls. 16,338,768 $
11 1 1397 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 40,237,366 685,000,000,000 Rls. 18,298,731 $
12 5 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 18,036,797 505,580,965,706 Rls. 12,098,489 $
13 2 1397 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 از نيشکر 32,500,000 486,922,590,000 Rls. 13,813,015 $
14 3 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 13,531,630 375,065,110,156 Rls. 8,901,961 $
15 6 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 9,998,007 290,201,000,000 Rls. 6,613,517 $
16 2 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,997,568 144,714,622,021 Rls. 4,105,263 $
17 1 1397 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 از نيشکر 6,830,000 99,870,309,000 Rls. 2,833,120 $
18 4 1397 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 2,350,000 43,751,418,750 Rls. 1,035,047 $
19 6 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15132913 مورد مصرف در صنا?ع آرا?ش? و بهداشت? 699,742 36,169,183,211 Rls. 851,841 $
20 5 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ذرت دامي 3,076,790 30,718,911,350 Rls. 723,479 $
21 5 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15132913 مورد مصرف در صنا?ع آرا?ش? و بهداشت? 599,911 28,642,539,312 Rls. 674,577 $
مجموع کل
16,674,173,825,399 ريال
مجموع کل
405,048,215 دلار
[1]