آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خميني برزيل 10059010 ذرت دامي 132,883,914 1,175,435,829,909 Rls. 29,332,154 $
2 4 1397 بندر امام خميني برزيل 10059010 ذرت دامي 68,431,443 591,376,000,000 Rls. 14,032,602 $
3 1 1397 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,463,445 586,631,733,151 Rls. 15,541,399 $
4 1 1397 بندر امام خميني برزيل 10059010 ذرت دامي 46,550,620 386,457,934,571 Rls. 10,329,054 $
5 3 1397 بندر امام خميني برزيل 10059010 ذرت دامي 21,000,000 199,556,910,000 Rls. 4,751,355 $
6 3 1397 بندر امام خميني برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 10,523,815 191,792,582,187 Rls. 4,550,995 $
مجموع کل
3,131,250,989,818 ريال
مجموع کل
78,537,559 دلار
[1]