آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 128,358,090 2,258,000,000,000 Rls. 56,687,271 $
2 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 93,066,385 1,829,241,009,498 Rls. 43,553,357 $
3 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ذرت دامي 186,182,470 1,648,669,973,925 Rls. 41,307,541 $
4 3 1397 بندر امام خميني انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 64,556,910 587,322,305,168 Rls. 13,929,143 $
5 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 30,000,000 510,335,100,000 Rls. 12,150,836 $
6 1 1397 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 29,000,000 445,000,000,000 Rls. 11,789,360 $
7 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,897,308 252,239,587,719 Rls. 6,005,705 $
8 1 1397 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ذرت دامي 27,708,203 230,000,000,000 Rls. 6,111,414 $
9 3 1397 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ذرت دامي 16,500,000 165,230,100,750 Rls. 3,934,050 $
10 3 1397 بندر امام خميني انگلستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,613,369 78,417,082,561 Rls. 1,867,071 $
مجموع کل
8,004,455,159,621 ريال
مجموع کل
197,335,748 دلار
[1]