آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 27,546,998 1,106,491,847,782 Rls. 26,345,045 $
2 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 335,958 1,050,000,000,000 Rls. 25,052,828 $
3 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 8,726,113 787,175,097,300 Rls. 20,990,317 $
4 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 35,886,161 719,212,000,000 Rls. 16,984,807 $
5 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 834,102 716,613,151,169 Rls. 17,368,357 $
6 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 21,768,798 710,000,000,000 Rls. 19,568,472 $
7 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 632,454,739,200 Rls. 15,058,446 $
8 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84112200 با قدرت بيشتر از 1100 كيلووات 50,927 589,000,000,000 Rls. 14,022,773 $
9 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,168,517 576,481,263,237 Rls. 14,127,712 $
10 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 سا?ر 183,005 446,705,390,328 Rls. 10,613,209 $
11 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 17,605,000 368,381,529,020 Rls. 8,367,495 $
12 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 21,824,465 344,349,444,495 Rls. 8,235,127 $
13 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,632,720 308,000,000,000 Rls. 7,153,701 $
14 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 6,224,938 255,028,000,000 Rls. 6,072,087 $
15 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 846,470 253,274,600,892 Rls. 5,991,394 $
16 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 264,146 208,000,000,000 Rls. 4,948,831 $
17 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 26,000,000 204,591,853,300 Rls. 5,521,463 $
18 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 16,875,000 169,000,000,000 Rls. 4,028,669 $
19 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 16,875,000 167,805,000,000 Rls. 3,995,366 $
20 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84195090 سا?ر 37,556 162,673,000,000 Rls. 3,858,004 $
21 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,995,560 150,000,000,000 Rls. 3,977,294 $
22 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,565,775 138,046,958,613 Rls. 3,216,306 $
23 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,391,548 137,499,734,180 Rls. 3,273,804 $
24 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,434,152 124,559,686,580 Rls. 2,926,686 $
25 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 2,416,119 110,383,015,938 Rls. 2,628,167 $
26 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 155,527 108,000,000,000 Rls. 2,450,138 $
27 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 13,488 107,358,243,212 Rls. 2,556,149 $
28 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,653,516 106,466,183,653 Rls. 2,534,909 $
29 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 از نيشکر 6,850,000 103,535,359,350 Rls. 2,785,080 $
30 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,833,000 99,353,925,930 Rls. 2,338,130 $
31 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 65,767 97,592,000,000 Rls. 2,323,619 $
32 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 156,525 84,289,895,936 Rls. 1,931,173 $
33 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 سا?ر 14,661 79,319,311,452 Rls. 1,888,555 $
34 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 از نيشکر 4,950,000 74,817,522,450 Rls. 2,012,576 $
35 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 670,000 72,324,634,644 Rls. 1,722,015 $
36 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 451,074 68,989,774,000 Rls. 1,849,641 $
37 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 792,000 67,627,646,856 Rls. 1,604,718 $
38 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 670,000 61,817,988,850 Rls. 1,471,857 $
39 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 از نيشکر 4,000,000 60,458,604,000 Rls. 1,626,324 $
40 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,599,780 59,121,049,633 Rls. 1,398,652 $
41 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 343,266 55,579,302,980 Rls. 1,323,317 $
42 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 50,214,217,500 Rls. 1,358,794 $
43 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 570,000 49,572,757,500 Rls. 1,180,304 $
44 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,386,104 48,280,858,602 Rls. 1,145,046 $
45 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 71,003 47,099,284,137 Rls. 1,121,412 $
46 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,200,000 42,654,420,000 Rls. 967,440 $
47 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 14,868 31,443,582,800 Rls. 738,806 $
48 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 39,520 25,672,418,450 Rls. 590,170 $
49 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 600,000 24,355,673,820 Rls. 552,408 $
50 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 49,024 23,549,361,040 Rls. 534,120 $
51 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72044100 ضايعات تراشكاري، تراشه، خرده، ضايعات آسياب کكردن، خاك اره، براده سوهانكاري و ضايعات حاصل از پرداخت يا پرسكاري، حتي به صورت بسته (Bundles) 1,404,000 20,638,800,000 Rls. 491,400 $
52 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 32,067 20,180,851,917 Rls. 480,496 $
53 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 114,962 19,997,892,152 Rls. 476,140 $
54 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,144,886 16,863,306,534 Rls. 454,685 $
55 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 200,000 16,123,286,200 Rls. 435,129 $
56 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 5,080 13,852,478,115 Rls. 315,690 $
57 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 400,000 12,851,443,264 Rls. 341,005 $
58 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 55,782 12,181,972,642 Rls. 288,123 $
59 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 سا?ر 85,477 11,507,896,550 Rls. 273,998 $
60 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 52,211 11,109,731,400 Rls. 263,620 $
61 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 406,250 9,767,113,281 Rls. 262,733 $
62 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 1,634 9,160,348,758 Rls. 208,759 $
63 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 249,956 8,267,691,780 Rls. 187,519 $
64 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 90,474 3,891,963,330 Rls. 91,662 $
65 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 3,895 3,563,470,400 Rls. 84,845 $
66 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 224,000 3,535,584,283 Rls. 84,181 $
67 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 66,100 3,354,076,780 Rls. 81,923 $
68 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,209 3,004,173,463 Rls. 71,528 $
69 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 409 2,972,502,806 Rls. 70,774 $
70 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 14,506 2,347,112,867 Rls. 55,884 $
71 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 10,599 1,844,845,285 Rls. 43,925 $
72 6 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39011030 گريد فيلم 24,750 1,692,733,185 Rls. 40,303 $
73 7 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 1,451,023,627 Rls. 34,548 $
74 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,540 1,315,346,496 Rls. 31,318 $
75 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,053 1,244,728,134 Rls. 29,246 $
76 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17031000 ملاس ها? ن?شکر 25,635 169,104,671 Rls. 4,486 $
77 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 546 152,151,338 Rls. 3,623 $
مجموع کل
12,298,261,958,087 ريال
مجموع کل
299,539,256 دلار
[1]