آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 8,726,113 787,175,097,300 Rls. 20,990,317 $
2 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 21,768,798 710,000,000,000 Rls. 19,568,472 $
3 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 632,454,739,200 Rls. 15,058,446 $
4 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 665,881 569,538,211,838 Rls. 13,866,573 $
5 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 21,824,465 344,349,444,495 Rls. 8,235,127 $
6 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 264,146 208,000,000,000 Rls. 4,948,831 $
7 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,995,560 150,000,000,000 Rls. 3,977,294 $
8 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 13,488 107,358,243,212 Rls. 2,556,149 $
9 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,463,516 98,842,873,693 Rls. 2,353,402 $
10 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 --- سا?ر 14,661 79,319,311,452 Rls. 1,888,555 $
11 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 از نيشکر 4,950,000 74,817,522,450 Rls. 2,012,576 $
12 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 451,074 68,989,774,000 Rls. 1,849,641 $
13 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 از نيشکر 4,000,000 60,458,604,000 Rls. 1,626,324 $
14 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 50,214,217,500 Rls. 1,358,794 $
15 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72044100 ضايعات تراشكاري، تراشه، خرده، ضايعات آسياب کكردن، خاك اره، براده سوهانكاري و ضايعات حاصل از پرداخت يا پرسكاري، حتي به صورت بسته (Bundles) 1,404,000 20,638,800,000 Rls. 491,400 $
16 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 200,000 16,123,286,200 Rls. 435,129 $
17 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 400,000 12,851,443,264 Rls. 341,005 $
18 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 406,250 9,767,113,281 Rls. 262,733 $
19 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 66,100 3,354,076,780 Rls. 81,923 $
20 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 14,506 2,347,112,867 Rls. 55,884 $
21 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,540 1,315,346,496 Rls. 31,318 $
22 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17031000 ملاس ها? ن?شکر 25,635 169,104,671 Rls. 4,486 $
23 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 546 152,151,338 Rls. 3,623 $
مجموع کل
4,008,236,474,037 ريال
مجموع کل
101,998,002 دلار
[1]