آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 27,546,998 1,106,491,847,782 Rls. 26,345,045 $
2 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 8,726,113 787,175,097,300 Rls. 20,990,317 $
3 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 834,102 716,613,151,169 Rls. 17,368,357 $
4 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 21,768,798 710,000,000,000 Rls. 19,568,472 $
5 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 632,454,739,200 Rls. 15,058,446 $
6 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,168,517 576,481,263,237 Rls. 14,127,712 $
7 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 183,005 446,705,390,328 Rls. 10,613,209 $
8 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 17,605,000 368,381,529,020 Rls. 8,367,495 $
9 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 21,824,465 344,349,444,495 Rls. 8,235,127 $
10 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,632,720 308,000,000,000 Rls. 7,153,701 $
11 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29022000 بنزن 6,224,938 255,028,000,000 Rls. 6,072,087 $
12 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 846,470 253,274,600,892 Rls. 5,991,394 $
13 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84119990 264,146 208,000,000,000 Rls. 4,948,831 $
14 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 26,000,000 204,591,853,300 Rls. 5,521,463 $
15 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84195090 37,556 162,673,000,000 Rls. 3,858,004 $
16 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,995,560 150,000,000,000 Rls. 3,977,294 $
17 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,565,775 138,046,958,613 Rls. 3,216,306 $
18 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,434,152 124,559,686,580 Rls. 2,926,686 $
19 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 155,527 108,000,000,000 Rls. 2,450,138 $
20 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 13,488 107,358,243,212 Rls. 2,556,149 $
21 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,653,516 106,466,183,653 Rls. 2,534,909 $
22 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ـ ـ از نيشکر 6,850,000 103,535,359,350 Rls. 2,785,080 $
23 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84194090 14,661 79,319,311,452 Rls. 1,888,555 $
24 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ـ ـ از نيشکر 4,950,000 74,817,522,450 Rls. 2,012,576 $
25 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 451,074 68,989,774,000 Rls. 1,849,641 $
26 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 792,000 67,627,646,856 Rls. 1,604,718 $
27 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ـ ـ از نيشکر 4,000,000 60,458,604,000 Rls. 1,626,324 $
28 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,599,780 59,121,049,633 Rls. 1,398,652 $
29 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 50,214,217,500 Rls. 1,358,794 $
30 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 570,000 49,572,757,500 Rls. 1,180,304 $
31 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,386,104 48,280,858,602 Rls. 1,145,046 $
32 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84818081 71,003 47,099,284,137 Rls. 1,121,412 $
33 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,200,000 42,654,420,000 Rls. 967,440 $
34 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 14,868 31,443,582,800 Rls. 738,806 $
35 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 39,520 25,672,418,450 Rls. 590,170 $
36 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72044100 ـ ـ ضايعات تراشكاري، تراشه، خرده، ضايعات آسياب ‌كردن، خاك اره، براده سوهانكاري و ضايعات حاصل از پرداخت يا پرسكاري، حتي به صورت بسته (Bundles) 1,404,000 20,638,800,000 Rls. 491,400 $
37 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10059010 2,144,886 16,863,306,534 Rls. 454,685 $
38 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 200,000 16,123,286,200 Rls. 435,129 $
39 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 400,000 12,851,443,264 Rls. 341,005 $
40 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 55,782 12,181,972,642 Rls. 288,123 $
41 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 52,211 11,109,731,400 Rls. 263,620 $
42 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 406,250 9,767,113,281 Rls. 262,733 $
43 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 249,956 8,267,691,780 Rls. 187,519 $
44 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 90,474 3,891,963,330 Rls. 91,662 $
45 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 224,000 3,535,584,283 Rls. 84,181 $
46 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 66,100 3,354,076,780 Rls. 81,923 $
47 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 409 2,972,502,806 Rls. 70,774 $
48 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 14,506 2,347,112,867 Rls. 55,884 $
49 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 10,599 1,844,845,285 Rls. 43,925 $
50 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,540 1,315,346,496 Rls. 31,318 $
51 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,053 1,244,728,134 Rls. 29,246 $
52 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17031000 ملاس ها? ن?شکر 25,635 169,104,671 Rls. 4,486 $
53 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 546 152,151,338 Rls. 3,623 $
مجموع کل
8,752,088,556,602 ريال
مجموع کل
215,369,896 دلار
[1]