آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بجنورد چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 6,734,274 304,517,913,136 Rls. 7,250,426 $
2 5 1397 بجنورد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 45,011 133,146,262,000 Rls. 3,523,948 $
3 9 1397 بجنورد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 110,524 102,000,000,000 Rls. 2,739,620 $
4 12 1397 بجنورد چين 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک) 1,552,000 87,346,914,522 Rls. 2,079,688 $
5 6 1397 بجنورد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 9,178 68,798,307,998 Rls. 1,844,508 $
6 12 1397 بجنورد چين 28261200 فلوئورورها از آلومينيوم 570,000 50,314,053,880 Rls. 1,197,954 $
7 2 1397 بجنورد چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 13,014 36,742,725,000 Rls. 1,095,816 $
8 8 1397 بجنورد چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 72,871 11,448,223,750 Rls. 272,577 $
9 5 1397 بجنورد چين 68141000 صفحه، ورق ونوا ر ا زميکاي فشرده يا دوباره ساخته شده، حتي روي تكيه گاه ازكاغذ، مقوا يا ساير مواد 15,625 10,413,801,671 Rls. 278,332 $
10 1 1397 بجنورد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 55,225 6,266,499,794 Rls. 168,090 $
11 1 1397 بجنورد چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 36,760 4,966,413,965 Rls. 133,259 $
12 12 1397 بجنورد چين 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS) که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتر بيشتر نباشد ازالياف شيشه اي 140,000 4,901,782,448 Rls. 116,709 $
13 8 1397 بجنورد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 25,850 3,917,342,750 Rls. 93,270 $
14 2 1397 بجنورد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 29,700 3,768,145,514 Rls. 90,069 $
15 7 1397 بجنورد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 26,172 3,675,117,920 Rls. 87,503 $
16 3 1397 بجنورد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 23,968 3,655,925,344 Rls. 87,046 $
17 12 1397 بجنورد چين 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 7,873 3,536,347,017 Rls. 84,199 $
18 12 1397 بجنورد چين 25292200 ک ک حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم/فلداسپات (Feldspar)؛ لوسيت (Leucite)؛ نفلين (Nepheline) و نفلين سيکانيت (Nepheline Syenite)؛ اسپات فلوئور 107,000 3,481,783,920 Rls. 82,900 $
19 12 1397 بجنورد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 23,543 3,323,586,672 Rls. 79,133 $
20 9 1397 بجنورد چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 22,648 3,160,324,568 Rls. 75,246 $
21 8 1397 بجنورد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 22,392 2,789,849,280 Rls. 66,425 $
22 2 1397 بجنورد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 3,494 2,286,364,570 Rls. 54,437 $
23 1 1397 بجنورد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 9,731 2,027,980,480 Rls. 54,524 $
24 12 1397 بجنورد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 3,506 2,015,964,720 Rls. 47,999 $
25 2 1397 بجنورد چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 12,748 1,936,575,648 Rls. 46,109 $
26 1 1397 بجنورد چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 16,587 1,855,717,991 Rls. 50,261 $
27 12 1397 بجنورد چين 27131200 کک نفت تکليس شده 58,300 1,547,650,000 Rls. 36,849 $
28 1 1397 بجنورد چين 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 19,005 1,439,978,430 Rls. 38,610 $
29 2 1397 بجنورد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 9,131 1,380,843,366 Rls. 33,097 $
30 12 1397 بجنورد چين 38011090 ساير 15,400 1,323,978,860 Rls. 31,523 $
31 9 1397 بجنورد چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 285 1,321,392,600 Rls. 31,462 $
32 1 1397 بجنورد چين 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار مي کند 13,980 1,226,946,306 Rls. 34,806 $
33 12 1397 بجنورد چين 94053010 مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED) كار مي كنند 7,012 1,162,477,408 Rls. 27,678 $
34 1 1397 بجنورد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 8,265 1,130,388,510 Rls. 30,050 $
35 1 1397 بجنورد چين 82054090 سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 7,563 884,786,115 Rls. 24,453 $
36 12 1397 بجنورد چين 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 20,250 766,096,000 Rls. 18,240 $
37 1 1397 بجنورد چين 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 3,972 588,057,182 Rls. 16,682 $
38 2 1397 بجنورد چين 82054090 سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 4,468 538,289,605 Rls. 14,387 $
39 1 1397 بجنورد چين 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 2,850 502,326,750 Rls. 14,250 $
40 12 1397 بجنورد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 2,503 422,617,824 Rls. 10,062 $
41 1 1397 بجنورد چين 25051090 ساير شن و ماسه هاي سيليسي و کوارتزي غير مذكور در تعرفه 25051010 5,800 408,911,600 Rls. 11,600 $
42 9 1397 بجنورد چين 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 6,039 372,453,130 Rls. 8,868 $
43 2 1397 بجنورد چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 1,530 372,092,175 Rls. 9,945 $
44 1 1397 بجنورد چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 3,597 317,012,243 Rls. 8,993 $
45 2 1397 بجنورد چين 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,340 315,183,960 Rls. 8,424 $
46 1 1397 بجنورد چين 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 2,400 314,117,500 Rls. 8,500 $
47 1 1397 بجنورد چين 84238990 ساير ماشين الات توزين با ظرفيت بيش از kg 5000 بجزباسکولهاي الکترونيکي سيار 1,420 300,338,520 Rls. 8,520 $
48 1 1397 بجنورد چين 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 2,240 258,911,800 Rls. 6,920 $
49 9 1397 بجنورد چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 420 214,043,760 Rls. 5,096 $
50 2 1397 بجنورد چين 96151900 شانه، گيره زلف و همانند، غير ازرديف 96151000 2,200 205,782,500 Rls. 5,500 $
51 2 1397 بجنورد چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,365 204,285,900 Rls. 5,460 $
52 9 1397 بجنورد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,701 202,146,373 Rls. 4,813 $
53 2 1397 بجنورد چين 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 1,710 191,938,950 Rls. 5,130 $
54 12 1397 بجنورد چين 38160090 ساير 3,500 172,983,600 Rls. 4,119 $
55 1 1397 بجنورد چين 96062200 دگمه از فلزات معمولي، پوشانده نشده با مواد نسجي. 1,098 123,836,763 Rls. 3,513 $
56 2 1397 بجنورد چين 82142000 ا بزا رهاو مجموعه هاي مانيکور يا پديکور (ا زجمله سوهان ناخن) و مجموعه اين ابزارها 945 123,768,820 Rls. 3,308 $
57 1 1397 بجنورد چين 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه داري. 970 119,677,145 Rls. 3,395 $
58 2 1397 بجنورد چين 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 990 118,605,550 Rls. 3,170 $
59 1 1397 بجنورد چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 27 113,684,475 Rls. 3,225 $
60 2 1397 بجنورد چين 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض از الياف سنتتيک يا مصنوعي 816 106,857,240 Rls. 2,856 $
61 1 1397 بجنورد چين 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 840 106,599,024 Rls. 3,024 $
62 2 1397 بجنورد چين 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 1,180 98,438,865 Rls. 2,631 $
63 9 1397 بجنورد چين 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غير مذکور در جاي ديگر 1,257 95,330,771 Rls. 2,270 $
64 2 1397 بجنورد چين 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 950 88,860,625 Rls. 2,375 $
65 2 1397 بجنورد چين 96151100 شانه، گيره زلف و همانند، از کائوچوي سفت يا از مواد پلاستيکي. 900 84,183,750 Rls. 2,250 $
66 2 1397 بجنورد چين 85051100 آهن رباهاي دا ئم و اشياءئي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظر گرفته شده ا ند، ا ز فلز 2,805 80,666,740 Rls. 2,156 $
67 2 1397 بجنورد چين 84238990 ساير ماشين الات توزين با ظرفيت بيش از kg 5000 بجزباسکولهاي الکترونيکي سيار 221 70,340,200 Rls. 1,880 $
68 9 1397 بجنورد چين 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 2,300 66,761,268 Rls. 1,590 $
69 1 1397 بجنورد چين 85139000 اجزاء و قطعات چراغ هاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 424 62,464,772 Rls. 1,772 $
70 9 1397 بجنورد چين 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست يا باپا کارمي کنند 988 51,933,520 Rls. 1,237 $
71 2 1397 بجنورد چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 59 24,843,560 Rls. 664 $
72 2 1397 بجنورد چين 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 125 23,870,770 Rls. 638 $
73 1 1397 بجنورد چين 42029900 جعبه ها و محفظه هايي غير مذکور در جاي ديگرباسطح خارجي از موادي که در جاي ديگرمذکور نباش 239 22,374,170 Rls. 598 $
74 9 1397 بجنورد چين 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 682 14,245,316 Rls. 339 $
75 1 1397 بجنورد چين 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 48 13,536,384 Rls. 384 $
76 2 1397 بجنورد چين 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 122 12,795,930 Rls. 342 $
77 1 1397 بجنورد چين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 60 10,575,300 Rls. 300 $
78 2 1397 بجنورد چين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 102 9,540,825 Rls. 255 $
79 2 1397 بجنورد چين 67029000 گل، برگ وميوه مصنوعي و اجزاء آن ها؛ اشياء ساخته شده از گل، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 79 8,867,355 Rls. 237 $
مجموع کل
882,032,614,663 ريال
مجموع کل
22,208,494 دلار
[1]