آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 29,409,157 852,896,785,797 Rls. 20,307,061 $
2 12 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 26,982,254 778,347,859,162 Rls. 18,532,093 $
3 10 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 25,817,381 759,266,614,350 Rls. 18,077,777 $
4 2 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,024,666 662,036,253,688 Rls. 15,762,766 $
5 7 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 19,477,172 579,010,589,741 Rls. 13,785,972 $
6 9 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 18,500,755 538,477,060,919 Rls. 12,820,885 $
7 3 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,688,752 534,802,165,266 Rls. 12,688,402 $
8 4 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,101,041 493,420,429,090 Rls. 11,560,707 $
9 8 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,037,436 476,828,523,247 Rls. 11,353,061 $
10 5 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,594,816 395,045,101,565 Rls. 9,112,373 $
11 1 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,635,768 290,490,272,433 Rls. 7,537,093 $
12 6 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,827,644 236,290,718,747 Rls. 5,625,966 $
13 4 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,491,250 110,777,209,620 Rls. 3,001,132 $
14 6 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 465,515 83,876,290,284 Rls. 1,996,518 $
15 12 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 281,741 71,448,255,286 Rls. 1,701,149 $
16 8 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 374,353 66,313,773,054 Rls. 1,578,899 $
17 2 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,940,325 63,389,094,264 Rls. 1,717,507 $
18 12 1397 بازرگان ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,894,526 62,938,185,749 Rls. 1,498,527 $
19 12 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,535,000 62,073,460,325 Rls. 1,477,939 $
20 7 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 345,387 60,772,171,223 Rls. 1,446,957 $
21 12 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 344,432 59,125,769,179 Rls. 1,407,753 $
22 9 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 303,775 54,126,425,721 Rls. 1,288,726 $
23 2 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 216,778 53,750,258,600 Rls. 1,297,064 $
24 10 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 296,539 52,842,293,099 Rls. 1,258,148 $
25 10 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,396,500 52,365,291,182 Rls. 1,246,792 $
26 7 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,224,000 51,117,184,829 Rls. 1,217,076 $
27 12 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 95,634 48,283,791,777 Rls. 1,149,613 $
28 8 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,396,500 46,249,784,214 Rls. 1,179,945 $
29 9 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,104,000 44,584,167,906 Rls. 1,061,528 $
30 6 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 225,080 40,055,474,874 Rls. 934,696 $
31 1 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,224,210 39,433,697,524 Rls. 1,072,047 $
32 12 1397 بازرگان ترکيه 82121000 ک خودتراش 69,422 37,555,191,064 Rls. 894,173 $
33 5 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 168,300 36,972,218,184 Rls. 838,562 $
34 11 1397 بازرگان ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,020,739 34,885,995,862 Rls. 830,620 $
35 5 1397 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 906,900 34,412,274,440 Rls. 781,740 $
36 10 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 211,203 33,590,518,994 Rls. 799,774 $
37 5 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 182,860 33,449,233,197 Rls. 763,071 $
38 11 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 815,500 33,095,503,308 Rls. 787,988 $
39 9 1397 بازرگان ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 957,672 31,831,741,752 Rls. 757,899 $
40 8 1397 بازرگان ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 962,172 31,781,549,197 Rls. 756,703 $
41 9 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 124,444 30,919,128,783 Rls. 736,170 $
42 11 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 173,971 30,449,488,339 Rls. 724,986 $
43 12 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 837,900 29,118,315,072 Rls. 693,293 $
44 3 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 175,614 28,381,430,052 Rls. 674,165 $
45 10 1397 بازرگان ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 803,692 26,895,550,469 Rls. 640,371 $
46 9 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 768,250 26,130,012,719 Rls. 622,143 $
47 4 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 102,205 25,740,135,100 Rls. 605,382 $
48 6 1397 بازرگان ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 29,264 25,720,524,936 Rls. 584,138 $
49 2 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 47,399 24,940,414,410 Rls. 593,820 $
50 4 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 141,367 24,783,109,890 Rls. 584,183 $
51 7 1397 بازرگان ترکيه 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 741,158 24,704,789,942 Rls. 588,210 $
52 9 1397 بازرگان ترکيه 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 390,830 24,075,090,554 Rls. 573,216 $
53 6 1397 بازرگان ترکيه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 51,989 23,676,874,454 Rls. 563,735 $
54 6 1397 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 551,000 23,220,575,180 Rls. 552,870 $
55 9 1397 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,414,494 23,108,386,182 Rls. 550,204 $
56 12 1397 بازرگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 43,237 23,009,424,736 Rls. 547,843 $
57 8 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 133,560 22,863,225,216 Rls. 544,362 $
58 10 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 90,909 22,730,941,741 Rls. 541,213 $
59 10 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 123,671 21,632,085,313 Rls. 515,049 $
60 7 1397 بازرگان ترکيه 51121100 پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم 10,965 21,611,449,614 Rls. 514,558 $
61 12 1397 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,323,356 21,569,851,274 Rls. 513,569 $
62 3 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 239,423 21,537,052,468 Rls. 511,223 $
63 3 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 698,480 21,501,806,448 Rls. 596,278 $
64 10 1397 بازرگان ترکيه 28100010 اسيد بريک 797,502 21,246,083,252 Rls. 505,858 $
65 8 1397 بازرگان ترکيه 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 44,250 21,117,236,460 Rls. 502,791 $
66 9 1397 بازرگان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 125,191 20,799,150,808 Rls. 495,216 $
67 11 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 35,267 20,214,901,166 Rls. 481,306 $
68 2 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر 189,910 18,741,236,800 Rls. 466,268 $
69 12 1397 بازرگان ترکيه 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 181,322 18,198,546,265 Rls. 433,300 $
70 10 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 437,000 17,670,559,176 Rls. 420,727 $
71 1 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 457,253 17,511,937,245 Rls. 464,386 $
72 12 1397 بازرگان ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 89,479 16,775,906,499 Rls. 399,426 $
73 11 1397 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 943,113 16,760,258,278 Rls. 399,051 $
74 7 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 123,070 16,680,759,161 Rls. 397,161 $
75 8 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 408,000 16,635,855,312 Rls. 396,092 $
76 10 1397 بازرگان ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 160,634 16,635,646,323 Rls. 396,087 $
77 5 1397 بازرگان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 143,000 16,609,571,000 Rls. 387,159 $
78 5 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 102,966 16,587,004,375 Rls. 386,254 $
79 9 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 38,939 16,558,401,000 Rls. 394,247 $
80 11 1397 بازرگان ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 277,247 16,470,257,555 Rls. 392,148 $
81 10 1397 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 878,550 16,401,548,688 Rls. 390,515 $
82 12 1397 بازرگان ترکيه 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 139,425 16,369,103,950 Rls. 389,740 $
83 5 1397 بازرگان ترکيه 52081100 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيد نشده, داراي 85 درصد يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 100گرم ياکمتر 42,650 16,177,940,730 Rls. 380,121 $
84 2 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 22,790 16,133,781,440 Rls. 428,020 $
85 10 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 154,695 15,974,400,000 Rls. 380,343 $
86 8 1397 بازرگان ترکيه 44039400 از راش (گونه­­های راش). سایر 1,364,947 15,963,057,584 Rls. 380,071 $
87 9 1397 بازرگان ترکيه 44039400 از راش (گونه­­های راش). سایر 1,357,246 15,375,117,643 Rls. 366,076 $
88 9 1397 بازرگان ترکيه 75061000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج. 36,588 15,228,226,905 Rls. 362,576 $
89 12 1397 بازرگان ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 343,530 15,166,494,777 Rls. 361,107 $
90 6 1397 بازرگان ترکيه 89079000 ادوات شناورمثلا کلک (غير ازکلک قابل بادکردن) مخزن، صندوق زيرآبي، سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي) 71,544 15,013,844,100 Rls. 357,472 $
91 10 1397 بازرگان ترکيه 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 25,785 14,942,660,336 Rls. 355,778 $
92 2 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله و ساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 118,208 14,882,496,710 Rls. 374,086 $
93 3 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 132,579 14,514,054,231 Rls. 344,815 $
94 4 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 91,880 14,310,299,943 Rls. 336,856 $
95 8 1397 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 635,133 13,954,341,635 Rls. 332,247 $
96 4 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 23,987 13,795,757,575 Rls. 324,152 $
97 12 1397 بازرگان ترکيه 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 53,385 13,760,124,585 Rls. 327,622 $
98 9 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 108,640 13,736,508,000 Rls. 327,060 $
99 11 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 53,656 13,708,539,471 Rls. 326,394 $
100 8 1397 بازرگان ترکيه 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 89,248 13,707,039,608 Rls. 326,360 $
مجموع کل
9,200,657,490,191 ريال
مجموع کل
219,966,571 دلار