آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,024,666 662,036,253,688 Rls. 15,762,766 $
2 7 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 19,477,172 579,010,589,741 Rls. 13,785,972 $
3 3 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,688,752 534,802,165,266 Rls. 12,688,402 $
4 4 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,101,041 493,420,429,090 Rls. 11,560,707 $
5 5 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,594,816 395,045,101,565 Rls. 9,112,373 $
6 1 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,635,768 290,490,272,433 Rls. 7,537,093 $
7 6 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,827,644 236,290,718,747 Rls. 5,625,966 $
8 4 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,491,250 110,777,209,620 Rls. 3,001,132 $
9 6 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 465,515 83,876,290,284 Rls. 1,996,518 $
10 2 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,940,325 63,389,094,264 Rls. 1,717,507 $
11 7 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 345,387 60,772,171,223 Rls. 1,446,957 $
12 2 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 216,778 53,750,258,600 Rls. 1,297,064 $
13 7 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,224,000 51,117,184,829 Rls. 1,217,076 $
14 6 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 225,080 40,055,474,874 Rls. 934,696 $
15 1 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,224,210 39,433,697,524 Rls. 1,072,047 $
16 5 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 168,300 36,972,218,184 Rls. 838,562 $
17 5 1397 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 906,900 34,412,274,440 Rls. 781,740 $
18 5 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 182,860 33,449,233,197 Rls. 763,071 $
19 3 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 175,614 28,381,430,052 Rls. 674,165 $
20 4 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 102,205 25,740,135,100 Rls. 605,382 $
21 6 1397 بازرگان ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 29,264 25,720,524,936 Rls. 584,138 $
22 2 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 47,399 24,940,414,410 Rls. 593,820 $
23 4 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 141,367 24,783,109,890 Rls. 584,183 $
24 7 1397 بازرگان ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 741,158 24,704,789,942 Rls. 588,210 $
25 6 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 51,989 23,676,874,454 Rls. 563,735 $
26 6 1397 بازرگان ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 551,000 23,220,575,180 Rls. 552,870 $
27 7 1397 بازرگان ترکيه 51121100 کبه وزن هر متر مربع حداكثر 200 گرم 10,965 21,611,449,614 Rls. 514,558 $
28 3 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 239,423 21,537,052,468 Rls. 511,223 $
29 3 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 698,480 21,501,806,448 Rls. 596,278 $
30 2 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 189,910 18,741,236,800 Rls. 466,268 $
31 1 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 457,253 17,511,937,245 Rls. 464,386 $
32 7 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 123,070 16,680,759,161 Rls. 397,161 $
33 5 1397 بازرگان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 143,000 16,609,571,000 Rls. 387,159 $
34 5 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 102,966 16,587,004,375 Rls. 386,254 $
35 5 1397 بازرگان ترکيه 52081100 پارچه ها? تاروپودباف ازپنبه، که دارا? حداقل 85 درصدوزن? پنبه بوده و وزن هرمترمربع آنها از 200 گرم ب?شترنباشد سف?د نشده،ساده باف به وزن هرمترمربع حداکثر100 گرم 42,650 16,177,940,730 Rls. 380,121 $
36 2 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 22,790 16,133,781,440 Rls. 428,020 $
37 6 1397 بازرگان ترکيه 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 71,544 15,013,844,100 Rls. 357,472 $
38 2 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 118,208 14,882,496,710 Rls. 374,086 $
39 3 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 132,579 14,514,054,231 Rls. 344,815 $
40 4 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 91,880 14,310,299,943 Rls. 336,856 $
41 4 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 23,987 13,795,757,575 Rls. 324,152 $
42 6 1397 بازرگان ترکيه 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 6,650 13,312,171,133 Rls. 316,956 $
43 2 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 105,026 13,080,510,254 Rls. 326,802 $
44 4 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 21,572 13,071,228,212 Rls. 307,142 $
45 3 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 283,781 12,906,204,098 Rls. 306,554 $
46 2 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 68,850 12,702,709,600 Rls. 308,964 $
47 7 1397 بازرگان ترکيه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 10,365 12,360,621,973 Rls. 294,301 $
48 1 1397 بازرگان ترکيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 147,647 12,354,665,401 Rls. 327,823 $
49 4 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 138,334 12,055,239,385 Rls. 284,096 $
50 3 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 145,935 11,892,069,737 Rls. 282,619 $
51 1 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 93,566 11,409,695,598 Rls. 306,790 $
52 7 1397 بازرگان ترکيه 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 82,875 11,350,238,998 Rls. 270,245 $
53 1 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 120,562 11,040,971,955 Rls. 292,965 $
54 3 1397 بازرگان ترکيه 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 70,000 10,957,349,750 Rls. 297,250 $
55 7 1397 بازرگان ترکيه 44039400 از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر 924,175 10,688,692,710 Rls. 254,492 $
56 7 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 22,500 10,601,448,000 Rls. 252,415 $
57 5 1397 بازرگان ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 89,248 10,516,544,806 Rls. 240,426 $
58 7 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 63,033 10,433,408,291 Rls. 248,413 $
59 2 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 437,450 10,211,876,220 Rls. 243,139 $
60 7 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 16,496 10,161,883,948 Rls. 238,000 $
61 7 1397 بازرگان ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 33,300 9,911,936,547 Rls. 235,998 $
62 6 1397 بازرگان ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 86,240 9,798,713,290 Rls. 233,303 $
63 2 1397 بازرگان ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 69,700 9,706,218,000 Rls. 231,100 $
64 7 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 66,384 9,547,853,894 Rls. 227,331 $
65 5 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 220,200 9,409,468,340 Rls. 216,703 $
66 6 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 62,012 9,355,491,120 Rls. 220,624 $
67 4 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 220,000 9,219,520,740 Rls. 216,464 $
68 4 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 64,499 9,052,114,730 Rls. 213,298 $
69 1 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 45,739 8,812,445,361 Rls. 233,206 $
70 6 1397 بازرگان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 88,933 8,790,754,528 Rls. 209,305 $
71 6 1397 بازرگان ترکيه 44039400 از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر 703,544 8,650,905,084 Rls. 205,975 $
72 4 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 83,502 8,620,977,865 Rls. 203,038 $
73 3 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 351,974 8,486,277,871 Rls. 203,354 $
74 5 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,894 8,221,002,720 Rls. 189,183 $
75 6 1397 بازرگان ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 125,139 8,152,838,497 Rls. 194,113 $
76 3 1397 بازرگان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 76,060 8,151,141,646 Rls. 193,705 $
77 2 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 163,947 7,853,868,000 Rls. 186,997 $
78 5 1397 بازرگان ترکيه 44039400 از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر 609,230 7,801,083,198 Rls. 179,653 $
79 1 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 60,423 7,799,164,055 Rls. 205,173 $
80 7 1397 بازرگان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 76,597 7,714,868,510 Rls. 183,687 $
81 2 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 104,264 7,645,251,158 Rls. 182,030 $
82 5 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 94,269 7,585,901,333 Rls. 173,956 $
83 7 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 36,191 7,559,701,790 Rls. 179,991 $
84 6 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 58,233 7,486,959,816 Rls. 178,261 $
85 1 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 51,054 7,405,316,911 Rls. 186,383 $
86 1 1397 بازرگان ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 60,020 7,260,462,747 Rls. 192,577 $
87 3 1397 بازرگان ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 8,462 7,235,765,051 Rls. 172,204 $
88 2 1397 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,075,083 7,204,902,344 Rls. 171,545 $
89 3 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 33,065 7,176,064,773 Rls. 170,534 $
90 4 1397 بازرگان ترکيه 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 68,150 7,132,082,229 Rls. 168,336 $
91 2 1397 بازرگان ترکيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 28,786 7,106,293,425 Rls. 195,825 $
92 7 1397 بازرگان ترکيه 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 21,491 7,086,413,120 Rls. 168,724 $
93 7 1397 بازرگان ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 439,290 7,079,414,987 Rls. 168,557 $
94 7 1397 بازرگان ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 71,172 7,058,384,678 Rls. 167,491 $
95 2 1397 بازرگان ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 21,840 7,047,469,000 Rls. 187,000 $
96 4 1397 بازرگان ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 59,400 7,037,880,102 Rls. 165,753 $
97 1 1397 بازرگان ترکيه 25151190 ک ک مرمر?ت 1,387,720 7,002,568,426 Rls. 185,000 $
98 4 1397 بازرگان ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 49,689 6,970,475,758 Rls. 163,561 $
99 6 1397 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 49,581 6,857,908,459 Rls. 163,283 $
100 5 1397 بازرگان ترکيه 84431900 ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 34,910 6,813,552,230 Rls. 158,392 $
مجموع کل
4,795,794,425,775 ريال
مجموع کل
115,235,966 دلار