آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 14,397,945 598,985,984,712 Rls. 14,261,570 $
2 1 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,635,768 290,490,272,433 Rls. 7,537,093 $
3 2 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 216,778 53,750,258,600 Rls. 1,297,064 $
4 2 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,242,075 43,716,082,500 Rls. 1,134,724 $
5 1 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,224,210 39,433,697,524 Rls. 1,072,047 $
6 2 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 189,910 18,741,236,800 Rls. 466,268 $
7 1 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 457,253 17,511,937,245 Rls. 464,386 $
8 2 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 22,790 16,133,781,440 Rls. 428,020 $
9 2 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 117,918 14,836,868,238 Rls. 373,000 $
10 2 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 104,846 13,051,830,638 Rls. 326,119 $
11 2 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 68,850 12,702,709,600 Rls. 308,964 $
12 1 1397 بازرگان ترکيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 147,647 12,354,665,401 Rls. 327,823 $
13 1 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 93,566 11,409,695,598 Rls. 306,790 $
14 2 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 23,685 11,177,283,090 Rls. 266,126 $
15 1 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 120,562 11,040,971,955 Rls. 292,965 $
16 2 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 437,450 10,211,876,220 Rls. 243,139 $
17 2 1397 بازرگان ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 69,700 9,706,218,000 Rls. 231,100 $
18 1 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 45,739 8,812,445,361 Rls. 233,206 $
19 2 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 163,947 7,853,868,000 Rls. 186,997 $
20 1 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 60,423 7,799,164,055 Rls. 205,173 $
21 2 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 104,264 7,645,251,158 Rls. 182,030 $
22 1 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 51,054 7,405,316,911 Rls. 186,383 $
23 1 1397 بازرگان ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 60,020 7,260,462,747 Rls. 192,577 $
24 2 1397 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,075,083 7,204,902,344 Rls. 171,545 $
25 2 1397 بازرگان ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 28,786 7,106,293,425 Rls. 195,825 $
26 2 1397 بازرگان ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 21,840 7,047,469,000 Rls. 187,000 $
27 1 1397 بازرگان ترکيه 25151190 ک ک مرمر?ت 1,387,720 7,002,568,426 Rls. 185,000 $
28 1 1397 بازرگان ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 59,400 6,649,932,762 Rls. 175,831 $
29 1 1397 بازرگان ترکيه 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 3,000 6,294,699,600 Rls. 168,240 $
30 1 1397 بازرگان ترکيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 60,000 6,164,660,000 Rls. 163,000 $
31 2 1397 بازرگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,256 6,117,221,125 Rls. 168,570 $
32 1 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,375 5,818,115,835 Rls. 153,227 $
33 1 1397 بازرگان ترکيه 29291090 --- ساير 43,750 5,633,807,988 Rls. 149,460 $
34 2 1397 بازرگان ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 30,440 5,371,789,672 Rls. 127,900 $
35 1 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 28,498 5,298,075,676 Rls. 132,821 $
36 2 1397 بازرگان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 54,590 5,152,554,714 Rls. 122,679 $
37 2 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 35,786 4,839,506,745 Rls. 115,227 $
38 2 1397 بازرگان ترکيه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 32,000 4,819,496,232 Rls. 114,750 $
39 2 1397 بازرگان ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 6,570 4,811,107,654 Rls. 114,550 $
40 1 1397 بازرگان ترکيه 12060010 برا? روغن­کش? 87,000 4,706,572,582 Rls. 125,949 $
41 2 1397 بازرگان ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 36,205 4,491,618,718 Rls. 114,346 $
42 1 1397 بازرگان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 32,224 4,490,186,211 Rls. 117,502 $
43 2 1397 بازرگان ترکيه 61034200 شلواروشلوارسرهم داراي بند وپيش بند, نيم شلوار و شلوارخيلي کوتاه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ازپنبه 5,095 4,324,632,117 Rls. 102,968 $
44 2 1397 بازرگان ترکيه 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 2,058 4,214,532,886 Rls. 100,346 $
45 1 1397 بازرگان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 15,004 4,199,767,476 Rls. 111,063 $
46 1 1397 بازرگان ترکيه 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 11,062 4,195,251,734 Rls. 111,298 $
47 2 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 27,740 4,171,166,262 Rls. 99,661 $
48 1 1397 بازرگان ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 14,482 4,096,698,675 Rls. 108,615 $
49 1 1397 بازرگان ترکيه 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 37,272 4,082,933,288 Rls. 106,370 $
50 1 1397 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 161,380 3,831,646,979 Rls. 101,313 $
51 1 1397 بازرگان ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 20,605 3,751,287,440 Rls. 99,304 $
52 2 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,161 3,646,132,634 Rls. 86,813 $
53 2 1397 بازرگان ترکيه 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 3,856 3,630,021,332 Rls. 86,429 $
54 2 1397 بازرگان ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 55,783 3,488,752,813 Rls. 83,065 $
55 2 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 74,000 3,443,652,360 Rls. 81,992 $
56 2 1397 بازرگان ترکيه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 74,000 3,371,117,040 Rls. 80,265 $
57 1 1397 بازرگان ترکيه 09012120 قهوه بودا ده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 18,000 3,344,616,000 Rls. 88,435 $
58 2 1397 بازرگان ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 18,465 3,282,426,426 Rls. 85,333 $
59 2 1397 بازرگان ترکيه 12060010 برا? روغن­کش? 66,000 3,219,304,320 Rls. 85,122 $
60 2 1397 بازرگان ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 34,100 3,189,607,040 Rls. 82,930 $
61 2 1397 بازرگان ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 23,000 3,092,952,324 Rls. 73,642 $
62 2 1397 بازرگان ترکيه 84821000 بلبرينگ. 8,955 2,894,226,132 Rls. 68,910 $
63 2 1397 بازرگان ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 22,974 2,884,914,176 Rls. 68,688 $
64 1 1397 بازرگان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 44,420 2,859,739,647 Rls. 75,881 $
65 1 1397 بازرگان ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 18,976 2,819,035,828 Rls. 74,463 $
66 2 1397 بازرگان ترکيه 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 161,710 2,818,882,923 Rls. 67,117 $
67 1 1397 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 35,365 2,790,627,653 Rls. 71,890 $
68 2 1397 بازرگان ترکيه 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 17,900 2,754,360,000 Rls. 74,539 $
69 2 1397 بازرگان ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 57,549 2,741,387,382 Rls. 65,271 $
70 2 1397 بازرگان ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 26,038 2,669,592,384 Rls. 63,561 $
71 2 1397 بازرگان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,619,360,000 Rls. 62,366 $
72 1 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 21,302 2,604,104,400 Rls. 68,165 $
73 1 1397 بازرگان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 12,080 2,586,600,000 Rls. 61,586 $
74 2 1397 بازرگان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 22,391 2,556,800,796 Rls. 60,876 $
75 1 1397 بازرگان ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 7,220 2,525,978,531 Rls. 67,719 $
76 2 1397 بازرگان ترکيه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 41,976 2,513,301,396 Rls. 59,841 $
77 2 1397 بازرگان ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 33,990 2,511,362,347 Rls. 67,122 $
78 2 1397 بازرگان ترکيه 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 21,780 2,506,152,000 Rls. 59,670 $
79 2 1397 بازرگان ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 14,993 2,492,323,603 Rls. 59,341 $
80 1 1397 بازرگان ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 19,789 2,477,918,413 Rls. 65,527 $
81 1 1397 بازرگان ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 26,275 2,472,858,465 Rls. 65,687 $
82 2 1397 بازرگان ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 19,020 2,438,940,800 Rls. 59,990 $
83 2 1397 بازرگان ترکيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 271,060 2,417,899,950 Rls. 57,569 $
84 2 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 9,115 2,316,778,536 Rls. 55,161 $
85 1 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 35,868 2,304,358,966 Rls. 61,133 $
86 2 1397 بازرگان ترکيه 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 22,750 2,295,957,468 Rls. 54,666 $
87 1 1397 بازرگان ترکيه 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 16,702 2,212,457,821 Rls. 58,695 $
88 1 1397 بازرگان ترکيه 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 21,750 2,203,012,500 Rls. 54,375 $
89 1 1397 بازرگان ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 21,139 2,161,060,337 Rls. 56,690 $
90 2 1397 بازرگان ترکيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 15,937 2,149,115,676 Rls. 57,025 $
91 2 1397 بازرگان ترکيه 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 6,746 2,003,005,140 Rls. 51,724 $
92 2 1397 بازرگان ترکيه 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 2,436 1,959,364,354 Rls. 46,652 $
93 2 1397 بازرگان ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,043 1,957,469,990 Rls. 46,605 $
94 2 1397 بازرگان ترکيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 8,860 1,932,989,445 Rls. 46,022 $
95 1 1397 بازرگان ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 34,065 1,928,102,659 Rls. 50,982 $
96 2 1397 بازرگان ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 19,090 1,924,272,000 Rls. 45,816 $
97 1 1397 بازرگان ترکيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,509 1,894,773,602 Rls. 50,627 $
98 1 1397 بازرگان ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 20,685 1,870,933,428 Rls. 49,644 $
99 1 1397 بازرگان ترکيه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 517 1,870,750,000 Rls. 50,000 $
100 2 1397 بازرگان ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 2,580 1,830,848,116 Rls. 43,591 $
مجموع کل
1,504,400,572,945 ريال
مجموع کل
37,427,137 دلار