آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اميرآباد هلند 10039000 جو به استثناي بذر 24,809,945 199,921,834,576 Rls. 5,320,722 $
2 4 1397 اميرآباد هلند 10039000 جو به استثناي بذر 19,761,471 165,803,520,879 Rls. 3,905,557 $
3 3 1397 اميرآباد هلند 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 4,958,368 164,346,584,855 Rls. 3,897,702 $
4 2 1397 اميرآباد هلند 10059010 ذرت دامي 8,756,264 79,603,117,858 Rls. 1,895,313 $
5 2 1397 اميرآباد هلند 10039000 جو به استثناي بذر 8,933,415 77,661,360,071 Rls. 1,849,080 $
6 3 1397 اميرآباد هلند 10039000 جو به استثناي بذر 6,303,963 55,809,579,962 Rls. 1,325,105 $
7 4 1397 اميرآباد هلند 10059010 ذرت دامي 5,985,900 54,625,854,437 Rls. 1,289,892 $
8 3 1397 اميرآباد هلند 10059010 ذرت دامي 5,725,818 49,733,621,647 Rls. 1,181,844 $
9 5 1397 اميرآباد هلند 10039000 جو به استثناي بذر 5,438,529 47,559,265,483 Rls. 1,098,601 $
10 1 1397 اميرآباد هلند 10059010 ذرت دامي 2,926,306 28,002,150,046 Rls. 748,421 $
11 5 1397 اميرآباد هلند 10059010 ذرت دامي 2,000,000 20,987,730,000 Rls. 482,477 $
مجموع کل
944,054,619,814 ريال
مجموع کل
22,994,714 دلار
[1]