آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 28,881,962 250,494,764,625 Rls. 5,964,159 $
2 4 1397 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 12,743,221 115,731,487,006 Rls. 2,722,627 $
3 5 1397 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 11,643,719 104,827,445,742 Rls. 2,461,784 $
4 1 1397 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 9,405,650 73,571,727,148 Rls. 1,948,465 $
5 3 1397 اميرآباد قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 3,100,000 26,190,319,000 Rls. 623,579 $
6 4 1397 اميرآباد قزاقستان 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 2,030,650 22,860,039,098 Rls. 542,157 $
7 4 1397 اميرآباد قزاقستان 23064100 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 957,400 12,943,880,455 Rls. 304,849 $
مجموع کل
606,619,663,074 ريال
مجموع کل
14,567,620 دلار
[1]