آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 76,725,267 781,348,576,099 Rls. 18,507,161 $
2 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 12,003,974 428,315,748,008 Rls. 9,926,890 $
3 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 41,665,234 400,825,307,936 Rls. 9,191,234 $
4 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 35,025,730 368,899,828,305 Rls. 8,578,650 $
5 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 29,874,786 312,660,807,321 Rls. 7,440,950 $
6 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 9,292,546 291,220,088,718 Rls. 7,040,189 $
7 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 8,232,038 272,669,222,417 Rls. 6,424,787 $
8 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 23,058,366 223,348,254,381 Rls. 5,378,414 $
9 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 23,339,425 202,720,188,351 Rls. 5,392,044 $
10 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 22,045,160 193,563,503,955 Rls. 4,556,808 $
11 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 19,981,074 169,167,838,509 Rls. 4,125,505 $
12 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 3,935,745 127,690,897,804 Rls. 3,040,260 $
13 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 14,634,080 115,948,501,552 Rls. 3,053,019 $
14 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 7,858,600 113,233,455,383 Rls. 2,685,485 $
15 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 2,084,771 68,350,147,798 Rls. 1,911,358 $
16 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 8,793,635 66,925,754,586 Rls. 1,773,494 $
17 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 1,504,000 45,934,292,460 Rls. 1,227,697 $
18 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 2,745,600 43,057,031,846 Rls. 981,245 $
19 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 2,964,000 40,043,401,456 Rls. 1,062,328 $
20 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 برای روغن­کشی 930,000 17,712,147,600 Rls. 473,397 $
21 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 برای روغن­کشی 768,950 14,741,056,012 Rls. 391,061 $
22 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 برای روغن­کشی 515,420 10,502,079,373 Rls. 250,050 $
23 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060010 برای روغن­کشی 240,000 4,899,434,400 Rls. 116,653 $
24 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 29261000 اكريلونيتريل 38,980 3,785,478,290 Rls. 85,858 $
25 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 50 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
26 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 33,400 481,118,951 Rls. 11,331 $
مجموع کل
4,319,934,161,511 ريال
مجموع کل
103,670,868 دلار
[1]