آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 اميرآباد عمان 10059010 ذرت دامي 15,590,351 171,402,669,327 Rls. 4,076,135 $
2 5 1397 اميرآباد عمان 10059010 ذرت دامي 12,517,355 141,943,055,251 Rls. 3,293,292 $
3 1 1397 اميرآباد عمان 10059010 ذرت دامي 5,921,720 57,694,777,575 Rls. 1,530,569 $
4 3 1397 اميرآباد عمان 10039000 جو به استثناي بذر 5,200,000 53,077,206,000 Rls. 1,263,743 $
5 2 1397 اميرآباد عمان 10059010 ذرت دامي 3,714,717 40,355,645,367 Rls. 960,848 $
مجموع کل
464,473,353,520 ريال
مجموع کل
11,124,587 دلار
[1]