آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 25,304,056 222,228,171,171 Rls. 5,449,861 $
2 2 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 16,830,924 155,402,891,874 Rls. 3,766,043 $
3 3 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 5,926,930 131,574,997,200 Rls. 3,126,153 $
4 2 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 5,823,750 126,396,866,670 Rls. 3,075,880 $
5 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 14,299,564 122,138,864,001 Rls. 3,038,825 $
6 5 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 4,502,013 111,936,795,051 Rls. 2,597,792 $
7 3 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 10,329,777 88,504,569,487 Rls. 2,104,255 $
8 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,545,800 86,306,537,719 Rls. 2,033,486 $
9 1 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 9,833,283 78,323,316,535 Rls. 2,077,959 $
10 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 7,625,120 75,211,462,258 Rls. 1,787,929 $
11 3 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 4,819,781 41,769,298,612 Rls. 992,262 $
12 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 428,420 39,811,092,729 Rls. 937,421 $
13 5 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,999,975 30,254,876,922 Rls. 701,969 $
14 1 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 350,720 28,020,198,416 Rls. 742,326 $
15 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,800,430 24,134,206,017 Rls. 570,954 $
16 2 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 234,000 20,949,135,164 Rls. 498,788 $
17 1 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,048,160 17,589,843,782 Rls. 466,636 $
18 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 608,230 15,474,812,705 Rls. 361,815 $
19 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 1,060,800 15,355,171,116 Rls. 360,789 $
20 4 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 549,950 14,080,026,198 Rls. 329,204 $
21 1 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 1,000,000 13,161,063,960 Rls. 347,992 $
22 5 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 876,200 11,993,118,930 Rls. 275,704 $
23 1 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 1,259,600 11,674,257,470 Rls. 309,769 $
24 5 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 76,040 7,152,998,606 Rls. 167,243 $
مجموع کل
1,489,444,572,593 ريال
مجموع کل
36,121,055 دلار
[1]