آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اميرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 16,084,927 164,914,294,431 Rls. 4,375,754 $
2 5 1397 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو به استثناي بذر 13,037,877 117,947,916,120 Rls. 2,710,531 $
3 2 1397 اميرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 8,166,420 88,090,029,241 Rls. 2,097,380 $
4 1 1397 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 2,989,486 36,200,403,451 Rls. 960,554 $
5 4 1397 اميرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 2,975,336 31,020,466,342 Rls. 733,865 $
6 2 1397 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو به استثناي بذر 3,171,847 28,032,656,912 Rls. 667,444 $
7 3 1397 اميرآباد اسپانيا 10059010 ذرت دامي 2,450,892 26,225,717,085 Rls. 624,172 $
8 2 1397 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 1,725,852 23,213,261,672 Rls. 552,697 $
9 1 1397 اميرآباد اسپانيا 10039000 جو به استثناي بذر 2,872,124 22,680,703,688 Rls. 606,193 $
10 3 1397 اميرآباد اسپانيا 15141100 روغن خام 472,660 17,981,404,380 Rls. 428,129 $
11 4 1397 اميرآباد اسپانيا 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 451,820 16,762,296,090 Rls. 398,344 $
12 3 1397 اميرآباد اسپانيا 23063000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله.. از تخم آفتابگردان 922,426 11,863,468,374 Rls. 281,927 $
مجموع کل
584,932,617,786 ريال
مجموع کل
14,436,990 دلار
[1]