آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اميرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 67,090,989 622,390,134,815 Rls. 15,147,510 $
2 5 1397 اميرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 31,591,114 318,001,854,703 Rls. 7,362,048 $
3 3 1397 اميرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 31,794,353 316,067,827,915 Rls. 7,522,501 $
4 4 1397 اميرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 25,054,794 246,132,236,771 Rls. 5,821,313 $
5 1 1397 اميرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 17,935,155 166,925,428,132 Rls. 4,439,316 $
6 2 1397 اميرآباد آلمان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 2,020,300 43,493,845,913 Rls. 1,128,472 $
7 1 1397 اميرآباد آلمان 10059010 ذرت دامي 2,941,194 28,650,211,479 Rls. 760,054 $
8 4 1397 اميرآباد آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 15,910 19,156,555,000 Rls. 444,468 $
9 3 1397 اميرآباد آلمان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 1,721,660 14,110,742,577 Rls. 333,824 $
10 4 1397 اميرآباد آلمان 10049000 جو دو سر به استثناي بذر 836,500 9,340,986,375 Rls. 219,478 $
11 3 1397 اميرآباد آلمان 10049000 جو دو سر به استثناي بذر 817,050 9,153,390,724 Rls. 217,938 $
12 5 1397 اميرآباد آلمان 10049000 جو دو سر به استثناي بذر 346,000 3,946,605,750 Rls. 90,727 $
13 5 1397 اميرآباد آلمان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 800 17,875,667 Rls. 421 $
مجموع کل
1,797,387,695,821 ريال
مجموع کل
43,488,070 دلار
[1]