آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 925,539 544,652,177,997 Rls. 14,399,201 $
2 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,079,675 530,522,148,742 Rls. 12,631,491 $
3 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 652,816 494,659,289,985 Rls. 11,777,599 $
4 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 1,058,226 408,437,460,319 Rls. 9,724,703 $
5 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 488,399 306,786,780,907 Rls. 7,116,534 $
6 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 433,945 210,478,997,400 Rls. 5,008,339 $
7 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 371,047 172,921,251,017 Rls. 4,062,189 $
8 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 219,280 167,352,630,410 Rls. 3,984,585 $
9 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 299,059 115,159,720,623 Rls. 2,741,898 $
10 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 54,627 48,689,829,846 Rls. 1,209,195 $
11 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 24,688 26,692,293,415 Rls. 608,303 $
12 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870443 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 30% تا کمتر از 40% به استثناي لاستيك 104,668 26,504,604,959 Rls. 703,165 $
13 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 5,000 22,279,960,072 Rls. 527,087 $
14 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 16,480 17,816,243,359 Rls. 406,022 $
15 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,928 16,761,094,187 Rls. 399,074 $
16 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 18,851 11,615,188,926 Rls. 276,552 $
17 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 98870443 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 30% تا کمتر از 40% به استثناي لاستيك 26,355 7,978,276,669 Rls. 189,960 $
18 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 8,306 7,200,822,331 Rls. 171,448 $
19 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,540 7,116,028,416 Rls. 169,429 $
20 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61112000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف قلاب باف ا ز پنبه 5,645 6,901,567,360 Rls. 164,323 $
21 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 4,458 4,414,009,495 Rls. 104,684 $
22 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك، براي جاده، راه هاي آبي داخلي، تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري يا باند فرودگاه 2,648 4,166,942,024 Rls. 99,213 $
23 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 85309000 اجزاء و قطعات تجهيزات برقي علامت دا دن براي را ه آهن و غيره، مشمول رديف 8530 1,370 3,172,898,932 Rls. 75,545 $
24 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,010 2,732,893,600 Rls. 65,069 $
25 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,000 2,371,600,000 Rls. 56,467 $
26 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,251 1,552,685,472 Rls. 36,969 $
27 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61130000 لباس دوخته و مهيا ازپارچه هاي کشباف يا قلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 698 1,098,992,800 Rls. 26,166 $
28 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62069000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 1,367 1,074,971,450 Rls. 28,916 $
29 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند و پيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه از ساير مواد نسجي، غير مذکور 1,077 1,047,466,850 Rls. 28,177 $
30 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 800 748,284,634 Rls. 17,816 $
31 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 512 678,118,784 Rls. 16,146 $
32 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 356 499,182,400 Rls. 11,885 $
33 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 498 454,093,920 Rls. 10,812 $
34 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 492 442,792,070 Rls. 11,857 $
35 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,319 402,782,536 Rls. 9,590 $
36 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 403 345,538,011 Rls. 8,227 $
37 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 241 320,983,320 Rls. 8,579 $
38 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 180 294,199,400 Rls. 7,005 $
39 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 273 224,068,280 Rls. 5,335 $
40 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 32131000 رنگ ها به صورت مجموعه 1,896 200,551,539 Rls. 4,745 $
41 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 245 198,814,560 Rls. 5,314 $
42 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62121000 پستان بند و سينه بند حتي كشباف وقلاب باف 206 180,698,280 Rls. 4,830 $
43 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 68 164,801,960 Rls. 3,924 $
44 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 139 149,091,000 Rls. 3,550 $
45 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 143 138,807,960 Rls. 3,305 $
46 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 141 110,017,824 Rls. 2,619 $
47 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 65069900 ساير كلاه ها، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 111 93,905,600 Rls. 2,236 $
48 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61130000 لباس دوخته و مهيا ازپارچه هاي کشباف يا قلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 68 86,492,000 Rls. 2,059 $
49 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 96 72,480,296 Rls. 1,726 $
50 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 96 71,536,080 Rls. 1,912 $
51 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 35 68,079,200 Rls. 1,621 $
52 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 61 66,722,400 Rls. 1,589 $
53 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 90041000 عينک آفتابي 31 66,620,360 Rls. 1,586 $
54 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 63 59,923,080 Rls. 1,602 $
55 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 66 56,666,920 Rls. 1,349 $
56 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 61 54,860,640 Rls. 1,306 $
57 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 77 51,895,200 Rls. 1,236 $
58 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 49 39,423,260 Rls. 1,061 $
59 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 21 30,890,580 Rls. 826 $
60 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 252 30,713,470 Rls. 826 $
61 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 34 30,426,060 Rls. 813 $
62 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 47 28,506,871 Rls. 679 $
63 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62046900 شلوار حتي داراي بند و پيش بند، نيم شلوار، شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 24 27,033,760 Rls. 644 $
64 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 22 24,712,000 Rls. 588 $
65 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61019000 پالتو، نيم پالتو، ردا، شنل، شنل با شلق دار، آنورا ک وژا کت ا سکي، بادگير، همانند مردانه يا پسرا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 25 19,917,872 Rls. 474 $
66 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 18 17,156,040 Rls. 408 $
67 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23 16,116,280 Rls. 384 $
68 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 8 5,238,944 Rls. 125 $
69 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 65069900 ساير كلاه ها، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 7 5,065,960 Rls. 121 $
70 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 2 929,040 Rls. 25 $
71 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) فرانسه 96151900 شانه، گيره زلف و همانند، غير ازرديف 96151000 4 617,800 Rls. 15 $
مجموع کل
3,178,737,583,754 ريال
مجموع کل
76,953,053 دلار
[1]