آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 262,524 468,217,786,400 Rls. 11,150,799 $
2 12 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 33,100 125,865,591,600 Rls. 2,996,800 $
3 12 1397 اصفهان بريتانيا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 80,063 100,263,311,918 Rls. 2,387,222 $
4 11 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 24,864 53,822,993,777 Rls. 1,281,500 $
5 7 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 8,080 45,666,311,660 Rls. 1,087,293 $
6 5 1397 اصفهان بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 349,770 44,605,975,375 Rls. 1,020,324 $
7 10 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,241 34,721,120,785 Rls. 826,693 $
8 8 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,832 34,215,774,520 Rls. 814,661 $
9 2 1397 اصفهان بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 270,510 34,098,335,700 Rls. 811,866 $
10 7 1397 اصفهان بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 200,000 24,163,000,000 Rls. 575,310 $
11 3 1397 اصفهان بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 123,630 15,360,100,275 Rls. 365,717 $
12 12 1397 اصفهان بريتانيا 38249990 سایر 78,000 10,150,347,402 Rls. 241,675 $
13 3 1397 اصفهان بريتانيا 28112100 دي اکسيدکربن 19,430 8,928,184,860 Rls. 212,576 $
14 7 1397 اصفهان بريتانيا 28112100 دي اکسيدکربن 13,233 8,442,024,545 Rls. 198,823 $
15 12 1397 اصفهان بريتانيا 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 490 6,452,212,549 Rls. 153,624 $
16 1 1397 اصفهان بريتانيا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,650 5,765,978,625 Rls. 152,458 $
17 12 1397 اصفهان بريتانيا 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 314 4,859,146,187 Rls. 115,694 $
18 11 1397 اصفهان بريتانيا 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 400 4,658,545,566 Rls. 110,918 $
19 12 1397 اصفهان بريتانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 234 3,904,427,638 Rls. 92,963 $
20 7 1397 اصفهان بريتانيا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,214 3,212,871,411 Rls. 76,497 $
21 3 1397 اصفهان بريتانيا 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 2,979 2,923,376,292 Rls. 69,604 $
22 8 1397 اصفهان بريتانيا 85340000 مدا رهاي چاپي 162 2,875,127,880 Rls. 68,455 $
23 10 1397 اصفهان بريتانيا 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 5,490 2,832,443,428 Rls. 67,439 $
24 11 1397 اصفهان بريتانيا 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 2,000 2,831,599,200 Rls. 67,419 $
25 7 1397 اصفهان بريتانيا 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 2,468 2,818,662,279 Rls. 66,384 $
26 9 1397 اصفهان بريتانيا 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 5,040 2,618,192,993 Rls. 62,338 $
27 4 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 288 2,127,053,392 Rls. 49,352 $
28 12 1397 اصفهان بريتانيا 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 117 2,082,682,257 Rls. 49,588 $
29 11 1397 اصفهان بريتانيا 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,365 1,868,568,000 Rls. 44,490 $
30 11 1397 اصفهان بريتانيا 73181900 سايراشياءحديده شده، که در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 341 1,851,051,373 Rls. 44,073 $
31 2 1397 اصفهان بريتانيا 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 207 1,812,392,400 Rls. 43,152 $
32 3 1397 اصفهان بريتانيا 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2,207 1,746,149,800 Rls. 41,496 $
33 6 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 397 1,740,675,083 Rls. 41,445 $
34 12 1397 اصفهان بريتانيا 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 275 1,604,523,056 Rls. 38,203 $
35 11 1397 اصفهان بريتانيا 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 400 1,427,730,646 Rls. 33,994 $
36 10 1397 اصفهان بريتانيا 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,343 1,135,302,414 Rls. 27,031 $
37 7 1397 اصفهان بريتانيا 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 636 1,101,132,432 Rls. 26,217 $
38 2 1397 اصفهان بريتانيا 73151100 زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد. 493 900,351,000 Rls. 21,437 $
39 12 1397 اصفهان بريتانيا 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 2,683 861,166,270 Rls. 20,504 $
40 12 1397 اصفهان بريتانيا 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 40 689,299,500 Rls. 16,412 $
41 9 1397 اصفهان بريتانيا 73151100 زنجيرغلتکي با حلقه هاي مفصل بندي شده از چدن، اهن يا از فولاد. 250 611,854,517 Rls. 14,568 $
42 1 1397 اصفهان بريتانيا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 200 610,437,600 Rls. 14,534 $
43 3 1397 اصفهان بريتانيا 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 20 573,805,600 Rls. 13,636 $
44 8 1397 اصفهان بريتانيا 13022000 مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها 2,000 568,738,020 Rls. 13,541 $
45 7 1397 اصفهان بريتانيا 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 12,130 550,527,274 Rls. 12,966 $
46 3 1397 اصفهان بريتانيا 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,240 499,732,848 Rls. 11,898 $
47 1 1397 اصفهان بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 62 491,252,768 Rls. 13,033 $
48 6 1397 اصفهان بريتانيا 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 645 472,672,600 Rls. 11,254 $
49 10 1397 اصفهان بريتانيا 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 3 416,238,588 Rls. 9,910 $
50 12 1397 اصفهان بريتانيا 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 1,452 414,449,338 Rls. 9,868 $
51 8 1397 اصفهان بريتانيا 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 222 377,809,350 Rls. 8,996 $
52 1 1397 اصفهان بريتانيا 85340000 مدا رهاي چاپي 34 375,821,432 Rls. 9,970 $
53 12 1397 اصفهان بريتانيا 85016300 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750 104 330,985,914 Rls. 7,881 $
54 1 1397 اصفهان بريتانيا 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 600 325,783,680 Rls. 8,643 $
55 8 1397 اصفهان بريتانيا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 820 298,650,150 Rls. 7,111 $
56 10 1397 اصفهان بريتانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 37 263,868,144 Rls. 6,283 $
57 12 1397 اصفهان بريتانيا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 16 221,114,459 Rls. 5,265 $
58 10 1397 اصفهان بريتانيا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 7 213,924,176 Rls. 5,093 $
59 12 1397 اصفهان بريتانيا 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 70 198,623,020 Rls. 4,729 $
60 8 1397 اصفهان بريتانيا 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 46 157,210,560 Rls. 3,743 $
61 7 1397 اصفهان بريتانيا 84821000 بلبرينگ. 6 127,843,012 Rls. 3,044 $
62 7 1397 اصفهان بريتانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4 116,465,660 Rls. 2,773 $
63 12 1397 اصفهان بريتانيا 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 1,200 111,475,406 Rls. 2,654 $
64 11 1397 اصفهان بريتانيا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 68,038,901 Rls. 1,620 $
65 10 1397 اصفهان بريتانيا 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 10 53,195,558 Rls. 1,267 $
66 11 1397 اصفهان بريتانيا 84841090 سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر 300 50,230,462 Rls. 1,196 $
67 11 1397 اصفهان بريتانيا 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 1 46,827,618 Rls. 1,115 $
68 12 1397 اصفهان بريتانيا 85423300 آمپلي فاير ها 4 43,568,262 Rls. 1,037 $
69 11 1397 اصفهان بريتانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 1 31,792,984 Rls. 757 $
70 11 1397 اصفهان بريتانيا 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 400 21,569,982 Rls. 514 $
71 11 1397 اصفهان بريتانيا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 1 3,591,075 Rls. 86 $
مجموع کل
1,083,869,619,446 ريال
مجموع کل
25,781,431 دلار
[1]