آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 349,534 59,935,742,046 Rls. 1,427,041 $
2 12 1397 اروميه ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 1,239,690 32,004,573,600 Rls. 762,014 $
3 11 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 131,899 25,018,596,214 Rls. 595,681 $
4 4 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 150,533 20,663,947,578 Rls. 484,363 $
5 5 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 154,764 19,289,799,048 Rls. 455,458 $
6 8 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 153,738 17,700,773,376 Rls. 421,449 $
7 10 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 101,076 17,238,993,966 Rls. 410,451 $
8 6 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 158,324 16,541,591,888 Rls. 393,848 $
9 12 1397 اروميه ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 184,200 16,419,261,132 Rls. 390,935 $
10 7 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 82,275 16,234,145,676 Rls. 386,527 $
11 7 1397 اروميه ترکيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 52 15,560,076,000 Rls. 370,478 $
12 4 1397 اروميه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 237,330 14,966,100,000 Rls. 349,921 $
13 12 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 130,170 14,288,312,921 Rls. 340,196 $
14 7 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 136,656 14,135,387,136 Rls. 336,558 $
15 2 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 92,820 13,740,456,638 Rls. 329,046 $
16 12 1397 اروميه ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 130,813 12,495,906,916 Rls. 297,522 $
17 5 1397 اروميه ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 129,888 11,185,235,520 Rls. 254,622 $
18 8 1397 اروميه ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 96,000 11,071,020,480 Rls. 263,596 $
19 3 1397 اروميه ترکيه 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 170,669 10,971,126,300 Rls. 260,721 $
20 12 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 86,094 10,932,307,688 Rls. 260,292 $
21 7 1397 اروميه ترکيه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 48,001 9,801,569,975 Rls. 233,371 $
22 2 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 54,725 9,174,292,358 Rls. 224,134 $
23 3 1397 اروميه ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 119,205 8,742,445,013 Rls. 207,087 $
24 3 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 67,222 8,721,944,042 Rls. 207,229 $
25 2 1397 اروميه ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 72,000 8,399,894,400 Rls. 199,997 $
26 6 1397 اروميه ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 100,000 8,173,330,000 Rls. 194,603 $
27 1 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 51,588 7,844,484,120 Rls. 209,888 $
28 1 1397 اروميه ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,684 7,480,792,067 Rls. 199,941 $
29 4 1397 اروميه ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 104,458 7,470,769,250 Rls. 175,948 $
30 12 1397 اروميه ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 69,000 7,426,060,580 Rls. 176,811 $
31 2 1397 اروميه ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 83,340 6,923,826,000 Rls. 164,853 $
32 6 1397 اروميه ترکيه 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 200,000 6,821,580,000 Rls. 162,419 $
33 5 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 32,640 6,579,878,340 Rls. 151,207 $
34 1 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 60,169 6,457,544,266 Rls. 171,103 $
35 12 1397 اروميه ترکيه 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 167,550 6,345,440,778 Rls. 151,082 $
36 3 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 44,956 6,338,103,720 Rls. 150,692 $
37 7 1397 اروميه ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 48,000 6,274,871,040 Rls. 149,402 $
38 6 1397 اروميه ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 48,000 6,228,367,796 Rls. 148,294 $
39 3 1397 اروميه ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 100,000 6,153,570,400 Rls. 146,235 $
40 7 1397 اروميه ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 41,000 6,139,125,000 Rls. 146,170 $
41 10 1397 اروميه ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 11,205 6,123,666,718 Rls. 145,801 $
42 2 1397 اروميه ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,047 6,035,655,734 Rls. 143,706 $
43 8 1397 اروميه ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 41,000 5,970,000,000 Rls. 142,142 $
44 12 1397 اروميه ترکيه 22029990 ساير 247,968 5,698,468,455 Rls. 135,678 $
45 11 1397 اروميه ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 125,000 5,601,937,500 Rls. 133,379 $
46 1 1397 اروميه ترکيه 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 75,504 5,471,434,800 Rls. 147,185 $
47 10 1397 اروميه ترکيه 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 17,500 5,261,739,998 Rls. 125,280 $
48 8 1397 اروميه ترکيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 15,495 5,170,688,696 Rls. 123,112 $
49 12 1397 اروميه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 41,433 5,160,529,452 Rls. 122,870 $
50 3 1397 اروميه ترکيه 76130010 قوطی اسپری 20,390 5,031,317,296 Rls. 119,793 $
51 9 1397 اروميه ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 45,600 4,990,295,280 Rls. 118,817 $
52 10 1397 اروميه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 44,400 4,990,164,840 Rls. 118,813 $
53 7 1397 اروميه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 43,200 4,938,208,520 Rls. 117,576 $
54 3 1397 اروميه ترکيه 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 63,666 4,929,309,000 Rls. 117,364 $
55 5 1397 اروميه ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 37,842 4,889,423,729 Rls. 114,509 $
56 6 1397 اروميه ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 43,932 4,782,203,184 Rls. 113,862 $
57 4 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 43,880 4,770,827,420 Rls. 111,672 $
58 11 1397 اروميه ترکيه 22029990 ساير 202,176 4,646,464,485 Rls. 110,630 $
59 12 1397 اروميه ترکيه 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 26,872 4,589,448,000 Rls. 109,273 $
60 9 1397 اروميه ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 100,000 4,543,727,800 Rls. 108,184 $
61 9 1397 اروميه ترکيه 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 71,760 4,512,819,780 Rls. 107,448 $
62 9 1397 اروميه ترکيه 87169010 كاسه و ديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و متعلقات ديگر و توپي براي تريلرها و نيمه تريلرها 55,648 4,488,892,800 Rls. 106,878 $
63 10 1397 اروميه ترکيه 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 115,470 4,458,932,212 Rls. 106,165 $
64 7 1397 اروميه ترکيه 76130010 قوطی اسپری 15,957 4,395,776,688 Rls. 104,661 $
65 1 1397 اروميه ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 37,775 4,331,334,849 Rls. 115,241 $
66 9 1397 اروميه ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 66,368 4,325,509,739 Rls. 102,989 $
67 12 1397 اروميه ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 985 4,310,886,195 Rls. 102,640 $
68 1 1397 اروميه ترکيه 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 87,360 4,229,111,693 Rls. 100,693 $
69 2 1397 اروميه ترکيه 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 25,360 4,172,679,400 Rls. 102,040 $
70 8 1397 اروميه ترکيه 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 24,068 4,158,583,758 Rls. 98,888 $
71 12 1397 اروميه ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 55,200 4,142,334,430 Rls. 98,628 $
72 9 1397 اروميه ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 34,164 4,091,563,008 Rls. 97,418 $
73 4 1397 اروميه ترکيه 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 86,000 3,826,473,000 Rls. 89,908 $
74 10 1397 اروميه ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 45,600 3,817,376,640 Rls. 90,890 $
75 10 1397 اروميه ترکيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 85,000 3,809,317,500 Rls. 90,698 $
76 9 1397 اروميه ترکيه 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 13,052 3,797,975,104 Rls. 90,428 $
77 5 1397 اروميه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 58,175 3,790,257,022 Rls. 86,886 $
78 8 1397 اروميه ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,480 3,775,437,560 Rls. 89,891 $
79 2 1397 اروميه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 72,000 3,706,440,000 Rls. 88,249 $
80 9 1397 اروميه ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 43,782 3,703,065,390 Rls. 88,168 $
81 10 1397 اروميه ترکيه 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm 2,300 3,699,422,750 Rls. 88,081 $
82 7 1397 اروميه ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,160 3,677,378,500 Rls. 87,557 $
83 9 1397 اروميه ترکيه 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 15,540 3,482,619,950 Rls. 82,920 $
84 11 1397 اروميه ترکيه 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 20,390 3,453,000,000 Rls. 82,214 $
85 6 1397 اروميه ترکيه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 16,932 3,411,829,202 Rls. 81,234 $
86 7 1397 اروميه ترکيه 84212110 فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 1,935 3,369,920,400 Rls. 80,236 $
87 3 1397 اروميه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 72,000 3,324,840,000 Rls. 78,893 $
88 2 1397 اروميه ترکيه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 15,650 3,239,944,148 Rls. 77,142 $
89 12 1397 اروميه ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 6,000 3,177,503,000 Rls. 75,655 $
90 7 1397 اروميه ترکيه 22029990 ساير 134,784 3,131,291,202 Rls. 74,555 $
91 12 1397 اروميه ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 24,000 3,102,291,284 Rls. 73,864 $
92 10 1397 اروميه ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 25,900 3,095,910,678 Rls. 73,712 $
93 7 1397 اروميه ترکيه 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 10,322 3,034,458,590 Rls. 72,249 $
94 9 1397 اروميه ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 43,680 3,024,159,824 Rls. 72,004 $
95 12 1397 اروميه ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 20,500 2,986,375,000 Rls. 71,104 $
96 2 1397 اروميه ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 24,000 2,963,373,704 Rls. 70,557 $
97 11 1397 اروميه ترکيه 76130010 قوطی اسپری 10,316 2,961,296,984 Rls. 70,507 $
98 7 1397 اروميه ترکيه 38089223 کزینب/حشرهکكشکها، ضدجوندگان، قارچکكشکها، علفکكشکها، كندكنندهکها يا بازدارندهکهاي جوانه زدن و تنظيمکكنندهکهاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بستهکبنديکهاي خرده فروشي يا به صورت فرآوردهک يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع 12,360 2,956,602,600 Rls. 70,395 $
99 2 1397 اروميه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 19,589 2,915,295,959 Rls. 69,412 $
100 2 1397 اروميه ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 22,200 2,899,680,000 Rls. 69,040 $
مجموع کل
767,238,714,718 ريال
مجموع کل
18,320,969 دلار