آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اراک امارات متحده عربي 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 23,000 36,450,404,200 Rls. 867,867 $
2 6 1397 اراک امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 1,250,000 32,114,545,008 Rls. 764,632 $
3 11 1397 اراک امارات متحده عربي 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 128,000 29,866,581,800 Rls. 711,109 $
4 12 1397 اراک امارات متحده عربي 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 106,280 27,143,474,673 Rls. 646,274 $
5 9 1397 اراک امارات متحده عربي 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 140,800 24,665,117,690 Rls. 587,265 $
6 12 1397 اراک امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 220,000 23,670,561,004 Rls. 563,585 $
7 11 1397 اراک امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR) 105,600 22,690,400,400 Rls. 540,248 $
8 7 1397 اراک امارات متحده عربي 38249990 سایر 110,260 19,992,200,407 Rls. 476,005 $
9 6 1397 اراک امارات متحده عربي 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 100,000 17,441,425,000 Rls. 415,272 $
10 6 1397 اراک امارات متحده عربي 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 88,000 15,837,965,606 Rls. 377,094 $
11 6 1397 اراک امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 195,150 14,331,979,926 Rls. 341,238 $
12 11 1397 اراک امارات متحده عربي 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 15,000 14,028,473,365 Rls. 334,011 $
13 10 1397 اراک امارات متحده عربي 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 96,000 12,810,812,440 Rls. 305,019 $
14 8 1397 اراک امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 195,930 12,378,438,306 Rls. 294,725 $
15 8 1397 اراک امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 215,000 12,125,456,480 Rls. 288,702 $
16 9 1397 اراک امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 195,830 12,084,479,737 Rls. 287,726 $
17 8 1397 اراک امارات متحده عربي 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 3,284 11,281,713,806 Rls. 268,612 $
18 11 1397 اراک امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 120,000 10,138,459,464 Rls. 241,392 $
19 8 1397 اراک امارات متحده عربي 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 50,000 9,487,232,700 Rls. 225,886 $
20 11 1397 اراک امارات متحده عربي 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 25,641 9,333,257,600 Rls. 222,221 $
21 12 1397 اراک امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 215,000 8,763,715,620 Rls. 208,660 $
22 12 1397 اراک امارات متحده عربي 29071310 نونيل فنل 91,200 8,100,397,408 Rls. 192,867 $
23 8 1397 اراک امارات متحده عربي 38249990 سایر 45,095 8,075,998,890 Rls. 192,286 $
24 8 1397 اراک امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 140,000 7,959,831,600 Rls. 189,520 $
25 7 1397 اراک امارات متحده عربي 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول) 103,200 7,033,672,770 Rls. 167,468 $
26 7 1397 اراک امارات متحده عربي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 97,850 6,819,298,304 Rls. 162,364 $
27 12 1397 اراک امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 10,000 6,326,336,800 Rls. 150,627 $
28 10 1397 اراک امارات متحده عربي 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 25,400 6,140,858,400 Rls. 146,211 $
29 7 1397 اراک امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 129,000 6,061,050,165 Rls. 144,311 $
30 10 1397 اراک امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 107,500 6,056,109,680 Rls. 144,193 $
31 11 1397 اراک امارات متحده عربي 29051300 بوتان -1-ئول (الکل بوتيليک نرمال) 105,600 5,767,106,215 Rls. 137,312 $
32 11 1397 اراک امارات متحده عربي 40059100 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار 14,191 5,131,375,200 Rls. 122,176 $
33 7 1397 اراک امارات متحده عربي 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 20,340 5,061,017,600 Rls. 120,500 $
34 6 1397 اراک امارات متحده عربي 38249990 سایر 14,400 5,050,872,000 Rls. 120,259 $
35 9 1397 اراک امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 86,000 4,844,887,744 Rls. 115,354 $
36 6 1397 اراک امارات متحده عربي 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 22,500 4,709,691,135 Rls. 112,136 $
37 11 1397 اراک امارات متحده عربي 40081900 ميله، ترکه و پروفيله از کائوچوي ا سفنجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 18,887 4,623,467,220 Rls. 110,083 $
38 12 1397 اراک امارات متحده عربي 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 45,000 3,839,157,000 Rls. 91,408 $
39 9 1397 اراک امارات متحده عربي 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 14,863 3,566,886,400 Rls. 84,926 $
40 12 1397 اراک امارات متحده عربي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 19,560 3,519,689,440 Rls. 83,802 $
41 11 1397 اراک امارات متحده عربي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 59,200 3,384,589,622 Rls. 80,585 $
42 6 1397 اراک امارات متحده عربي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشند، املاح ا ين ترکيبات 60,800 3,374,259,552 Rls. 80,340 $
43 12 1397 اراک امارات متحده عربي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 59,200 3,364,252,090 Rls. 80,101 $
44 6 1397 اراک امارات متحده عربي 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 17,962 3,076,306,645 Rls. 73,245 $
45 9 1397 اراک امارات متحده عربي 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 17,962 3,024,483,786 Rls. 72,012 $
46 6 1397 اراک امارات متحده عربي 32110000 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي) آماده 6,080 2,696,692,975 Rls. 64,207 $
47 12 1397 اراک امارات متحده عربي 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 223 2,138,805,285 Rls. 50,924 $
48 9 1397 اراک امارات متحده عربي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,125 1,818,483,000 Rls. 43,297 $
49 8 1397 اراک امارات متحده عربي 38029090 مواد معدني طبيعي ا کتيف شده به غير ازخاك رنگبر زغال و دوده هاي حيوا ني 11,340 1,674,490,482 Rls. 39,869 $
50 11 1397 اراک امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 1,428 1,550,386,780 Rls. 36,914 $
51 12 1397 اراک امارات متحده عربي 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 1,080 1,423,830,000 Rls. 33,900 $
52 8 1397 اراک امارات متحده عربي 28042990 گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 و ساير گازهاي كمياب غير مذكور 375 1,272,633,488 Rls. 30,301 $
53 10 1397 اراک امارات متحده عربي 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 9,070 1,190,867,400 Rls. 28,354 $
54 12 1397 اراک امارات متحده عربي 29211990 ساير املاح مونو آمين غير حلقوي غير مذكور 4,480 980,373,051 Rls. 23,342 $
55 10 1397 اراک امارات متحده عربي 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 14,400 750,004,920 Rls. 17,857 $
56 12 1397 اراک امارات متحده عربي 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 989 728,017,920 Rls. 17,334 $
57 10 1397 اراک امارات متحده عربي 38231200 اسيد اولئيک 14,400 636,990,480 Rls. 15,166 $
58 12 1397 اراک امارات متحده عربي 38249990 سایر 3,150 534,167,710 Rls. 12,718 $
59 11 1397 اراک امارات متحده عربي 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 753 447,705,720 Rls. 10,660 $
60 7 1397 اراک امارات متحده عربي 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 3,198 423,063,600 Rls. 10,073 $
61 12 1397 اراک امارات متحده عربي 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 8 185,780,389 Rls. 4,423 $
62 7 1397 اراک امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 45 161,465,325 Rls. 3,844 $
63 12 1397 اراک امارات متحده عربي 27101920 گريس 342 137,494,517 Rls. 3,274 $
64 7 1397 اراک امارات متحده عربي 38123960 پایدارکننده­ها بر پایه سیلیکون 400 133,812,900 Rls. 3,186 $
65 8 1397 اراک امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 522 125,655,488 Rls. 2,992 $
66 7 1397 اراک امارات متحده عربي 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 1,650 108,291,030 Rls. 2,578 $
67 10 1397 اراک امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 200 104,678,980 Rls. 2,492 $
68 8 1397 اراک امارات متحده عربي 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 210 71,830,500 Rls. 1,710 $
69 7 1397 اراک امارات متحده عربي 38249920 سیلیکاژل به شکل پرک 500 60,785,000 Rls. 1,447 $
70 11 1397 اراک امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 4 35,460,900 Rls. 844 $
مجموع کل
520,940,058,738 ريال
مجموع کل
12,403,335 دلار
[1]