آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 715,370 208,214,954,254 Rls. 4,858,771 $
2 8 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 731,070 207,828,333,615 Rls. 4,948,293 $
3 5 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 654,286 198,670,046,543 Rls. 4,585,991 $
4 6 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 595,440 173,961,587,561 Rls. 4,141,945 $
5 9 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 527,610 147,146,674,954 Rls. 3,503,492 $
6 3 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 486,326 142,915,365,177 Rls. 3,388,680 $
7 7 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 485,259 135,490,827,284 Rls. 3,225,971 $
8 11 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 318,284 88,270,377,044 Rls. 2,101,676 $
9 10 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 261,826 72,536,547,935 Rls. 1,727,061 $
10 11 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 202,327 56,508,717,814 Rls. 1,345,446 $
11 2 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 176,084 53,277,387,336 Rls. 1,268,507 $
12 12 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 169,259 47,531,495,816 Rls. 1,131,701 $
13 12 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 162,171 45,583,244,718 Rls. 1,085,316 $
14 1 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 160,173 45,023,426,301 Rls. 1,161,469 $
15 4 1397 آستارا گرجستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 124,233 36,534,159,362 Rls. 860,862 $
16 10 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 124,040 35,405,348,040 Rls. 842,984 $
17 2 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 67,990 20,470,063,817 Rls. 487,383 $
18 9 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 73,152 20,409,594,434 Rls. 485,942 $
19 3 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 47,305 14,271,437,794 Rls. 339,796 $
20 7 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 34,486 9,600,742,548 Rls. 228,590 $
21 8 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 26,000 7,429,500,000 Rls. 176,893 $
22 1 1397 آستارا گرجستان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,000 4,780,036,800 Rls. 113,810 $
23 6 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 12,470 3,733,983,754 Rls. 88,904 $
24 5 1397 آستارا گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 11,900 3,708,822,425 Rls. 84,119 $
25 4 1397 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 160,210 2,990,125,953 Rls. 70,392 $
26 5 1397 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 88,064 1,585,028,278 Rls. 36,122 $
27 7 1397 آستارا گرجستان 44092900 چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد 24,500 1,434,286,720 Rls. 34,149 $
28 2 1397 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 40,920 906,877,003 Rls. 21,592 $
29 1 1397 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 43,500 805,049,071 Rls. 19,168 $
30 6 1397 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 43,570 774,736,948 Rls. 18,446 $
31 11 1397 آستارا گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 24,000 718,680,000 Rls. 17,111 $
مجموع کل
1,788,517,459,299 ريال
مجموع کل
42,400,582 دلار
[1]