آمار کل " واردات از" کشور (منطقه آزاد كيش) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,893 18,782,500,416 Rls. 578,831 $
2 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 4,300 17,305,616,582 Rls. 534,091 $
3 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 83,774 14,912,529,671 Rls. 459,767 $
4 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 52,697 11,994,091,137 Rls. 369,527 $
5 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,094 5,166,961,011 Rls. 159,282 $
6 1 1396 کيش منطقه آزاد كيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 44,000 4,830,554,964 Rls. 149,082 $
7 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 69,187 4,161,196,745 Rls. 128,203 $
8 1 1396 کيش منطقه آزاد كيش 33051000 شامپوها 17,521 3,336,595,950 Rls. 102,975 $
9 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 300,000 2,674,320,000 Rls. 82,500 $
10 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 251 2,101,987,240 Rls. 64,840 $
11 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 4,582 1,012,279,004 Rls. 31,196 $
12 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 70,108 924,327,298 Rls. 28,495 $
13 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,478 909,557,121 Rls. 28,039 $
14 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 2,877 877,923,984 Rls. 27,048 $
15 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 1,100 820,334,962 Rls. 25,289 $
16 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 1,800 535,408,500 Rls. 16,505 $
17 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,473 405,450,255 Rls. 12,495 $
18 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 33051000 شامپوها 2,204 375,169,158 Rls. 11,567 $
19 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 1,809 254,809,328 Rls. 7,864 $
20 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 2,587 161,124,513 Rls. 4,967 $
21 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,000 129,796,000 Rls. 4,000 $
22 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,505 123,797,011 Rls. 3,816 $
23 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 37 97,347,000 Rls. 3,000 $
24 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,393 95,776,439 Rls. 2,953 $
25 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 1,000 66,520,450 Rls. 2,050 $
26 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 440 45,652,917 Rls. 1,407 $
27 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 600 44,584,926 Rls. 1,374 $
28 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 280 40,124,833 Rls. 1,237 $
29 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 166 23,329,440 Rls. 720 $
30 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 288 17,938,767 Rls. 553 $
31 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 50 15,325,538 Rls. 473 $
32 3 1396 کيش منطقه آزاد كيش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 86 8,370,552 Rls. 258 $
33 2 1396 کيش منطقه آزاد كيش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 35 4,297,638 Rls. 133 $
مجموع کل
92,255,599,350 ريال
مجموع کل
2,844,537 دلار
[1]