آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 23,534 18,317,237,168 Rls. 493,711 $
2 5 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 61,153 14,538,274,965 Rls. 444,485 $
3 8 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 27,452 12,703,574,361 Rls. 379,673 $
4 6 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 32,261 11,585,464,374 Rls. 353,835 $
5 5 1396 کيش فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,200 8,913,728,645 Rls. 272,933 $
6 3 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 21,453 6,761,921,817 Rls. 208,413 $
7 1 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 38,626 5,701,792,870 Rls. 175,894 $
8 4 1396 کيش فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,500 5,220,609,636 Rls. 160,842 $
9 11 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 10,846 4,347,323,815 Rls. 118,160 $
10 8 1396 کيش فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 5,503 4,279,451,469 Rls. 124,324 $
11 11 1396 کيش فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,128 4,014,025,811 Rls. 109,811 $
12 2 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 8,893 3,563,115,137 Rls. 109,848 $
13 7 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 20,447 3,188,436,437 Rls. 95,405 $
14 11 1396 کيش فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 804 3,128,474,090 Rls. 85,585 $
15 9 1396 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 8,663 2,535,757,488 Rls. 71,934 $
16 11 1396 کيش فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,030 1,781,130,204 Rls. 48,726 $
17 8 1396 کيش فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 601 1,515,049,908 Rls. 44,014 $
18 8 1396 کيش فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 531 1,282,391,610 Rls. 37,255 $
19 11 1396 کيش فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,048 1,211,436,114 Rls. 33,141 $
20 5 1396 کيش فرانسه 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 1,519 420,128,190 Rls. 12,931 $
21 8 1396 کيش فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 75 249,335,757 Rls. 7,244 $
22 3 1396 کيش فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,100 204,441,300 Rls. 6,300 $
23 8 1396 کيش فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 50 202,125,984 Rls. 5,872 $
24 8 1396 کيش فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 2,083 168,715,200 Rls. 4,800 $
25 11 1396 کيش فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 90 74,862,592 Rls. 2,048 $
مجموع کل
115,908,804,942 ريال
مجموع کل
3,407,184 دلار
[1]