آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 60,800 44,464,720,400 Rls. 1,317,200 $
2 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 15,939 25,569,564,525 Rls. 699,804 $
3 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 50,800 19,150,056,526 Rls. 603,113 $
4 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 16,243 19,101,097,379 Rls. 513,900 $
5 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 8,443 17,867,335,140 Rls. 549,933 $
6 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 54074300 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 56,100 13,213,405,524 Rls. 364,116 $
7 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 30034910 ک ک ک داراي توليد داخلي مشابه 11,500 12,481,850,335 Rls. 354,085 $
8 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 84,819 10,701,428,900 Rls. 289,580 $
9 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 12,201 10,052,529,081 Rls. 270,919 $
10 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,452 9,237,969,296 Rls. 279,169 $
11 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 74,048 9,201,108,882 Rls. 258,538 $
12 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 11,997 8,535,538,858 Rls. 238,977 $
13 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 27,014 7,823,854,563 Rls. 221,879 $
14 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 57,972 7,339,180,520 Rls. 218,884 $
15 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 41,277 7,287,171,828 Rls. 206,585 $
16 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,544 6,491,013,998 Rls. 178,019 $
17 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 4,608 5,889,121,790 Rls. 179,608 $
18 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 16,930 5,731,533,044 Rls. 173,116 $
19 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 50,815 5,649,375,816 Rls. 160,724 $
20 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,330 5,394,265,447 Rls. 153,599 $
21 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33051000 شامپوها 24,467 5,244,957,584 Rls. 145,386 $
22 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 47,198 5,188,653,000 Rls. 159,700 $
23 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 13,992 5,116,225,713 Rls. 140,986 $
24 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,481 4,908,607,437 Rls. 139,038 $
25 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,531 4,770,003,580 Rls. 129,076 $
26 8 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,590 4,680,830,984 Rls. 133,872 $
27 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 70,722 4,548,278,861 Rls. 126,110 $
28 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 10,569 4,207,062,423 Rls. 126,837 $
29 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,285 4,157,008,734 Rls. 116,806 $
30 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 2,819 4,139,424,370 Rls. 110,980 $
31 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 47,456 3,840,901,824 Rls. 102,976 $
32 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,790 3,837,922,793 Rls. 104,688 $
33 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,401 3,630,192,248 Rls. 97,750 $
34 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 70,178 3,465,815,043 Rls. 105,723 $
35 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,864 3,182,835,250 Rls. 94,925 $
36 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 26,301 3,123,319,722 Rls. 94,902 $
37 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33051000 شامپوها 16,155 2,991,447,032 Rls. 85,108 $
38 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 23,700 2,874,814,580 Rls. 79,220 $
39 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 109,595 2,571,767,538 Rls. 74,679 $
40 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 13,102 2,568,060,238 Rls. 72,851 $
41 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,724 2,427,346,677 Rls. 71,701 $
42 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,425 2,369,008,350 Rls. 72,915 $
43 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,358 2,251,673,323 Rls. 63,269 $
44 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 115,011 1,889,553,668 Rls. 51,693 $
45 8 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,310 1,703,110,148 Rls. 49,477 $
46 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 15,166 1,605,428,122 Rls. 48,038 $
47 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 2,766 1,489,351,989 Rls. 42,251 $
48 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,581 1,462,642,366 Rls. 44,093 $
49 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 845 1,421,755,200 Rls. 43,200 $
50 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 14,479 1,335,728,880 Rls. 41,112 $
51 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 53,703 1,313,266,500 Rls. 35,100 $
52 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 39,343 1,265,797,530 Rls. 38,232 $
53 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,239 1,265,762,400 Rls. 38,310 $
54 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 88,847 1,204,984,525 Rls. 36,881 $
55 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 48,011 1,168,214,400 Rls. 32,400 $
56 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 8,775 1,139,353,181 Rls. 34,224 $
57 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 1,390 1,022,804,946 Rls. 31,309 $
58 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 424 980,241,322 Rls. 26,399 $
59 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,558 902,842,240 Rls. 25,040 $
60 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 43,402 801,923,500 Rls. 21,700 $
61 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 8,800 781,600,224 Rls. 23,387 $
62 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 14,317 751,753,565 Rls. 21,123 $
63 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 39,168 696,974,976 Rls. 19,584 $
64 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 13,410 667,573,222 Rls. 20,339 $
65 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 433 585,549,440 Rls. 16,240 $
66 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,014 578,016,594 Rls. 17,791 $
67 8 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 42,216 553,982,630 Rls. 16,471 $
68 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 4,335 550,654,694 Rls. 16,777 $
69 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 32,357 542,481,870 Rls. 16,179 $
70 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,338 512,172,230 Rls. 13,745 $
71 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 34,770 473,150,334 Rls. 14,158 $
72 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 600 419,992,482 Rls. 12,567 $
73 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 24,427 396,832,860 Rls. 12,214 $
74 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,635 362,116,345 Rls. 9,799 $
75 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33051000 شامپوها 2,109 339,596,237 Rls. 9,619 $
76 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 35 294,395,600 Rls. 8,354 $
77 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 14,571 239,756,635 Rls. 7,285 $
78 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 4,830 234,343,872 Rls. 7,213 $
79 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 4,770 215,206,277 Rls. 6,630 $
80 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,600 195,003,494 Rls. 6,012 $
81 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 134 161,940,518 Rls. 4,362 $
82 8 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 3,254 154,310,755 Rls. 4,502 $
83 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,988 148,522,008 Rls. 4,153 $
84 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 2,988 136,057,955 Rls. 4,153 $
85 12 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 5,585 133,123,675 Rls. 3,581 $
86 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,117 132,956,280 Rls. 3,773 $
87 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 1,440 118,292,275 Rls. 3,647 $
88 11 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 560 108,168,000 Rls. 3,000 $
89 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,561 108,079,082 Rls. 3,309 $
90 4 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,600 85,610,342 Rls. 2,639 $
91 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,020 85,581,936 Rls. 2,561 $
92 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,205 85,451,600 Rls. 2,360 $
93 8 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 3,078 85,032,461 Rls. 2,419 $
94 6 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 448 78,621,600 Rls. 2,400 $
95 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 630 73,812,900 Rls. 2,100 $
96 10 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 4,875 70,763,550 Rls. 1,950 $
97 9 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 75 68,933,208 Rls. 1,956 $
98 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 511 53,312,151 Rls. 1,632 $
99 7 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 692 49,035,495 Rls. 1,467 $
100 5 1396 کيش ساير كشورهاي خارجي 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 340 47,794,327 Rls. 1,463 $
مجموع کل
370,627,593,772 ريال
مجموع کل
10,653,619 دلار