آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 18,740 11,474,247,231 Rls. 353,712 $
2 8 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 15,519 9,638,977,781 Rls. 277,004 $
3 11 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 14,101 9,040,194,936 Rls. 244,684 $
4 4 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12,800 6,452,501,915 Rls. 198,530 $
5 9 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 10,380 6,173,948,418 Rls. 174,944 $
6 10 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,446 5,858,026,489 Rls. 162,031 $
7 12 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,156 5,580,596,697 Rls. 149,618 $
8 6 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 6,737 3,904,330,663 Rls. 118,633 $
9 1 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,292 3,777,991,712 Rls. 116,504 $
10 7 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,387 2,859,025,396 Rls. 84,090 $
11 5 1396 کيش تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,216 2,044,812,649 Rls. 62,611 $
12 4 1396 کيش تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 20,901 1,358,146,980 Rls. 41,802 $
مجموع کل
68,162,800,867 ريال
مجموع کل
1,984,163 دلار
[1]