آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 کيش آلمان 90261010 فلومتر 9,972 59,992,164,195 Rls. 1,848,814 $
2 2 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 11,050 12,167,710,922 Rls. 375,095 $
3 4 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 7,440 10,751,909,844 Rls. 331,121 $
4 8 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 10,100 8,474,924,621 Rls. 247,277 $
5 3 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,623 8,125,598,827 Rls. 250,450 $
6 6 1396 کيش آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3,340 4,738,300,000 Rls. 144,641 $
7 12 1396 کيش آلمان 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 750 3,416,840,532 Rls. 91,607 $
8 7 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,422 2,244,517,278 Rls. 67,161 $
9 4 1396 کيش آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 800 1,018,146,312 Rls. 31,337 $
10 12 1396 کيش آلمان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 5,370 699,736,277 Rls. 18,823 $
11 5 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 353 670,895,789 Rls. 20,542 $
12 4 1396 کيش آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,156 404,432,550 Rls. 12,427 $
13 1 1396 کيش آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 217 359,525,532 Rls. 11,091 $
14 10 1396 کيش آلمان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 1,905 348,370,379 Rls. 9,742 $
15 2 1396 کيش آلمان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 30 5,838,300 Rls. 180 $
مجموع کل
113,418,911,358 ريال
مجموع کل
3,460,308 دلار
[1]