آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (پيشين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,506,860 85,924,735,423 Rls. 2,398,998 $
2 3 1396 پيشين پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 1,900,734 44,094,309,452 Rls. 1,358,897 $
3 9 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 589,400 20,242,152,685 Rls. 571,920 $
4 1 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 349,800 11,338,217,700 Rls. 349,800 $
5 11 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 319,700 10,947,582,640 Rls. 303,715 $
6 7 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 209,720 7,133,855,100 Rls. 209,720 $
7 4 1396 پيشين پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 298,346 7,079,576,619 Rls. 217,787 $
8 3 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 199,800 6,475,817,700 Rls. 199,800 $
9 2 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 199,700 6,472,577,000 Rls. 199,700 $
10 1 1396 پيشين پاكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 149,700 5,910,766,776 Rls. 182,634 $
11 8 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 164,670 5,361,565,301 Rls. 156,437 $
12 5 1396 پيشين پاكستان 07133310 لوبيا چيتي 124,750 4,487,943,625 Rls. 137,225 $
13 5 1396 پيشين پاكستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 124,750 4,487,943,625 Rls. 137,225 $
14 12 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 119,900 4,209,359,275 Rls. 113,905 $
15 5 1396 پيشين پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 89,280 2,133,061,402 Rls. 65,174 $
16 5 1396 پيشين پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 64,900 2,122,554,500 Rls. 64,900 $
17 10 1396 پيشين پاكستان 07133310 لوبيا چيتي 49,900 1,979,113,840 Rls. 54,890 $
18 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 29,000 1,615,272,450 Rls. 47,850 $
19 10 1396 بازارچه پيشين پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 28,100 1,589,067,645 Rls. 46,365 $
20 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 26,950 1,459,528,696 Rls. 44,468 $
21 11 1396 بازارچه پيشين پاكستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 14,900 846,264,870 Rls. 24,585 $
22 5 1396 بازارچه پيشين پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 13,150 712,171,756 Rls. 21,698 $
23 7 1396 بازارچه پيشين پاكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 11,690 644,638,380 Rls. 19,289 $
24 2 1396 پيشين پاكستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 4,086 265,058,820 Rls. 8,172 $
25 9 1396 پيشين پاكستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 2,970 209,313,720 Rls. 5,940 $
26 2 1396 پيشين پاكستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 2,672 173,332,640 Rls. 5,344 $
مجموع کل
237,915,781,640 ريال
مجموع کل
6,946,438 دلار
[1]