آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 656,708 26,754,910,583 Rls. 727,571 $
2 5 1396 پيرانشهر عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 740,743 16,157,990,320 Rls. 493,497 $
3 5 1396 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 229,514 9,491,556,736 Rls. 289,185 $
4 7 1396 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 239,653 8,959,404,471 Rls. 265,294 $
5 12 1396 پيرانشهر عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 281,460 8,019,347,793 Rls. 215,108 $
6 12 1396 پيرانشهر عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 99,564 7,045,794,056 Rls. 188,663 $
7 4 1396 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 109,273 4,479,795,085 Rls. 137,683 $
8 6 1396 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 118,996 4,395,739,026 Rls. 131,728 $
9 5 1396 پيرانشهر عراق 26080090 ک ک ک سا?ر 712,000 4,083,802,513 Rls. 124,607 $
10 11 1396 پيرانشهر عراق 26080090 ک ک ک سا?ر 577,500 3,611,954,113 Rls. 99,807 $
11 6 1396 پيرانشهر عراق 26080090 ک ک ک سا?ر 537,440 3,104,702,790 Rls. 94,052 $
12 11 1396 پيرانشهر عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 94,930 2,661,971,969 Rls. 72,146 $
13 6 1396 پيرانشهر عراق 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 26,017 2,163,062,355 Rls. 65,045 $
14 5 1396 پيرانشهر عراق 26080010 ک ک ک سنگ رو? 372,625 2,129,660,731 Rls. 65,209 $
15 12 1396 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 49,234 2,014,121,410 Rls. 54,502 $
16 7 1396 پيرانشهر عراق 26080090 ک ک ک سا?ر 319,248 1,878,095,108 Rls. 55,883 $
17 2 1396 پيرانشهر عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 62,079 1,216,464,522 Rls. 37,501 $
18 7 1396 پيرانشهر عراق 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 5,760 1,180,026,780 Rls. 35,309 $
19 4 1396 پيرانشهر عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 56,101 1,157,059,974 Rls. 35,607 $
20 4 1396 پيرانشهر عراق 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 11,903 969,152,686 Rls. 29,878 $
21 3 1396 پيرانشهر عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 45,408 946,230,714 Rls. 29,159 $
22 7 1396 پيرانشهر عراق 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,398 731,836,000 Rls. 22,150 $
23 5 1396 پيرانشهر عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,241 688,271,890 Rls. 21,205 $
24 11 1396 پيرانشهر عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,809 671,039,554 Rls. 18,274 $
25 3 1396 پيرانشهر عراق 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,427 664,856,088 Rls. 20,488 $
26 4 1396 پيرانشهر عراق 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 23,084 584,406,290 Rls. 18,005 $
27 3 1396 پيرانشهر عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,550 561,077,790 Rls. 17,290 $
28 12 1396 پيرانشهر عراق 26190010 خاک کوره 139,989 501,358,811 Rls. 13,450 $
29 4 1396 پيرانشهر عراق 26080010 ک ک ک سنگ رو? 75,000 427,315,850 Rls. 13,130 $
30 2 1396 پيرانشهر عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 50,118 408,756,280 Rls. 12,601 $
31 4 1396 پيرانشهر عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,258 279,236,100 Rls. 8,580 $
32 2 1396 پيرانشهر عراق 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 9,299 265,772,727 Rls. 8,193 $
33 7 1396 پيرانشهر عراق 26190010 خاک کوره 77,060 260,100,510 Rls. 7,707 $
34 11 1396 پيرانشهر عراق 26190010 خاک کوره 64,061 236,396,056 Rls. 6,406 $
35 6 1396 پيرانشهر عراق 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 920 188,488,800 Rls. 5,640 $
36 5 1396 پيرانشهر عراق 26190010 خاک کوره 45,431 150,706,313 Rls. 4,607 $
37 6 1396 پيرانشهر عراق 26190010 خاک کوره 43,261 142,626,197 Rls. 4,325 $
38 4 1396 پيرانشهر عراق 26190010 خاک کوره 33,682 117,804,030 Rls. 3,629 $
39 12 1396 پيرانشهر عراق 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 897 99,712,314 Rls. 2,691 $
40 3 1396 پيرانشهر عراق 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 2,056 78,579,368 Rls. 2,422 $
41 6 1396 پيرانشهر عراق 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 279 37,152,756 Rls. 1,116 $
42 6 1396 پيرانشهر عراق 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 359 35,091,000 Rls. 1,050 $
43 12 1396 پيرانشهر عراق 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 41 34,275,350 Rls. 922 $
44 3 1396 پيرانشهر عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,918 32,411,556 Rls. 999 $
45 2 1396 پيرانشهر عراق 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 138 22,382,910 Rls. 690 $
مجموع کل
119,640,498,275 ريال
مجموع کل
3,463,004 دلار
[1]