آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,876,184 135,321,717,511 Rls. 4,078,457 $
2 5 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,811,360 130,561,820,381 Rls. 3,986,508 $
3 11 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,417,743 125,572,778,224 Rls. 3,428,358 $
4 7 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,580,210 123,340,527,755 Rls. 3,658,738 $
5 12 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,067,965 69,179,811,156 Rls. 1,859,231 $
6 8 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 771,973 37,374,495,812 Rls. 1,094,658 $
7 4 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 575,709 26,556,736,960 Rls. 816,356 $
8 3 1396 پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 192,000 8,834,934,562 Rls. 272,256 $
9 8 1396 پرويزخان عراق 47072000 ساير كاغذها يا مقواهاي عمدتاً ساخته شده از خمير شيميايي سفيد شده، رنگ نشده به صورت توده 544,800 1,849,160,160 Rls. 54,480 $
مجموع کل
658,591,982,521 ريال
مجموع کل
19,249,042 دلار
[1]