آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 يزد چين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 146,320 293,899,116,159 Rls. 8,003,571 $
2 8 1396 يزد چين 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 78,958 80,560,533,460 Rls. 2,350,554 $
3 12 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 96,401 45,286,720,388 Rls. 1,218,484 $
4 4 1396 يزد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 77,395 19,150,226,100 Rls. 589,419 $
5 3 1396 يزد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 68,550 16,318,786,500 Rls. 502,906 $
6 10 1396 يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 25,600 16,012,888,000 Rls. 447,415 $
7 2 1396 يزد چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 30,972 14,861,930,000 Rls. 458,150 $
8 9 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 210,561 14,340,318,920 Rls. 406,933 $
9 12 1396 يزد چين 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 28,000 13,968,090,840 Rls. 375,739 $
10 10 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 77,874 13,629,252,000 Rls. 378,002 $
11 10 1396 يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 108,376 13,587,323,430 Rls. 377,549 $
12 12 1396 يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 32,300 12,669,760,370 Rls. 340,060 $
13 2 1396 يزد چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 49,366 11,840,715,134 Rls. 365,058 $
14 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 14,100 11,632,828,608 Rls. 340,989 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 96,000 11,336,356,200 Rls. 321,690 $
16 11 1396 يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 15,875 10,535,512,240 Rls. 289,488 $
17 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 44,950 10,277,414,400 Rls. 311,878 $
18 4 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 32,550 9,533,764,350 Rls. 293,726 $
19 12 1396 يزد چين 32082050 رنگ پشت آيينه براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 79,960 9,442,289,237 Rls. 252,106 $
20 7 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 78,963 9,324,274,704 Rls. 274,712 $
21 11 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 58,170 8,397,828,000 Rls. 227,263 $
22 12 1396 يزد چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 69,252 8,396,976,000 Rls. 222,761 $
23 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 22,100 8,304,132,000 Rls. 254,767 $
24 10 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,817 8,226,865,170 Rls. 228,277 $
25 11 1396 يزد چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 39,814 8,140,807,680 Rls. 227,651 $
26 3 1396 يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 54,882 7,303,600,000 Rls. 225,114 $
27 4 1396 يزد چين 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 78,000 7,250,757,750 Rls. 223,057 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 99,317 7,174,193,647 Rls. 204,108 $
29 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 30,500 6,978,567,340 Rls. 215,256 $
30 9 1396 يزد چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 9,375 6,669,707,275 Rls. 189,206 $
31 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 8,164 6,549,704,400 Rls. 175,600 $
32 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,164 6,397,118,000 Rls. 182,000 $
33 5 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 58,390 5,966,783,240 Rls. 182,443 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 65,720 5,930,400,212 Rls. 182,879 $
35 1 1396 يزد چين 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 268,482 5,899,589,526 Rls. 181,974 $
36 12 1396 يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 7,470 5,845,915,548 Rls. 157,001 $
37 10 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 88,270 5,705,582,658 Rls. 158,873 $
38 4 1396 يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 37,845 5,298,802,000 Rls. 163,090 $
39 7 1396 يزد چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 19,989 5,268,388,792 Rls. 155,217 $
40 1 1396 يزد چين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 30,530 5,256,698,148 Rls. 162,164 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 59,605 5,227,238,210 Rls. 161,195 $
42 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 88,163 4,941,076,050 Rls. 151,590 $
43 9 1396 يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 35,500 4,879,761,400 Rls. 138,459 $
44 11 1396 يزد چين 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 5,530 4,833,994,880 Rls. 131,641 $
45 11 1396 يزد چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 31,004 4,784,245,552 Rls. 130,286 $
46 8 1396 يزد چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 38,240 4,717,845,000 Rls. 134,224 $
47 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 74,080 4,514,384,741 Rls. 129,112 $
48 6 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 32,249 4,466,799,000 Rls. 134,000 $
49 2 1396 يزد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 21,551 4,394,873,500 Rls. 135,485 $
50 10 1396 يزد چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 6,500 4,388,749,830 Rls. 121,778 $
51 12 1396 يزد چين 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 15,010 4,355,062,970 Rls. 116,907 $
52 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 74,156 4,350,158,568 Rls. 129,739 $
53 11 1396 يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 19,000 4,101,006,000 Rls. 112,191 $
54 7 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 8,639 4,028,674,588 Rls. 121,014 $
55 7 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 66,603 3,972,865,842 Rls. 117,382 $
56 8 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 9,373 3,942,961,549 Rls. 114,548 $
57 10 1396 يزد چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 20,150 3,892,045,716 Rls. 107,891 $
58 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 35,228 3,877,948,300 Rls. 119,618 $
59 8 1396 يزد چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 17,458 3,785,400,400 Rls. 110,960 $
60 3 1396 يزد چين 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 32,481 3,769,898,861 Rls. 116,179 $
61 11 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 9,691 3,681,893,645 Rls. 100,725 $
62 2 1396 يزد چين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 41,544 3,679,208,871 Rls. 113,426 $
63 10 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 11,395 3,551,805,469 Rls. 98,554 $
64 11 1396 يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 18,250 3,486,025,620 Rls. 95,367 $
65 10 1396 يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 26,500 3,446,237,100 Rls. 96,709 $
66 8 1396 يزد چين 32082050 رنگ پشت آيينه براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 42,640 3,376,078,698 Rls. 98,079 $
67 4 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 58,084 3,374,805,695 Rls. 103,750 $
68 5 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 8,489 3,356,415,957 Rls. 102,627 $
69 1 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 57,266 3,342,892,291 Rls. 103,119 $
70 7 1396 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 14,197 3,323,017,080 Rls. 99,432 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 9,125 3,318,788,850 Rls. 102,309 $
72 10 1396 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 14,961 3,234,609,110 Rls. 89,753 $
73 2 1396 يزد چين 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 28,086 3,213,287,494 Rls. 99,062 $
74 12 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 24,028 3,170,415,000 Rls. 85,000 $
75 8 1396 يزد چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 18,339 3,155,661,150 Rls. 89,780 $
76 8 1396 يزد چين 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 100,000 3,133,050,252 Rls. 92,306 $
77 7 1396 يزد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,550 3,063,129,732 Rls. 90,246 $
78 8 1396 يزد چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 6,906 3,043,442,400 Rls. 88,800 $
79 2 1396 يزد چين 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 58,157 3,029,954,272 Rls. 93,395 $
80 9 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 29,233 3,020,256,721 Rls. 85,616 $
81 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20,245 3,019,906,533 Rls. 92,468 $
82 4 1396 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 17,158 2,986,290,500 Rls. 91,900 $
83 8 1396 يزد چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 22,512 2,982,059,623 Rls. 88,339 $
84 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 20,600 2,974,831,675 Rls. 88,860 $
85 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 42,564 2,971,769,500 Rls. 79,940 $
86 11 1396 يزد چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 27,102 2,952,238,931 Rls. 80,324 $
87 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 108,737 2,923,195,703 Rls. 89,599 $
88 11 1396 يزد چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 6,074 2,900,223,486 Rls. 79,341 $
89 12 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,836 2,858,064,996 Rls. 76,881 $
90 4 1396 يزد چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 3,350 2,853,499,390 Rls. 87,914 $
91 6 1396 يزد چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 15,499 2,817,891,933 Rls. 86,051 $
92 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 24,000 2,814,825,800 Rls. 79,876 $
93 9 1396 يزد چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,380 2,783,772,681 Rls. 79,199 $
94 4 1396 يزد چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 71,000 2,777,156,580 Rls. 85,580 $
95 12 1396 يزد چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 23,063 2,768,943,091 Rls. 74,484 $
96 11 1396 يزد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 10,990 2,738,810,558 Rls. 74,112 $
97 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 6,700 2,678,095,000 Rls. 81,595 $
98 10 1396 يزد چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 40,248 2,651,731,164 Rls. 73,545 $
99 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 17,044 2,629,630,448 Rls. 80,272 $
100 6 1396 يزد چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,330 2,616,878,565 Rls. 79,730 $
مجموع کل
983,096,300,947 ريال
مجموع کل
27,929,394 دلار