آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 92,840 33,765,518,441 Rls. 977,330 $
2 9 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 66,050 26,153,457,646 Rls. 742,412 $
3 4 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 69,260 23,164,853,313 Rls. 711,856 $
4 2 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 62,878 21,238,968,312 Rls. 654,679 $
5 12 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 47,775 19,831,314,820 Rls. 533,006 $
6 6 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 47,770 17,097,967,964 Rls. 518,623 $
7 4 1396 يزد اسپانيا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,590 7,838,700,000 Rls. 240,857 $
8 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,688 7,331,576,000 Rls. 224,929 $
9 1 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 22,233 7,258,644,086 Rls. 223,846 $
10 11 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,450 6,365,140,925 Rls. 175,124 $
11 10 1396 يزد اسپانيا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,300 5,301,315,177 Rls. 147,030 $
12 5 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13,000 4,946,308,448 Rls. 151,241 $
13 11 1396 يزد اسپانيا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,150 3,929,942,709 Rls. 107,022 $
14 11 1396 يزد اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 11,236 3,044,311,477 Rls. 82,386 $
15 4 1396 يزد اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 10,260 2,906,726,580 Rls. 89,573 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,758 2,724,557,506 Rls. 83,995 $
17 7 1396 يزد اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 43,000 2,491,176,888 Rls. 74,297 $
18 5 1396 يزد اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 10,092 2,092,617,552 Rls. 64,038 $
19 11 1396 يزد اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 15,000 1,870,036,500 Rls. 51,158 $
20 2 1396 يزد اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 41,902 1,755,587,790 Rls. 54,123 $
21 10 1396 يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,880 1,404,023,976 Rls. 39,262 $
22 11 1396 يزد اسپانيا 32072010 لعابکها 15,000 1,361,112,900 Rls. 36,835 $
23 2 1396 يزد اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 6,746 1,245,546,940 Rls. 38,391 $
24 7 1396 يزد اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 11,110 1,143,653,012 Rls. 34,353 $
25 4 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,208 1,056,716,134 Rls. 32,498 $
26 10 1396 يزد اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 3,208 1,032,334,380 Rls. 29,285 $
27 12 1396 يزد اسپانيا 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 451 998,631,516 Rls. 26,863 $
28 9 1396 يزد اسپانيا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 564 902,404,800 Rls. 25,599 $
29 12 1396 يزد اسپانيا 32072010 لعابکها 40,000 805,884,780 Rls. 21,678 $
30 12 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,300 607,384,300 Rls. 16,365 $
31 2 1396 يزد اسپانيا 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 7,428 604,343,624 Rls. 18,631 $
32 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 594,083,160 Rls. 16,853 $
33 6 1396 يزد اسپانيا 32072010 لعابکها 10,800 477,795,188 Rls. 14,461 $
34 2 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 418,368,090 Rls. 12,897 $
35 1 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 396,178,000 Rls. 12,221 $
36 8 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 900 374,433,753 Rls. 10,796 $
37 9 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,000 352,651,850 Rls. 10,033 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,008 336,472,013 Rls. 10,373 $
39 4 1396 يزد اسپانيا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 465 312,300,094 Rls. 9,596 $
40 8 1396 يزد اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 2,222 282,764,699 Rls. 8,215 $
41 10 1396 يزد اسپانيا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 74 260,389,260 Rls. 7,175 $
42 9 1396 يزد اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,009 255,697,500 Rls. 7,256 $
43 8 1396 يزد اسپانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,800 253,909,332 Rls. 7,224 $
44 12 1396 يزد اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 250 216,020,525 Rls. 5,792 $
45 4 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 960 157,451,040 Rls. 4,843 $
46 8 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 700 154,191,328 Rls. 4,499 $
47 5 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 500 112,629,466 Rls. 3,455 $
48 4 1396 يزد اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 2,000 105,009,000 Rls. 3,227 $
49 12 1396 يزد اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 4,200 104,059,070 Rls. 2,799 $
50 1 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 572 92,130,360 Rls. 2,840 $
51 6 1396 يزد اسپانيا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 1,395 75,940,339 Rls. 2,298 $
52 6 1396 يزد اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 68,476,674 Rls. 2,081 $
53 9 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 320 58,707,360 Rls. 1,670 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 448 54,520,928 Rls. 1,681 $
55 8 1396 يزد اسپانيا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 2,100 46,762,450 Rls. 1,337 $
56 12 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 200 36,478,400 Rls. 978 $
57 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 50 35,344,188 Rls. 1,003 $
58 4 1396 يزد اسپانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,000 34,386,750 Rls. 1,057 $
59 6 1396 يزد اسپانيا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1 33,585,408 Rls. 1,017 $
60 6 1396 يزد اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 975 25,340,657 Rls. 767 $
61 6 1396 يزد اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 100 23,323,200 Rls. 706 $
62 4 1396 يزد اسپانيا 25070010 کائولن 3,075 22,679,355 Rls. 698 $
63 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 550 13,786,740 Rls. 391 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 25070010 کائولن 2,000 13,212,980 Rls. 407 $
65 6 1396 يزد اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 25 2,963,990 Rls. 90 $
66 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 250 2,423,124 Rls. 69 $
67 6 1396 يزد اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 25 1,593,752 Rls. 48 $
68 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 25070010 کائولن 50 1,336,896 Rls. 38 $
69 6 1396 يزد اسپانيا 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 125 864,902 Rls. 26 $
70 6 1396 يزد اسپانيا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 25 758,004 Rls. 23 $
71 6 1396 يزد اسپانيا 25291000 فلداسپات (Feldspat) 75 534,490 Rls. 16 $
72 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد اسپانيا 32072010 لعابکها 100 501,336 Rls. 14 $
73 6 1396 يزد اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 25 330,412 Rls. 10 $
74 6 1396 يزد اسپانيا 25081000 بنتونيت 25 272,104 Rls. 8 $
مجموع کل
218,081,416,663 ريال
مجموع کل
6,398,273 دلار
[1]