آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 همدان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 104,000 21,998,840,000 Rls. 678,244 $
2 10 1396 همدان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 238,867 14,899,917,222 Rls. 414,360 $
3 11 1396 همدان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 162,440 9,900,110,984 Rls. 268,983 $
4 10 1396 همدان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 141,830 9,108,023,021 Rls. 254,740 $
5 8 1396 همدان ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 118,424 8,188,433,303 Rls. 237,349 $
6 12 1396 همدان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 114,343 7,889,921,321 Rls. 212,308 $
7 9 1396 همدان ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 106,966 7,527,691,718 Rls. 213,984 $
8 3 1396 همدان ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 37,646 7,301,475,000 Rls. 225,000 $
9 9 1396 همدان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 57,770 6,956,037,000 Rls. 197,329 $
10 12 1396 همدان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 99,248 6,468,089,799 Rls. 174,398 $
11 10 1396 همدان ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 89,621 6,390,473,062 Rls. 179,242 $
12 9 1396 همدان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 88,577 6,183,750,202 Rls. 175,538 $
13 7 1396 همدان ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 82,143 6,137,231,865 Rls. 181,044 $
14 2 1396 همدان ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 23,200 6,024,924,000 Rls. 185,794 $
15 2 1396 همدان ترکيه 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 71,181 5,555,744,622 Rls. 171,257 $
16 11 1396 همدان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 51,699 5,008,829,581 Rls. 137,146 $
17 10 1396 همدان ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 102,595 4,644,121,750 Rls. 130,403 $
18 10 1396 همدان ترکيه 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 11,255 4,509,026,880 Rls. 127,720 $
19 10 1396 همدان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 26,896 4,464,903,848 Rls. 124,849 $
20 9 1396 همدان ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 95,742 4,445,416,923 Rls. 126,097 $
21 9 1396 همدان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 63,353 4,391,641,008 Rls. 124,542 $
22 10 1396 همدان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 31,963 3,920,713,592 Rls. 110,108 $
23 9 1396 همدان ترکيه 54026300 ک ک از پل? پروپ?لن 54,692 3,854,473,392 Rls. 109,384 $
24 4 1396 همدان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 71,620 3,811,757,085 Rls. 116,943 $
25 8 1396 همدان ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 53,983 3,794,896,934 Rls. 107,966 $
26 11 1396 همدان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 11,346 3,471,815,473 Rls. 94,374 $
27 7 1396 همدان ترکيه 54026300 ک ک از پل? پروپ?لن 50,434 3,441,111,820 Rls. 100,868 $
28 11 1396 همدان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 45,316 3,400,119,323 Rls. 93,891 $
29 7 1396 همدان ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 21,195 3,375,700,000 Rls. 100,000 $
30 3 1396 همدان ترکيه 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 41,667 3,374,295,134 Rls. 103,992 $
31 12 1396 همدان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 42,011 3,208,557,988 Rls. 86,023 $
32 1 1396 همدان ترکيه 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 41,248 3,207,540,716 Rls. 98,898 $
33 4 1396 همدان ترکيه 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 8,900 3,175,386,500 Rls. 97,900 $
34 6 1396 همدان ترکيه 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 11 3,125,571,500 Rls. 94,970 $
35 5 1396 همدان ترکيه 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 53,623 2,814,158,280 Rls. 85,740 $
36 9 1396 همدان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,764 2,601,178,648 Rls. 73,751 $
37 3 1396 همدان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 9,235 2,503,512,000 Rls. 77,181 $
38 8 1396 همدان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 16,825 2,480,145,929 Rls. 71,501 $
39 5 1396 همدان ترکيه 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 3 2,370,257,250 Rls. 72,020 $
40 12 1396 همدان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 10,558 2,340,463,720 Rls. 62,749 $
41 9 1396 همدان ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,982 2,333,169,920 Rls. 66,208 $
42 11 1396 همدان ترکيه 87087039 ک ک ک ک ساير 31,168 2,230,741,032 Rls. 60,908 $
43 11 1396 همدان ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 35,015 2,204,709,021 Rls. 59,991 $
44 11 1396 همدان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 17,255 2,184,233,884 Rls. 59,646 $
45 9 1396 همدان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 36,125 2,130,969,432 Rls. 60,474 $
46 10 1396 همدان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 30,270 2,129,365,872 Rls. 59,432 $
47 11 1396 همدان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 33,180 2,104,698,750 Rls. 57,577 $
48 1 1396 همدان ترکيه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 13,738 2,103,600,000 Rls. 64,890 $
49 4 1396 همدان ترکيه 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 34,802 2,045,713,809 Rls. 62,944 $
50 7 1396 همدان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 41,700 1,942,834,500 Rls. 57,943 $
51 3 1396 همدان ترکيه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 19,273 1,881,094,050 Rls. 57,969 $
52 11 1396 همدان ترکيه 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 6,300 1,752,326,120 Rls. 47,720 $
53 8 1396 همدان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,405 1,638,247,906 Rls. 47,761 $
54 11 1396 همدان ترکيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 12,099 1,623,770,302 Rls. 45,004 $
55 7 1396 همدان ترکيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 18,060 1,610,640,000 Rls. 48,036 $
56 11 1396 همدان ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 49,022 1,577,379,836 Rls. 42,861 $
57 11 1396 همدان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 14,889 1,521,397,799 Rls. 41,462 $
58 8 1396 همدان ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 33,656 1,517,534,507 Rls. 44,212 $
59 8 1396 همدان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,070 1,503,084,310 Rls. 42,981 $
60 11 1396 همدان ترکيه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 13,907 1,502,763,936 Rls. 40,668 $
61 8 1396 همدان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 20,160 1,436,469,332 Rls. 40,868 $
62 5 1396 همدان ترکيه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 13,797 1,430,382,760 Rls. 43,580 $
63 12 1396 همدان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 21,041 1,419,966,406 Rls. 38,070 $
64 9 1396 همدان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 9,885 1,393,389,600 Rls. 39,540 $
65 10 1396 همدان ترکيه 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 15,000 1,360,472,250 Rls. 37,750 $
66 11 1396 همدان ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,058 1,255,073,022 Rls. 34,643 $
67 9 1396 همدان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 26,560 1,252,021,056 Rls. 35,464 $
68 12 1396 همدان ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 29,457 1,100,540,964 Rls. 29,610 $
69 11 1396 همدان ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,486 1,080,384,658 Rls. 29,598 $
70 12 1396 همدان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,978 1,064,325,717 Rls. 28,535 $
71 10 1396 همدان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 17,141 1,053,195,760 Rls. 29,210 $
72 7 1396 همدان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 20,009 1,035,901,975 Rls. 30,365 $
73 8 1396 همدان ترکيه 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 10,694 870,884,056 Rls. 25,300 $
74 8 1396 همدان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 10,402 838,660,310 Rls. 24,470 $
75 9 1396 همدان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 7,565 804,789,984 Rls. 22,796 $
76 11 1396 همدان ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 21,510 797,198,160 Rls. 22,110 $
77 10 1396 همدان ترکيه 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 24,750 794,340,000 Rls. 22,500 $
78 12 1396 همدان ترکيه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 6,545 727,828,725 Rls. 19,695 $
79 11 1396 همدان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 5,740 710,442,340 Rls. 19,210 $
80 5 1396 همدان ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 24,135 664,794,535 Rls. 20,327 $
81 12 1396 همدان ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6,000 662,082,960 Rls. 17,751 $
82 1 1396 همدان ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8,800 649,122,760 Rls. 20,017 $
83 8 1396 همدان ترکيه 84821000 بلبرينگ. 405 634,802,920 Rls. 18,014 $
84 12 1396 همدان ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,710 632,316,586 Rls. 16,953 $
85 10 1396 همدان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 21,450 625,800,000 Rls. 17,500 $
86 12 1396 همدان ترکيه 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,598 612,837,120 Rls. 16,430 $
87 12 1396 همدان ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,040 601,665,610 Rls. 16,131 $
88 8 1396 همدان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 22,440 592,032,000 Rls. 16,800 $
89 8 1396 همدان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 5,068 585,652,638 Rls. 16,662 $
90 2 1396 همدان ترکيه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 7,606 580,586,500 Rls. 17,900 $
91 9 1396 همدان ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,750 565,602,000 Rls. 16,050 $
92 4 1396 همدان ترکيه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 1,477 563,211,216 Rls. 17,352 $
93 12 1396 همدان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 6,356 530,589,728 Rls. 14,225 $
94 11 1396 همدان ترکيه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 873 504,079,660 Rls. 13,790 $
95 9 1396 همدان ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,420 489,131,200 Rls. 13,880 $
96 12 1396 همدان ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,450 484,133,117 Rls. 12,980 $
97 8 1396 همدان ترکيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,835 482,972,443 Rls. 13,963 $
98 9 1396 همدان ترکيه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,640 431,126,160 Rls. 12,234 $
99 5 1396 همدان ترکيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,000 421,301,100 Rls. 12,900 $
100 4 1396 همدان ترکيه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 23,788 416,521,800 Rls. 12,820 $
مجموع کل
287,961,162,507 ريال
مجموع کل
8,275,266 دلار