آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 همدان امارات متحده عربي 84101200 ک ک با قدرت بيشتر از 1000 كيلو وات و حداكثر 10000 كيلو وات 25,348 30,859,950,000 Rls. 946,769 $
2 10 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 77,186 21,133,077,494 Rls. 588,772 $
3 6 1396 همدان امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 37,647 16,832,700,000 Rls. 516,420 $
4 5 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 37,909 11,518,102,951 Rls. 351,956 $
5 8 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 37,901 11,252,268,347 Rls. 324,021 $
6 6 1396 همدان امارات متحده عربي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,652 10,286,650,000 Rls. 315,590 $
7 2 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 37,403 9,935,807,930 Rls. 306,253 $
8 6 1396 همدان امارات متحده عربي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 17,453 7,855,260,000 Rls. 240,996 $
9 6 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 19,013 6,721,347,579 Rls. 202,639 $
10 12 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 18,347 6,179,629,010 Rls. 166,231 $
11 3 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 18,790 5,751,838,555 Rls. 177,207 $
12 6 1396 همدان امارات متحده عربي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,400 5,386,464,000 Rls. 165,254 $
13 7 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 23,201 5,246,970,252 Rls. 154,103 $
14 4 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 19,317 4,898,126,743 Rls. 150,907 $
15 9 1396 همدان امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 19,145 4,711,765,168 Rls. 133,463 $
16 8 1396 همدان امارات متحده عربي 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 204,430 4,121,513,230 Rls. 120,255 $
17 11 1396 همدان امارات متحده عربي 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 20,905 2,963,351,525 Rls. 81,660 $
18 11 1396 همدان امارات متحده عربي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 15,155 2,121,981,400 Rls. 57,700 $
19 10 1396 همدان امارات متحده عربي 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 7,262 1,071,854,000 Rls. 29,727 $
20 10 1396 همدان امارات متحده عربي 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 35,125 666,356,656 Rls. 18,634 $
21 4 1396 همدان امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 20,265 658,118,025 Rls. 20,222 $
22 7 1396 همدان امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 13,740 588,374,470 Rls. 17,335 $
23 2 1396 همدان امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 23,650 521,147,000 Rls. 16,063 $
24 9 1396 همدان امارات متحده عربي 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 7,559 509,576,718 Rls. 14,461 $
25 7 1396 همدان امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 15,700 252,085,239 Rls. 7,427 $
26 7 1396 همدان امارات متحده عربي 84186920 ک ک ک دستگاه­ها? سرد کننده مخصوص نصب بر رو? کانت?نرها? سردخانه­دار و اتاق­ها? ?خچال? رو? خودرو 11,760 155,923,393 Rls. 4,594 $
27 10 1396 همدان امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 900 129,801,600 Rls. 3,600 $
28 10 1396 همدان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 500 43,159,032 Rls. 1,197 $
مجموع کل
172,373,200,317 ريال
مجموع کل
5,133,456 دلار
[1]