آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 88,475 102,143,000,000 Rls. 2,898,663 $
2 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 84411000 ماشينهاي برش 7,430 30,046,150,000 Rls. 821,966 $
3 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 1,060 2,538,912,336 Rls. 69,993 $
4 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,779 1,894,766,500 Rls. 57,200 $
5 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 2,847 1,852,900,000 Rls. 52,567 $
6 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,205 1,108,198,900 Rls. 30,644 $
7 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 1,552 1,077,019,980 Rls. 31,731 $
8 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,139 1,024,614,555 Rls. 28,181 $
9 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,417 896,175,070 Rls. 27,002 $
10 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,096 894,655,140 Rls. 24,618 $
11 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 8,109 792,620,400 Rls. 21,450 $
12 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,288 767,988,500 Rls. 23,171 $
13 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 44187900 ک ک ساير، چندلايه غير از كف هاي موزاييكي 6,500 762,556,725 Rls. 23,467 $
14 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,232 715,248,000 Rls. 21,564 $
15 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 939 663,101,580 Rls. 17,910 $
16 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 544 591,364,101 Rls. 16,264 $
17 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61061000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زپنبه. 844 584,090,590 Rls. 15,763 $
18 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 732 580,959,750 Rls. 17,525 $
19 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62034200 شلوار،شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 537 517,101,410 Rls. 13,955 $
20 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 873 496,200,150 Rls. 15,288 $
21 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 727 490,985,550 Rls. 13,930 $
22 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 585 472,669,050 Rls. 14,267 $
23 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 214 428,217,100 Rls. 11,525 $
24 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 44189900 ک ک ساير 3,200 417,228,000 Rls. 12,579 $
25 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 447 391,864,490 Rls. 10,580 $
26 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 594 376,024,200 Rls. 11,295 $
27 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 945 337,344,150 Rls. 10,187 $
28 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 434 296,700,750 Rls. 9,141 $
29 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 420 290,320,180 Rls. 8,553 $
30 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 442 287,417,475 Rls. 8,854 $
31 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 403 283,673,610 Rls. 7,725 $
32 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61032200 لباس به صورت مجموعه از پنبه 198 279,695,000 Rls. 7,937 $
33 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 317 276,854,290 Rls. 7,606 $
34 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 337 271,496,640 Rls. 7,315 $
35 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 412 258,370,750 Rls. 7,332 $
36 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 402 250,318,750 Rls. 7,104 $
37 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 364 247,419,800 Rls. 7,020 $
38 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 375 238,805,320 Rls. 7,036 $
39 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 331 236,756,280 Rls. 6,389 $
40 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 1,006 200,590,440 Rls. 6,180 $
41 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 90041000 عينک آفتابي 52 184,295,730 Rls. 5,056 $
42 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 212 160,466,180 Rls. 4,319 $
43 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 90041000 عينک آفتابي 50 157,389,960 Rls. 4,250 $
44 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 292 146,557,780 Rls. 4,318 $
45 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 184 141,648,690 Rls. 3,810 $
46 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 196 135,881,760 Rls. 3,677 $
47 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 179 131,240,025 Rls. 4,043 $
48 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 254 126,494,650 Rls. 3,588 $
49 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 194 121,642,500 Rls. 3,452 $
50 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 147 121,621,000 Rls. 3,287 $
51 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 164 119,208,000 Rls. 3,594 $
52 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 124 114,889,500 Rls. 3,259 $
53 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 94 87,733,800 Rls. 2,489 $
54 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 133 73,902,150 Rls. 2,277 $
55 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 108 69,169,500 Rls. 2,131 $
56 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 89 61,054,980 Rls. 1,652 $
57 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 518 58,103,970 Rls. 1,712 $
58 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 99 56,791,800 Rls. 1,750 $
59 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 62 47,326,500 Rls. 1,458 $
60 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 59 41,256,900 Rls. 1,110 $
61 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 199 40,333,340 Rls. 1,188 $
62 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 303 38,322,900 Rls. 1,024 $
63 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 45 32,950,310 Rls. 908 $
64 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 58 32,335,880 Rls. 872 $
65 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 44 30,526,700 Rls. 923 $
66 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 40 27,419,784 Rls. 758 $
67 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 34 23,628,230 Rls. 638 $
68 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 37 20,393,470 Rls. 564 $
69 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 26 19,619,370 Rls. 536 $
70 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 21 17,738,000 Rls. 487 $
71 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 119 15,450,008 Rls. 476 $
72 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 130 15,099,680 Rls. 455 $
73 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 21 14,775,580 Rls. 435 $
74 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 20 14,638,815 Rls. 402 $
75 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 19 13,882,750 Rls. 417 $
76 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 21 13,240,000 Rls. 376 $
77 11 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 98 12,200,890 Rls. 336 $
78 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 20 10,921,500 Rls. 337 $
79 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 22 10,582,510 Rls. 312 $
80 6 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 86 8,726,300 Rls. 262 $
81 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61045900 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9 8,275,000 Rls. 235 $
82 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 10 6,206,250 Rls. 176 $
83 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 52 5,990,100 Rls. 176 $
84 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 12 4,965,000 Rls. 141 $
85 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 36 4,588,300 Rls. 124 $
86 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 7 4,004,550 Rls. 123 $
87 12 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4 2,752,980 Rls. 74 $
88 4 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 7 2,548,350 Rls. 79 $
89 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 22 2,482,500 Rls. 70 $
90 7 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20 2,396,040 Rls. 71 $
91 9 1396 منطقه ويژه پيام اسپانيا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2 1,241,250 Rls. 35 $
مجموع کل
158,895,287,224 ريال
مجموع کل
4,485,719 دلار
[1]