آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 13,215 31,911,714,702 Rls. 855,565 $
2 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 222,245 27,835,624,913 Rls. 844,402 $
3 11 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 54,600 27,450,431,710 Rls. 750,956 $
4 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 10,036 22,290,032,450 Rls. 631,848 $
5 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 42,000 18,864,068,760 Rls. 564,454 $
6 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 288 18,632,532,860 Rls. 501,211 $
7 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 36,000 18,531,226,040 Rls. 500,114 $
8 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 113,226 18,479,429,580 Rls. 561,498 $
9 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 21,024 17,816,228,100 Rls. 505,411 $
10 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 419 15,352,461,600 Rls. 470,084 $
11 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 164,091 15,300,446,836 Rls. 411,579 $
12 1 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 142,690 15,046,620,613 Rls. 464,001 $
13 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 248,193 14,393,692,660 Rls. 439,399 $
14 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 75,000 13,760,688,000 Rls. 416,486 $
15 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 264 13,530,038,540 Rls. 398,622 $
16 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 27,300 12,960,374,414 Rls. 362,427 $
17 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 27,300 12,477,719,371 Rls. 354,995 $
18 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 59,065 12,329,983,185 Rls. 333,649 $
19 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 74,623 10,570,849,576 Rls. 299,967 $
20 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 57,291 9,253,869,354 Rls. 281,941 $
21 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 21,000 9,106,432,400 Rls. 277,983 $
22 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 61,695 9,003,944,686 Rls. 268,534 $
23 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 69,853 8,638,690,117 Rls. 252,055 $
24 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 100,222 8,070,153,597 Rls. 240,685 $
25 1 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 111,197 7,503,602,548 Rls. 231,321 $
26 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 206,801 6,967,292,884 Rls. 204,230 $
27 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61130000 لباس دوخته ومهياا زپارچه هاي کشباف ياقلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 6,608 6,668,747,600 Rls. 180,066 $
28 11 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 6,237 6,579,876,618 Rls. 181,444 $
29 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 10,952 6,380,294,680 Rls. 195,179 $
30 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 22,500 6,368,081,800 Rls. 194,392 $
31 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 10,893 6,313,387,560 Rls. 193,280 $
32 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 47,330 6,267,568,550 Rls. 190,956 $
33 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 10,499 6,251,951,630 Rls. 189,292 $
34 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 10,121 6,215,937,970 Rls. 180,335 $
35 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 125,353 6,097,561,655 Rls. 187,834 $
36 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 9,209 5,885,303,950 Rls. 164,388 $
37 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 20,659 5,880,030,644 Rls. 178,665 $
38 11 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,891 5,748,775,956 Rls. 158,573 $
39 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 35,088 5,424,244,510 Rls. 145,911 $
40 11 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 49,493 5,068,389,075 Rls. 138,655 $
41 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 8,200 4,997,524,890 Rls. 144,546 $
42 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 65,360 4,771,553,885 Rls. 134,936 $
43 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,736 4,743,310,045 Rls. 132,506 $
44 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 134,720 4,666,238,111 Rls. 124,716 $
45 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 11,250 4,092,370,011 Rls. 110,084 $
46 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,336 4,075,861,680 Rls. 115,624 $
47 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,153 3,856,485,586 Rls. 109,502 $
48 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,032 3,629,001,250 Rls. 102,985 $
49 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,168 3,627,194,300 Rls. 97,844 $
50 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 19,211 3,544,540,703 Rls. 109,050 $
51 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 5,833 3,483,155,104 Rls. 105,128 $
52 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 6,287 3,481,726,415 Rls. 107,148 $
53 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 5,635 3,420,645,740 Rls. 101,994 $
54 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 8,240 3,254,287,200 Rls. 86,332 $
55 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 3,203 3,239,791,540 Rls. 87,489 $
56 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61112000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف قلاب باف ا زپنبه 3,132 3,178,822,520 Rls. 85,825 $
57 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 792 2,994,212,500 Rls. 90,979 $
58 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,043 2,929,748,970 Rls. 89,572 $
59 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 20,000 2,909,130,000 Rls. 82,552 $
60 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,395 2,849,879,961 Rls. 76,661 $
61 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,628 2,833,295,720 Rls. 85,696 $
62 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,420 2,753,071,010 Rls. 78,164 $
63 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,491 2,712,741,300 Rls. 80,939 $
64 1 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 13,659 2,707,610,435 Rls. 83,516 $
65 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 4,298 2,682,411,970 Rls. 76,141 $
66 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 19,692 2,541,675,315 Rls. 78,229 $
67 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 366 2,534,211,640 Rls. 74,663 $
68 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 4,095 2,509,793,890 Rls. 72,652 $
69 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,416 2,499,658,430 Rls. 76,949 $
70 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,112 2,471,037,970 Rls. 75,562 $
71 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,045 2,457,710,106 Rls. 75,148 $
72 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,356 2,416,265,351 Rls. 74,401 $
73 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 690 2,387,062,000 Rls. 72,727 $
74 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,616 2,382,230,426 Rls. 66,604 $
75 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 10,251 2,282,465,038 Rls. 70,251 $
76 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,380 2,228,800,434 Rls. 68,589 $
77 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,637 2,219,346,820 Rls. 67,101 $
78 4 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,769 2,127,875,865 Rls. 65,514 $
79 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,424 2,094,256,270 Rls. 59,410 $
80 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,738 2,091,265,054 Rls. 61,951 $
81 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,417 2,089,826,400 Rls. 60,300 $
82 12 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 2,056 2,040,614,385 Rls. 55,173 $
83 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,297 2,009,393,710 Rls. 58,134 $
84 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 25,725 1,947,377,858 Rls. 59,171 $
85 11 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 5,811 1,829,309,168 Rls. 50,044 $
86 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 1,875 1,807,615,152 Rls. 53,256 $
87 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,641 1,759,892,280 Rls. 53,218 $
88 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 610 1,586,600,000 Rls. 47,659 $
89 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 2,493 1,542,376,720 Rls. 43,837 $
90 9 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,028 1,484,540,454 Rls. 42,154 $
91 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,024 1,442,459,259 Rls. 43,020 $
92 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 2,291 1,417,594,680 Rls. 42,183 $
93 5 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,978 1,405,579,740 Rls. 43,041 $
94 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 860 1,344,238,968 Rls. 39,604 $
95 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,181 1,338,296,540 Rls. 40,066 $
96 10 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 2,046 1,332,150,420 Rls. 36,990 $
97 6 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 4,121 1,329,992,876 Rls. 40,412 $
98 7 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,190 1,318,233,880 Rls. 39,269 $
99 1 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,995 1,230,854,340 Rls. 37,959 $
100 8 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,629 1,202,144,780 Rls. 34,771 $
مجموع کل
635,365,658,759 ريال
مجموع کل
18,382,328 دلار