آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 21,657,963 174,350,371,919 Rls. 4,724,578 $
2 11 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,800,900 41,336,901,216 Rls. 1,130,845 $
3 1 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 5,205,960 28,880,590,905 Rls. 890,936 $
4 8 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 3,509,950 21,083,918,655 Rls. 630,877 $
5 5 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 2,803,641 16,021,126,130 Rls. 489,868 $
6 4 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,461,180 15,745,328,591 Rls. 484,621 $
7 6 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 360,990 3,679,611,695 Rls. 111,805 $
مجموع کل
301,097,849,111 ريال
مجموع کل
8,463,530 دلار
[1]