آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 24,726,415 154,556,952,559 Rls. 4,671,213 $
2 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 17,311,612 129,161,008,728 Rls. 3,802,279 $
3 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 9,944,273 110,157,121,956 Rls. 3,396,099 $
4 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 3,739,735 103,597,153,242 Rls. 2,830,818 $
5 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 11,106,170 94,122,335,079 Rls. 2,556,561 $
6 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 14,009,377 88,146,254,158 Rls. 2,593,987 $
7 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 13,248,514 83,311,321,767 Rls. 2,494,725 $
8 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 6,693,470 78,567,170,151 Rls. 2,415,365 $
9 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 11,197,639 75,566,079,108 Rls. 2,146,007 $
10 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 5,134,203 74,690,799,770 Rls. 2,007,487 $
11 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 8,993,403 68,553,873,917 Rls. 1,936,190 $
12 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 3,634,254 67,220,084,125 Rls. 2,072,160 $
13 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 5,534,962 65,789,619,084 Rls. 2,013,530 $
14 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 2,504,479 65,383,141,602 Rls. 1,758,999 $
15 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 4,824,591 64,529,411,244 Rls. 1,829,101 $
16 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 3,018,126 60,622,658,828 Rls. 1,856,324 $
17 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 4,880,891 58,260,907,069 Rls. 1,761,955 $
18 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 7,978,654 58,120,857,455 Rls. 1,612,237 $
19 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 7,616,433 57,077,934,587 Rls. 1,629,828 $
20 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 4,918,420 55,990,839,552 Rls. 1,726,117 $
21 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 6,557,724 54,112,662,613 Rls. 1,496,794 $
22 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 2,037,194 51,829,093,544 Rls. 1,439,667 $
23 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 8,923,030 51,161,741,630 Rls. 1,562,558 $
24 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 4,429,395 49,491,641,230 Rls. 1,526,296 $
25 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10011990 22228076 3,432,817 46,772,433,784 Rls. 1,442,036 $
26 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,188,446 44,202,805,317 Rls. 1,205,549 $
27 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 3,011,963 43,121,982,572 Rls. 1,196,036 $
28 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 3,340,233 40,685,648,618 Rls. 1,253,896 $
29 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 5,866,772 39,227,184,855 Rls. 1,208,256 $
30 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 5,858,525 38,942,662,200 Rls. 1,195,664 $
31 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 2,906,764 38,268,826,133 Rls. 1,132,289 $
32 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,903,602 37,109,743,757 Rls. 1,143,804 $
33 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,412,759 35,682,764,056 Rls. 1,010,824 $
34 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 5,006,010 35,506,688,232 Rls. 1,094,218 $
35 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 2,515,769 32,249,455,773 Rls. 935,430 $
36 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,091,060 28,884,918,097 Rls. 859,064 $
37 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,339,807 28,807,680,719 Rls. 854,514 $
38 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,347,696 27,846,985,564 Rls. 839,699 $
39 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 954,808 25,456,797,933 Rls. 742,765 $
40 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 958,400 24,501,007,216 Rls. 694,001 $
41 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,500,000 24,118,122,600 Rls. 743,230 $
42 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 895,715 22,989,194,246 Rls. 709,060 $
43 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,949,726 22,483,637,495 Rls. 628,737 $
44 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,006,597 20,731,993,785 Rls. 602,779 $
45 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 2,951,000 20,660,187,080 Rls. 630,672 $
46 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 997,646 20,226,787,893 Rls. 621,507 $
47 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,559,202 19,972,063,592 Rls. 540,487 $
48 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 3,596,658 19,640,450,174 Rls. 605,104 $
49 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 997,787 18,135,057,296 Rls. 559,270 $
50 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 683,947 18,016,141,622 Rls. 499,074 $
51 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 688,063 17,295,562,018 Rls. 521,523 $
52 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,843,452 15,592,637,732 Rls. 480,498 $
53 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,806,658 15,570,219,883 Rls. 480,325 $
54 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,196,985 15,519,655,919 Rls. 435,515 $
55 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 2,850,000 14,696,167,500 Rls. 453,054 $
56 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,412,680 14,602,308,875 Rls. 399,472 $
57 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 599,442 14,302,359,853 Rls. 411,715 $
58 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 429,967 13,781,250,688 Rls. 368,335 $
59 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 479,815 13,125,555,242 Rls. 359,073 $
60 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 578,940 12,849,614,777 Rls. 396,055 $
61 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 459,972 11,619,906,958 Rls. 344,222 $
62 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 534,179 11,334,191,415 Rls. 349,281 $
63 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 453,757 9,563,522,360 Rls. 294,852 $
64 10 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 290,762 9,459,509,067 Rls. 262,480 $
65 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 350,000 9,189,838,000 Rls. 283,331 $
66 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 459,507 9,102,328,388 Rls. 280,780 $
67 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 395,291 8,491,290,160 Rls. 261,627 $
68 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 325,339 8,456,578,635 Rls. 239,929 $
69 11 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 275,132 8,091,068,099 Rls. 220,339 $
70 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 328,484 7,973,205,290 Rls. 240,678 $
71 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 29173500 انيدريد فتاليك 216,000 7,886,805,264 Rls. 232,361 $
72 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 309,825 7,882,319,154 Rls. 237,949 $
73 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 584,258 7,706,547,986 Rls. 218,410 $
74 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 71,800 7,206,980,000 Rls. 220,000 $
75 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 350,000 6,899,536,700 Rls. 211,675 $
76 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 353,676 6,649,123,044 Rls. 200,689 $
77 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,545 4,638,493,600 Rls. 142,208 $
78 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 198,257 4,631,559,297 Rls. 136,455 $
79 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 200,000 4,535,125,000 Rls. 139,783 $
80 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 200,500 4,304,358,060 Rls. 132,736 $
81 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44071200 -- از نراد (گونه آب?س) کاج نوئل (گونه پ?سه آ) 300,594 4,292,610,483 Rls. 124,706 $
82 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 199,434 4,102,875,908 Rls. 126,480 $
83 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 174,027 3,974,847,370 Rls. 112,589 $
84 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 193,659 3,432,757,969 Rls. 105,871 $
85 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 149,500 3,372,049,530 Rls. 103,889 $
86 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 149,277 3,264,817,140 Rls. 88,346 $
87 7 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 141,027 3,121,500,852 Rls. 93,096 $
88 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 120,962 2,985,850,800 Rls. 92,031 $
89 2 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 545,824 2,961,619,200 Rls. 91,304 $
90 8 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 116,015 2,905,038,812 Rls. 84,762 $
91 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 96,857 2,755,170,976 Rls. 77,416 $
92 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,700 2,713,725,000 Rls. 83,512 $
93 5 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 103,003 2,548,806,780 Rls. 77,655 $
94 4 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 116,896 2,518,620,792 Rls. 77,270 $
95 3 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 231,000 2,343,965,000 Rls. 72,246 $
96 9 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 60,374 1,914,476,850 Rls. 54,310 $
97 6 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,750 1,646,013,600 Rls. 50,400 $
98 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 49,240 1,419,416,025 Rls. 38,409 $
99 12 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 201,000 1,404,036,784 Rls. 37,526 $
100 1 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 44,636 1,351,511,349 Rls. 41,704 $
مجموع کل
2,952,249,213,791 ريال
مجموع کل
86,673,134 دلار