آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 12,397,318 110,040,326,535 Rls. 3,132,345 $
2 4 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 9,947,928 81,467,932,278 Rls. 2,510,141 $
3 5 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 7,345,490 53,977,592,410 Rls. 1,651,903 $
4 5 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,800,000 49,558,100,000 Rls. 1,517,440 $
5 11 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 3,375,869 25,817,852,645 Rls. 698,629 $
6 8 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 2,599,080 24,307,869,709 Rls. 695,206 $
7 3 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,944,125 23,815,763,156 Rls. 734,420 $
8 3 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,581,668 18,081,402,265 Rls. 557,311 $
9 6 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 934,302 8,538,847,185 Rls. 257,435 $
مجموع کل
395,605,686,183 ريال
مجموع کل
11,754,830 دلار
[1]