آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,457,720 46,049,234,606 Rls. 1,392,870 $
2 7 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,261,560 23,864,735,227 Rls. 713,695 $
3 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,436,900 20,781,611,658 Rls. 576,642 $
4 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,707,690 20,040,025,532 Rls. 584,718 $
5 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,358,945 19,322,025,848 Rls. 576,261 $
6 10 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,063,710 15,389,076,615 Rls. 427,012 $
7 7 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,148,163 13,940,026,088 Rls. 415,519 $
8 6 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,149,930 13,275,541,521 Rls. 398,773 $
9 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 881,874 11,141,232,480 Rls. 340,097 $
10 10 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 751,830 9,353,171,940 Rls. 259,529 $
11 8 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 793,550 9,313,779,186 Rls. 271,753 $
12 7 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 728,090 8,530,319,485 Rls. 254,409 $
13 7 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 427,940 6,088,815,942 Rls. 181,593 $
14 11 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 247,770 3,082,392,844 Rls. 85,529 $
15 6 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 225,940 2,533,771,601 Rls. 77,197 $
16 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 224,848 2,402,033,183 Rls. 73,445 $
17 3 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 2,103,077,520 Rls. 64,822 $
18 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,620 977,949,000 Rls. 30,100 $
19 2 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 21,083 667,002,600 Rls. 20,563 $
20 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 4,532 435,045,044 Rls. 13,412 $
21 4 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 40,210 299,284,776 Rls. 9,210 $
22 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,580 221,869,080 Rls. 6,840 $
23 5 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 50 10,217,655 Rls. 315 $
مجموع کل
229,822,239,431 ريال
مجموع کل
6,774,304 دلار
[1]