آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 7,745,400 52,569,769,147 Rls. 1,468,219 $
2 11 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 4,711,232 36,461,897,027 Rls. 986,657 $
3 3 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 48,255 31,074,300,000 Rls. 957,576 $
4 5 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,383,905 27,201,722,159 Rls. 832,166 $
5 5 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 988,953 24,935,869,822 Rls. 760,334 $
6 1 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,330,869 24,210,135,220 Rls. 746,841 $
7 6 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,105,798 22,032,869,954 Rls. 666,850 $
8 6 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 747,560 19,053,227,806 Rls. 580,502 $
9 12 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 523,150 17,974,449,181 Rls. 481,524 $
10 4 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 943,861 17,624,126,725 Rls. 541,531 $
11 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 638,300 16,935,799,526 Rls. 479,835 $
12 12 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 431,495 16,920,765,749 Rls. 453,652 $
13 3 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 793,471 15,055,950,878 Rls. 464,023 $
14 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 748,061 13,680,704,321 Rls. 421,759 $
15 7 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 509,233 13,044,406,606 Rls. 387,738 $
16 4 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 493,948 12,350,949,940 Rls. 380,129 $
17 7 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 459,150 11,739,965,026 Rls. 350,133 $
18 5 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 471,883 11,318,560,147 Rls. 346,823 $
19 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 1,689,000 11,143,162,721 Rls. 316,208 $
20 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 463,878 9,620,131,034 Rls. 272,050 $
21 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 453,567 9,491,932,679 Rls. 292,609 $
22 4 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 503,485 9,469,174,865 Rls. 291,432 $
23 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 494,507 8,683,224,137 Rls. 267,695 $
24 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 285,561 8,523,450,273 Rls. 236,395 $
25 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 463,550 8,317,524,419 Rls. 256,454 $
26 8 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 238,678 6,697,732,571 Rls. 190,772 $
27 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 225,429 5,966,260,483 Rls. 166,842 $
28 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 299,958 5,900,916,256 Rls. 182,088 $
29 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 226,723 5,862,915,285 Rls. 166,380 $
30 12 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 182,455 5,753,603,887 Rls. 156,684 $
31 12 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 261,292 5,749,385,555 Rls. 154,657 $
32 6 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 225,882 5,699,535,942 Rls. 171,833 $
33 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 191,117 5,502,541,898 Rls. 155,862 $
34 3 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 136,160 4,419,490,811 Rls. 136,194 $
35 3 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 188,946 4,400,070,064 Rls. 135,591 $
36 5 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 174,777 4,263,046,979 Rls. 131,340 $
37 3 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 215,183 3,954,934,430 Rls. 121,882 $
38 8 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 174,834 3,732,369,345 Rls. 106,746 $
39 6 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 170,470 3,692,516,576 Rls. 112,718 $
40 12 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 87,791 3,542,738,434 Rls. 94,982 $
41 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 91,858 3,461,938,793 Rls. 96,810 $
42 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 150,000 3,160,683,900 Rls. 97,441 $
43 2 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 124,922 2,965,100,981 Rls. 91,465 $
44 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 89,387 2,532,732,133 Rls. 72,057 $
45 11 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 55,202 2,203,224,984 Rls. 60,273 $
46 9 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 44,456 1,635,079,010 Rls. 46,398 $
47 10 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 73,047 1,563,478,104 Rls. 44,481 $
48 5 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 44,542 1,510,216,108 Rls. 46,177 $
مجموع کل
543,604,581,891 ريال
مجموع کل
15,978,808 دلار
[1]