آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 10,835 87,991,809,175 Rls. 2,567,380 $
2 4 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,185,857 33,329,529,758 Rls. 1,026,851 $
3 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 153,000 8,962,893,000 Rls. 275,400 $
4 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 161,500 6,307,221,000 Rls. 193,800 $
5 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 10,866 2,646,273,750 Rls. 80,625 $
6 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 230,000 2,626,809,500 Rls. 80,500 $
7 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 50,000 2,108,940,000 Rls. 60,000 $
8 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 150,000 1,754,550,000 Rls. 52,500 $
9 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 30,000 1,033,893,000 Rls. 31,500 $
10 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 80,000 921,508,000 Rls. 28,000 $
11 7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 44013900 خاك اره وضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 187,500 743,400,000 Rls. 22,500 $
12 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 60,000 741,384,000 Rls. 21,000 $
13 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 60,000 692,314,000 Rls. 21,000 $
14 6 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 16,000 627,052,800 Rls. 19,200 $
15 10 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 11,818 551,540,856 Rls. 15,304 $
16 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 50,000 485,220,000 Rls. 15,000 $
17 3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 75,000 470,365,500 Rls. 14,500 $
18 5 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 17,648 463,771,792 Rls. 14,274 $
19 9 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 44013900 خاك اره وضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 80,000 338,918,400 Rls. 9,600 $
20 11 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 44012100 ک ک تيره كاج 30,000 54,058,500 Rls. 1,500 $
مجموع کل
152,851,453,031 ريال
مجموع کل
4,550,434 دلار
[1]