آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 447,479 22,242,999,425 Rls. 606,517 $
2 8 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 223,763 13,642,032,829 Rls. 394,133 $
3 12 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 234,077 12,172,727,554 Rls. 326,266 $
4 6 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 124,720 5,839,254,231 Rls. 177,065 $
5 9 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 96,310 5,740,501,754 Rls. 162,187 $
6 10 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 96,210 5,249,888,277 Rls. 146,262 $
7 7 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 98,350 5,157,797,752 Rls. 152,538 $
8 5 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 74,000 3,492,020,704 Rls. 106,654 $
9 7 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 74,724 1,013,635,602 Rls. 29,712 $
10 4 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 10,600 612,798,084 Rls. 18,880 $
11 8 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 31,898 437,289,207 Rls. 12,759 $
12 4 1396 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 25,957 184,813,650 Rls. 5,670 $
مجموع کل
75,785,759,069 ريال
مجموع کل
2,138,643 دلار
[1]