آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 103,176 13,299,692,486 Rls. 406,930 $
2 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 98,057 10,597,380,943 Rls. 313,100 $
3 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 42,000 9,857,820,000 Rls. 294,000 $
4 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 119,704 9,354,398,664 Rls. 267,536 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 104,763 9,117,598,560 Rls. 243,688 $
6 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 53,540 8,639,587,560 Rls. 245,127 $
7 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 98,700 8,266,530,296 Rls. 228,494 $
8 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 54,000 7,964,379,675 Rls. 216,603 $
9 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 81,367 7,932,398,439 Rls. 244,541 $
10 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 76,254 6,954,059,784 Rls. 186,441 $
11 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 66,799 6,252,121,401 Rls. 167,102 $
12 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 62,111 5,849,342,520 Rls. 158,296 $
13 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 63,058 5,601,838,945 Rls. 155,365 $
14 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 67,964 5,591,874,441 Rls. 169,909 $
15 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 30,800 5,300,988,000 Rls. 154,000 $
16 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 22,040 5,151,247,080 Rls. 139,020 $
17 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 17,000 5,105,198,487 Rls. 153,351 $
18 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 23,836 4,974,762,940 Rls. 138,460 $
19 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 40,444 4,584,400,767 Rls. 130,428 $
20 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,382 4,300,225,678 Rls. 114,933 $
21 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,278 4,157,070,030 Rls. 115,295 $
22 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 39,311 4,103,824,639 Rls. 124,695 $
23 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,116 4,085,977,251 Rls. 115,911 $
24 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 39,242 3,977,867,626 Rls. 122,227 $
25 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 39,365 3,955,908,983 Rls. 121,878 $
26 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 57,500 3,944,526,400 Rls. 109,400 $
27 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 48,000 3,547,680,000 Rls. 96,000 $
28 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 38,400 3,383,040,000 Rls. 96,000 $
29 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 41,700 3,115,049,106 Rls. 96,090 $
30 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 38,400 3,114,048,000 Rls. 96,000 $
31 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 21,500 2,549,315,200 Rls. 68,800 $
32 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 20,500 2,543,965,380 Rls. 68,436 $
33 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 39,600 2,500,823,160 Rls. 75,402 $
34 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 11,200 2,357,829,600 Rls. 70,320 $
35 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 11,200 2,179,623,778 Rls. 67,200 $
36 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 14,500 2,091,248,000 Rls. 58,000 $
37 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 23,100 2,064,967,905 Rls. 62,028 $
38 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 10,834 1,993,789,440 Rls. 61,440 $
39 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 13,500 1,849,950,900 Rls. 49,444 $
40 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,400 1,760,357,400 Rls. 47,196 $
41 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 2,000 1,631,394,800 Rls. 47,600 $
42 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 19053200 ويفل ها و ويفرها 26,185 1,447,002,400 Rls. 44,600 $
43 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 19,800 1,359,042,696 Rls. 38,553 $
44 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,340 1,255,363,200 Rls. 37,440 $
45 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 6,515 1,255,326,657 Rls. 38,513 $
46 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 7,068 1,204,893,900 Rls. 34,460 $
47 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 19,956 1,195,737,500 Rls. 33,933 $
48 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 19,980 1,193,432,500 Rls. 32,500 $
49 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,700 1,173,850,250 Rls. 34,250 $
50 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,114 1,070,962,704 Rls. 31,248 $
51 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,163 1,057,152,800 Rls. 32,600 $
52 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,000 1,053,227,500 Rls. 32,500 $
53 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 12,652 1,048,953,040 Rls. 31,624 $
54 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,210 990,353,100 Rls. 30,525 $
55 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 22,500 921,417,025 Rls. 24,704 $
56 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 38,000 882,476,800 Rls. 27,200 $
57 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 9,048 856,494,090 Rls. 26,403 $
58 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 3,720 782,162,000 Rls. 21,040 $
59 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 38,000 733,759,624 Rls. 20,073 $
60 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,946 635,057,500 Rls. 17,500 $
61 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 3,008 585,675,648 Rls. 18,048 $
62 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,205 550,742,400 Rls. 15,600 $
63 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,104 531,231,500 Rls. 15,500 $
64 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,700 499,637,600 Rls. 15,400 $
65 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 4,918 428,643,200 Rls. 11,600 $
66 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,696 402,876,000 Rls. 12,400 $
67 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,000 369,439,800 Rls. 11,400 $
68 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,600 362,958,400 Rls. 11,200 $
69 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,454 332,322,750 Rls. 10,125 $
70 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,596 327,100,032 Rls. 9,072 $
71 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 4,532 290,752,000 Rls. 8,800 $
72 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 3,248 278,378,400 Rls. 8,160 $
73 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,230 256,507,500 Rls. 6,900 $
74 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 736 214,955,424 Rls. 6,624 $
75 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 1,146 202,797,000 Rls. 5,800 $
76 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 783 152,454,798 Rls. 4,698 $
77 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 773 150,507,738 Rls. 4,638 $
78 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,114 134,827,420 Rls. 4,158 $
79 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 40151910 دستكش خانگي 990 80,298,900 Rls. 2,475 $
80 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 287 35,047,080 Rls. 1,080 $
81 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 60 30,177,000 Rls. 900 $
مجموع کل
231,938,100,140 ريال
مجموع کل
6,670,930 دلار
[1]