آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,566,880 277,615,962,906 Rls. 8,555,521 $
2 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,821,440 274,171,132,386 Rls. 8,452,602 $
3 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,725,000 269,362,933,354 Rls. 8,296,922 $
4 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 8,911,000 244,363,206,380 Rls. 7,537,903 $
5 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,398,600 209,646,250,807 Rls. 6,390,228 $
6 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,255,713 200,217,202,393 Rls. 5,507,802 $
7 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 649,270 103,323,022,172 Rls. 2,787,351 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 511,366 71,888,950,277 Rls. 2,090,749 $
9 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 179,586 56,095,598,080 Rls. 1,715,200 $
10 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 218,526 54,031,676,600 Rls. 1,664,799 $
11 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 353,220 48,578,202,800 Rls. 1,498,492 $
12 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,185,000 45,048,933,700 Rls. 1,259,980 $
13 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 291,900 40,416,569,904 Rls. 1,245,531 $
14 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 641,000 40,186,002,600 Rls. 1,091,177 $
15 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 556,050 37,074,510,000 Rls. 992,170 $
16 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 162,336 36,590,476,160 Rls. 1,113,365 $
17 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 241,260 34,429,442,411 Rls. 1,028,819 $
18 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 242,000 34,155,811,640 Rls. 1,045,039 $
19 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 791,000 30,916,065,846 Rls. 828,479 $
20 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 236,400 29,387,811,736 Rls. 905,982 $
21 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 186,888 27,223,821,222 Rls. 779,676 $
22 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 179,400 26,887,960,800 Rls. 753,520 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 590,000 23,017,679,900 Rls. 620,600 $
24 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 615,000 22,216,211,220 Rls. 634,286 $
25 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 460,000 21,473,910,000 Rls. 662,044 $
26 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 141,190 20,735,876,624 Rls. 627,890 $
27 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 128,850 19,492,153,200 Rls. 600,405 $
28 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 94,030 19,046,476,160 Rls. 582,372 $
29 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 301,000 17,649,699,328 Rls. 490,705 $
30 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 364,500 17,328,530,920 Rls. 467,346 $
31 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 145,077 15,523,721,982 Rls. 474,698 $
32 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 115,400 15,046,525,786 Rls. 463,896 $
33 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 287,500 14,429,462,500 Rls. 391,242 $
34 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 176,507 13,984,852,389 Rls. 375,972 $
35 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 259,000 12,283,334,000 Rls. 371,767 $
36 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 241,183 10,746,235,544 Rls. 330,984 $
37 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 128,220 10,739,747,520 Rls. 320,303 $
38 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 105,455 10,656,257,543 Rls. 314,173 $
39 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 62,000 10,166,110,000 Rls. 308,345 $
40 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 265,953 9,777,688,854 Rls. 301,331 $
41 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 175,000 9,379,365,090 Rls. 259,527 $
42 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 60,000 9,222,960,000 Rls. 284,501 $
43 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 188,500 9,186,772,700 Rls. 271,785 $
44 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 216,000 8,780,508,000 Rls. 237,600 $
45 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 161,718 8,684,088,020 Rls. 264,894 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 185,000 8,612,120,000 Rls. 265,487 $
47 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 175,808 8,502,929,697 Rls. 228,550 $
48 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 86,709 8,376,152,400 Rls. 258,300 $
49 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 97,140 8,328,542,200 Rls. 236,033 $
50 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 180,000 8,190,675,000 Rls. 232,214 $
51 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 201,000 7,968,252,000 Rls. 244,741 $
52 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 207,500 7,946,323,500 Rls. 216,671 $
53 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 125,000 7,900,017,600 Rls. 243,262 $
54 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 104,000 7,862,702,400 Rls. 242,004 $
55 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 171,405 7,746,333,804 Rls. 219,787 $
56 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 150,000 7,703,899,600 Rls. 235,821 $
57 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 125,000 7,626,211,000 Rls. 235,173 $
58 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 79,595 7,582,162,800 Rls. 233,700 $
59 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,808 7,523,206,892 Rls. 201,507 $
60 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 31,600 7,103,751,525 Rls. 219,015 $
61 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 39,732 7,048,774,656 Rls. 190,740 $
62 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 102,752 7,031,380,119 Rls. 189,004 $
63 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 186,500 6,821,164,880 Rls. 200,590 $
64 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 242,192 6,740,338,459 Rls. 207,818 $
65 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 10,000 6,525,787,500 Rls. 176,587 $
66 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 67,674 6,495,288,800 Rls. 200,200 $
67 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 100,262 6,256,491,690 Rls. 192,810 $
68 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 129,642 6,222,358,521 Rls. 173,464 $
69 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 144,000 6,163,234,650 Rls. 178,344 $
70 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 63,711 5,969,448,300 Rls. 183,140 $
71 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 9,600 5,825,686,272 Rls. 165,015 $
72 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 26,000 5,810,082,600 Rls. 167,700 $
73 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 10,000 5,780,780,785 Rls. 178,150 $
74 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 126,000 5,615,710,836 Rls. 172,107 $
75 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 49,140 5,612,978,840 Rls. 155,674 $
76 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 95,446 5,493,460,500 Rls. 169,290 $
77 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 67,000 5,457,697,730 Rls. 168,303 $
78 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 72,024 5,444,384,000 Rls. 165,104 $
79 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,000 5,347,705,800 Rls. 155,357 $
80 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 224,400 5,242,322,110 Rls. 141,120 $
81 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 40,920 5,233,600,512 Rls. 145,152 $
82 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 21,000 5,203,047,600 Rls. 147,600 $
83 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 78,640 5,107,246,323 Rls. 157,446 $
84 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 49,140 5,078,590,254 Rls. 156,534 $
85 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 179,036 5,074,966,377 Rls. 137,857 $
86 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 115,549 4,915,964,538 Rls. 150,214 $
87 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 111,258 4,786,116,317 Rls. 144,635 $
88 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 69,354 4,723,200,349 Rls. 133,999 $
89 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 100,000 4,718,800,000 Rls. 145,422 $
90 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 115,000 4,607,089,750 Rls. 138,388 $
91 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 107,860 4,567,285,319 Rls. 140,219 $
92 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 95,000 4,467,375,000 Rls. 137,780 $
93 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 70,628 4,445,114,436 Rls. 127,130 $
94 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 106,097 4,355,866,786 Rls. 117,007 $
95 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 90,437 4,295,501,569 Rls. 117,569 $
96 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 90,000 4,266,450,000 Rls. 131,567 $
97 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 90,000 4,239,945,000 Rls. 116,838 $
98 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 46,684 4,106,142,220 Rls. 111,820 $
99 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 71,250 4,099,725,000 Rls. 116,301 $
100 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 4,500 4,025,941,500 Rls. 114,250 $
مجموع کل
2,853,376,037,770 ريال
مجموع کل
84,928,483 دلار