آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 288,641 11,040,011,525 Rls. 340,380 $
2 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 105,702 8,571,110,925 Rls. 264,255 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 65,039 5,620,418,900 Rls. 157,239 $
4 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 116,580 5,197,932,291 Rls. 146,305 $
5 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 114,772 4,917,401,510 Rls. 134,186 $
6 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 120,528 4,917,369,067 Rls. 146,366 $
7 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 119,342 4,734,553,550 Rls. 137,244 $
8 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 64,915 4,428,286,680 Rls. 132,504 $
9 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 31,589 3,882,530,400 Rls. 117,510 $
10 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 103,442 3,861,241,550 Rls. 119,013 $
11 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 43,111 3,519,889,043 Rls. 107,777 $
12 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 84,991 3,445,422,870 Rls. 97,740 $
13 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 22029990 --- ساير 104,197 3,263,385,836 Rls. 99,491 $
14 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 70,110 3,210,623,316 Rls. 89,394 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 78,820 2,467,446,436 Rls. 66,997 $
16 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21031000 سس سويا 68,470 2,227,572,160 Rls. 67,820 $
17 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,813 2,151,335,300 Rls. 62,500 $
18 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 48,789 2,140,748,164 Rls. 58,426 $
19 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,360 2,114,383,121 Rls. 57,175 $
20 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40151920 دستكش معاينه 36,750 2,039,072,000 Rls. 62,848 $
21 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 18,942 1,992,956,700 Rls. 55,300 $
22 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 22,631 1,882,223,192 Rls. 53,550 $
23 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 18,943 1,872,904,600 Rls. 55,180 $
24 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 14,730 1,852,641,330 Rls. 49,670 $
25 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 48,430 1,839,772,438 Rls. 55,694 $
26 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 16,600 1,835,286,914 Rls. 52,063 $
27 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 46,539 1,821,441,879 Rls. 55,951 $
28 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 18,942 1,787,802,030 Rls. 55,018 $
29 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 58,320 1,739,868,648 Rls. 49,172 $
30 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 14,450 1,673,235,000 Rls. 51,500 $
31 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 24,720 1,552,776,600 Rls. 47,400 $
32 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 21,387 1,507,826,274 Rls. 42,774 $
33 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40151920 دستكش معاينه 18,400 1,493,385,408 Rls. 44,539 $
34 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 22,428 1,467,015,480 Rls. 44,856 $
35 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87141090 ک ک ک ساير 17,800 1,459,748,283 Rls. 42,789 $
36 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,736 1,308,207,000 Rls. 35,400 $
37 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 18,240 1,244,515,200 Rls. 36,480 $
38 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 18,704 1,213,852,192 Rls. 37,408 $
39 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 37,860 1,163,823,621 Rls. 32,181 $
40 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 12,249 1,105,619,120 Rls. 34,087 $
41 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,475 1,102,166,050 Rls. 32,650 $
42 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 21,000 1,098,790,350 Rls. 32,550 $
43 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 13,308 1,079,877,660 Rls. 33,270 $
44 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 28,600 1,071,994,997 Rls. 33,010 $
45 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 27,360 942,906,027 Rls. 25,983 $
46 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 17,535 890,858,661 Rls. 24,549 $
47 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 54,144 868,827,030 Rls. 23,768 $
48 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 54,144 789,024,852 Rls. 22,566 $
49 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,042 785,483,600 Rls. 24,200 $
50 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,842 772,286,200 Rls. 23,800 $
51 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,771 772,167,200 Rls. 23,800 $
52 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,920 761,530,129 Rls. 21,666 $
53 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 22,500 710,971,875 Rls. 19,125 $
54 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 54,144 701,631,665 Rls. 21,626 $
55 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 17,385 688,190,440 Rls. 19,993 $
56 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 17,535 684,448,916 Rls. 20,165 $
57 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,898 663,780,314 Rls. 20,170 $
58 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 27,540 637,702,660 Rls. 19,377 $
59 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21031000 سس سويا 23,920 561,374,784 Rls. 15,192 $
60 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 8,820 548,513,580 Rls. 15,220 $
61 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,120 458,713,200 Rls. 14,136 $
62 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 16,320 447,010,545 Rls. 11,985 $
63 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 11,865 442,690,269 Rls. 13,645 $
64 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,211 353,793,250 Rls. 10,750 $
65 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 8,076 335,659,720 Rls. 10,349 $
66 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 7,592 320,550,780 Rls. 9,885 $
67 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 21,411 298,549,200 Rls. 9,200 $
68 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 10,602 293,069,633 Rls. 9,032 $
69 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 6,960 259,772,105 Rls. 7,861 $
70 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,552 226,457,907 Rls. 6,071 $
71 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 2,096 214,044,072 Rls. 6,072 $
72 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 8,220 207,466,224 Rls. 5,754 $
73 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 10,838 192,808,650 Rls. 5,350 $
74 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 2,741 151,715,907 Rls. 4,263 $
75 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 3,345 108,548,595 Rls. 3,345 $
76 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 542 106,223,601 Rls. 3,014 $
77 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 1,890 77,910,211 Rls. 2,368 $
78 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 340 67,770,048 Rls. 1,922 $
79 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 905 64,110,788 Rls. 1,719 $
80 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 993 50,902,444 Rls. 1,444 $
81 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 312 17,017,421 Rls. 482 $
82 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 1,166 15,912,601 Rls. 466 $
83 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 25 2,069,480 Rls. 56 $
مجموع کل
136,410,930,194 ريال
مجموع کل
4,008,031 دلار
[1]