آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 464,693 56,746,502,765 Rls. 1,545,458 $
2 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 289,435 35,103,857,797 Rls. 980,966 $
3 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 169,483 11,817,728,428 Rls. 358,797 $
4 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 157,514 11,191,190,100 Rls. 335,991 $
5 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 132,638 9,136,167,599 Rls. 281,609 $
6 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,148 6,157,970,256 Rls. 166,064 $
7 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 75,558 5,633,781,258 Rls. 159,975 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 25,895 5,403,700,088 Rls. 157,204 $
9 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 25,134 5,294,313,448 Rls. 158,174 $
10 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,043 4,920,548,836 Rls. 142,940 $
11 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,249 4,763,857,648 Rls. 132,186 $
12 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,444 3,692,806,122 Rls. 113,800 $
13 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,990 3,621,882,206 Rls. 100,867 $
14 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 84,148 2,773,461,600 Rls. 77,931 $
15 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 38,364 2,636,445,146 Rls. 81,332 $
16 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 102,618 2,496,999,000 Rls. 72,541 $
17 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 98,244 2,327,552,320 Rls. 69,992 $
18 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,306 2,199,716,239 Rls. 62,308 $
19 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 11,834 2,047,196,340 Rls. 58,093 $
20 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 12,864 1,713,043,200 Rls. 52,800 $
21 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,150 1,640,341,196 Rls. 44,667 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 19,018 1,514,852,805 Rls. 40,992 $
23 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 65,658 1,460,512,500 Rls. 44,877 $
24 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 6,336 1,401,580,800 Rls. 43,200 $
25 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,780 1,317,854,527 Rls. 40,431 $
26 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,510 1,148,490,082 Rls. 33,210 $
27 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 22029990 --- ساير 48,942 1,094,460,000 Rls. 33,630 $
28 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 33,876 648,140,000 Rls. 20,000 $
29 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,441 635,050,818 Rls. 18,999 $
30 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 3,038 625,572,461 Rls. 17,577 $
31 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 3,978 509,563,658 Rls. 14,318 $
32 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,630 302,359,939 Rls. 9,187 $
33 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 770 267,513,782 Rls. 7,239 $
34 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 2,303 258,825,000 Rls. 7,953 $
35 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 3,417 209,562,500 Rls. 6,250 $
36 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 33051000 شامپوها 397 147,901,360 Rls. 4,104 $
37 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,050 128,863,264 Rls. 3,666 $
38 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 1,209 114,240,690 Rls. 3,210 $
39 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 1,146 84,763,840 Rls. 2,528 $
40 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 136 34,060,950 Rls. 1,050 $
41 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 208 24,531,444 Rls. 756 $
42 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 112 22,707,300 Rls. 700 $
43 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 104 18,003,645 Rls. 555 $
44 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 28 11,029,260 Rls. 340 $
45 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 28 7,785,360 Rls. 240 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 34 5,839,020 Rls. 180 $
47 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 17 4,865,850 Rls. 150 $
مجموع کل
193,317,992,447 ريال
مجموع کل
5,509,037 دلار
[1]