آمار کل " واردات از" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 65,315 86,464,098,000 Rls. 2,641,661 $
2 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 140,500 75,503,248,250 Rls. 2,327,950 $
3 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 117,328 61,043,831,050 Rls. 1,881,520 $
4 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 116,000 58,970,563,430 Rls. 1,817,550 $
5 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 23,292 34,603,234,300 Rls. 1,066,591 $
6 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 41,870 28,010,676,400 Rls. 863,782 $
7 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 31,830 25,868,956,800 Rls. 798,140 $
8 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 31,500 20,422,080,000 Rls. 630,000 $
9 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 31,500 18,732,945,000 Rls. 577,500 $
10 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,955 14,842,706,400 Rls. 457,416 $
11 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 22,050 13,374,075,000 Rls. 412,500 $
12 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 20,500 10,705,320,000 Rls. 330,000 $
13 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 176,000 9,442,250,155 Rls. 291,113 $
14 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 9,000 6,780,720,000 Rls. 182,400 $
15 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 10,000 984,693,600 Rls. 26,400 $
16 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 3,800 721,002,780 Rls. 21,134 $
17 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,600 340,567,500 Rls. 10,500 $
18 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 4,636 224,369,474 Rls. 6,933 $
19 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,654 199,646,320 Rls. 5,680 $
20 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,489 179,611,390 Rls. 5,110 $
21 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,326 160,349,738 Rls. 4,562 $
22 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 85111000 شمع هاي جرقه زن 865 104,322,232 Rls. 2,968 $
23 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 830 100,104,352 Rls. 2,848 $
24 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 722 87,169,520 Rls. 2,480 $
25 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 479 57,925,552 Rls. 1,648 $
26 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 401 49,092,608 Rls. 1,397 $
27 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 411 48,611,067 Rls. 1,383 $
28 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 342 41,300,075 Rls. 1,175 $
29 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 297 35,904,704 Rls. 1,022 $
30 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 243 29,525,160 Rls. 840 $
31 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 188 22,671,105 Rls. 645 $
32 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84821000 بلبرينگ. 128 15,465,560 Rls. 440 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 101 12,337,299 Rls. 351 $
34 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 90 10,861,041 Rls. 309 $
35 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 72 8,787,250 Rls. 250 $
36 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 72 8,787,250 Rls. 250 $
37 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 60 7,339,111 Rls. 209 $
38 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 58 7,029,800 Rls. 200 $
39 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 58 7,029,800 Rls. 200 $
40 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 52 6,326,820 Rls. 180 $
41 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 41 5,061,456 Rls. 144 $
42 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 26 3,163,410 Rls. 90 $
43 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 14 1,757,450 Rls. 50 $
44 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 11 1,405,960 Rls. 40 $
45 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8 1,054,470 Rls. 30 $
مجموع کل
468,247,978,639 ريال
مجموع کل
14,377,591 دلار
[1]