آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 31,300 17,904,522,308 Rls. 540,305 $
2 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 16,396 6,182,009,536 Rls. 190,544 $
3 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 45,216 5,178,521,220 Rls. 141,668 $
4 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 16,150 3,265,943,200 Rls. 100,521 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,738,201,550 Rls. 75,979 $
6 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,682,176,000 Rls. 75,974 $
7 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,594,127,000 Rls. 75,362 $
8 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,555,776,000 Rls. 75,298 $
9 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,487,808,000 Rls. 75,297 $
10 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,500 2,270,080,000 Rls. 69,980 $
11 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,395 1,981,941,800 Rls. 61,138 $
12 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,312 1,974,790,380 Rls. 60,678 $
13 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,875 1,746,253,925 Rls. 53,824 $
14 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 22,464 1,404,228,739 Rls. 39,848 $
15 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 22,464 1,184,635,328 Rls. 36,543 $
16 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 15,508 1,005,414,656 Rls. 31,016 $
17 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 18,720 1,003,361,264 Rls. 30,926 $
18 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,540 477,588,596 Rls. 14,291 $
19 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,298 457,563,000 Rls. 14,105 $
20 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,800 451,483,720 Rls. 13,916 $
21 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,880 436,974,991 Rls. 11,900 $
22 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,120 301,496,160 Rls. 8,540 $
23 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,417 183,467,492 Rls. 5,668 $
24 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,362 152,911,156 Rls. 4,724 $
25 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,518 107,182,944 Rls. 3,036 $
26 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 945 91,766,115 Rls. 2,835 $
مجموع کل
60,820,225,080 ريال
مجموع کل
1,813,916 دلار
[1]