آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 709,772 74,071,120,116 Rls. 2,138,532 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87019390 ک ک ک سا?ر 339,395 65,173,293,799 Rls. 1,761,468 $
3 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 607,649 60,258,613,549 Rls. 1,840,516 $
4 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 2,000,000 56,986,560,000 Rls. 1,662,724 $
5 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 492,701 47,891,583,612 Rls. 1,339,308 $
6 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 418,852 46,860,723,993 Rls. 1,444,656 $
7 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 244,200 42,954,349,333 Rls. 1,324,305 $
8 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 335,308 41,087,607,976 Rls. 1,109,260 $
9 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 377,476 40,913,643,987 Rls. 1,255,275 $
10 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 239,236 40,161,739,829 Rls. 1,240,352 $
11 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 374,506 37,451,812,752 Rls. 1,013,526 $
12 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 164,220 33,706,764,933 Rls. 1,026,955 $
13 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 264,530 33,510,819,799 Rls. 926,291 $
14 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 289,496 31,738,421,834 Rls. 976,867 $
15 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 1,000,000 31,511,132,528 Rls. 874,362 $
16 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 261,593 28,941,896,824 Rls. 892,763 $
17 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 244,455 27,574,708,633 Rls. 849,970 $
18 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 130,800 27,415,390,894 Rls. 747,318 $
19 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 244,941 26,626,602,732 Rls. 728,418 $
20 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 26,434,434,059 Rls. 814,771 $
21 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 273,605 26,397,701,904 Rls. 813,288 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 134,880 26,165,081,930 Rls. 703,855 $
23 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 99,900 26,149,791,168 Rls. 805,824 $
24 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 169,919 25,292,936,315 Rls. 779,716 $
25 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 255,677 25,010,777,979 Rls. 689,211 $
26 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 69,264 24,269,008,215 Rls. 656,771 $
27 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 9,492 23,860,270,330 Rls. 735,366 $
28 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 189,575 22,959,593,162 Rls. 667,428 $
29 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 169,697 22,531,198,863 Rls. 694,253 $
30 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 33051000 شامپوها 154,867 21,441,229,951 Rls. 660,991 $
31 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 8,840 21,422,075,225 Rls. 660,654 $
32 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 105,600 20,968,373,112 Rls. 589,181 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 178,938 19,887,028,490 Rls. 563,308 $
34 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 188,643 19,831,333,060 Rls. 611,380 $
35 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 67,579 19,635,250,912 Rls. 539,743 $
36 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 97,397 18,478,729,617 Rls. 498,912 $
37 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 135,762 18,290,196,142 Rls. 553,723 $
38 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 128,097 18,109,671,011 Rls. 494,951 $
39 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 262,759 18,096,337,303 Rls. 545,121 $
40 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 95,332 17,827,315,409 Rls. 549,697 $
41 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 75,238 17,454,055,201 Rls. 486,887 $
42 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 232,315 17,436,094,169 Rls. 494,366 $
43 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 484,000 17,390,608,254 Rls. 536,102 $
44 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 91,646 17,108,951,587 Rls. 526,209 $
45 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 600,000 16,889,413,164 Rls. 520,571 $
46 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 116,674 16,808,004,545 Rls. 470,168 $
47 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 484,000 16,584,781,752 Rls. 511,560 $
48 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 102,981 16,489,721,811 Rls. 506,052 $
49 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 88,000 16,464,425,640 Rls. 507,460 $
50 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 208,789 16,460,355,703 Rls. 449,226 $
51 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 600,000 16,313,996,563 Rls. 491,845 $
52 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 103,170 15,926,598,985 Rls. 466,570 $
53 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 80,000 15,698,856,000 Rls. 445,414 $
54 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 42,356 15,390,859,922 Rls. 474,431 $
55 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 153,000 14,576,964,710 Rls. 417,261 $
56 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 118,792 14,484,448,159 Rls. 443,469 $
57 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 160,000 14,317,801,680 Rls. 441,390 $
58 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 60,940 14,152,700,964 Rls. 387,172 $
59 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 153,000 14,121,949,406 Rls. 418,266 $
60 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 98,426 13,871,482,139 Rls. 377,286 $
61 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 117,674 13,002,675,374 Rls. 383,085 $
62 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 215,374 12,831,340,522 Rls. 395,602 $
63 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 5,300 12,668,672,475 Rls. 383,434 $
64 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 12,458,764,500 Rls. 384,079 $
65 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 214,368 11,909,998,158 Rls. 367,411 $
66 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 60,000 11,428,509,100 Rls. 352,272 $
67 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 102,000 11,360,135,889 Rls. 316,327 $
68 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 115,290 11,248,426,947 Rls. 319,451 $
69 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 73,396 11,199,675,996 Rls. 341,257 $
70 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 54,700 11,174,855,750 Rls. 344,514 $
71 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 181,654 10,877,280,709 Rls. 332,509 $
72 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 65,520 10,686,549,837 Rls. 328,918 $
73 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 4,420 10,654,288,161 Rls. 326,869 $
74 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 55,534 10,559,245,083 Rls. 311,274 $
75 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 38,382 10,214,665,703 Rls. 302,567 $
76 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 73,480 10,096,609,952 Rls. 311,152 $
77 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 17,718 10,038,154,156 Rls. 270,906 $
78 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 39,650 9,791,412,294 Rls. 296,351 $
79 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87019390 ک ک ک سا?ر 52,522 9,138,511,748 Rls. 261,362 $
80 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 102,000 8,784,328,781 Rls. 270,808 $
81 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 45,830 8,512,421,808 Rls. 256,638 $
82 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 102,000 8,387,866,352 Rls. 258,756 $
83 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84323900 ک ک ساير 28,022 8,304,662,660 Rls. 255,567 $
84 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,523 8,274,476,788 Rls. 223,309 $
85 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84323100 ک ک دستگاه­ها? كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورز? (No-Till) 15,372 8,249,981,771 Rls. 221,923 $
86 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 6,500 8,240,757,626 Rls. 222,994 $
87 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 252,000 8,183,691,432 Rls. 248,661 $
88 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 40,000 8,151,950,000 Rls. 223,011 $
89 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 66,690 8,144,466,857 Rls. 246,503 $
90 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 63,315 7,904,277,309 Rls. 243,586 $
91 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 40,000 7,852,700,000 Rls. 219,595 $
92 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 5,792 7,848,365,279 Rls. 212,375 $
93 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 14,561 7,813,322,167 Rls. 211,334 $
94 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 162,008 7,720,139,579 Rls. 209,933 $
95 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 105,300 7,688,870,228 Rls. 237,033 $
96 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 154,000 7,545,665,937 Rls. 214,084 $
97 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 122,142 7,486,148,368 Rls. 201,293 $
98 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 40,000 7,466,185,400 Rls. 228,289 $
99 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 35030090 ک ک ک ساير 40,000 7,353,691,200 Rls. 214,562 $
100 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 240,000 7,339,477,306 Rls. 196,774 $
مجموع کل
1,954,430,410,836 ريال
مجموع کل
57,299,083 دلار