آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 304,292 34,890,569,818 Rls. 978,668 $
2 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 305,450 34,732,120,818 Rls. 1,013,396 $
3 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 181,600 16,954,330,536 Rls. 523,024 $
4 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 09096190 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد نشده وساييده نشده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 14,550 568,235,700 Rls. 17,460 $
5 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 27,000 246,564,540 Rls. 7,015 $
مجموع کل
87,391,821,412 ريال
مجموع کل
2,539,563 دلار
[1]